2E.1.3. Persoonlijk gebruik door aandeelhouders van een rechtspersoon

Ook het persoonlijk gebruik door aandeelhouders van een vennootschap mag niet met die vennootschap worden vereenzelvigd. Als de verhuurder zelf directeur en enig aandeelhouder van de beoogde gebruiker is, dan mag worden aangenomen dat met de opzegging het eigen belang wordt gediend. Noot 64

Met persoonlijk in gebruik nemen is niet strijdig dat de verhuurder voor bepaalde activiteiten een medewerker in dienst neemt en die medewerker gebruik laat maken van het gehuurde. Noot 66

Er is geen sprake van persoonlijk gebruik als de verhuurder een onderhuurovereenkomst met een onderhuurder wenst te sluiten. Noot 68