Positie huurder woning bij derdenbeslag ten laste van verhuurder

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Uw vraag heeft betrekking op een derdenbeslag ten laste van de verhuurder en over uw positie na verkoop van de woning door de verhuurder.

 

Antwoord

 

Het derdenbeslag

 

Het verhuurder heeft kennelijk schulden. Als uw verhuurder door de rechter is veroordeeld tot betaling van een bepaald geldbedrag, dan kan de deurwaarder met het door de rechter afgegeven vonnis beslag onder de verhuurder laten leggen ter verkrijging van het bedrag waartoe de verhuurder is veroordeeld. De deurwaarder kan bijvoorbeeld beslag laten leggen op de auto, het huis en de inboedel van uw verhuurder. Deze fase noemt men de executie fase van het proces tegen de schuldenaar.

 

Vaak legt de deurwaarder beslag op het huis van de verhuurder. Soms is het niet zinvol om beslag op het huis te leggen. Het is bijvoorbeeld niet zo zinvol om beslag op het huis te leggen als de hypotheek op het huis de executiewaarde overtreft. De bank die de hypotheek heeft verstekt is gerechtigd de executie over te nemen en van de opbrengst eerst de rest vordering van de hypotheek af te lossen, waarna andere schuldeisers aan bod komen.  

 

Als er rechtstreeks van de schuldenaar niet zonder meer geld is te halen, dan kan men derden beslag leggen bij derden die aan de schuldenaar geld zijn verschuldigd. De deurwaarder laat u dan het vonnis zien op grond waarvan de schuldenaar aan de schuldeiser geld verschuldigd is en legt dan beslag op het geld dat u voor de verhuurder onder u heeft. De deurwaarder kan dus beslag laten leggen op de huur, die u aan de verhuurder af moet dragen.

 

De deurwaarder zal u in het kader van dit derdenbeslag eerst vragen om een derdenverklaring in te vullen en naar de deurwaarder terug te sturen. Op dit formulier moet u vermelden welk bedrag aan huur u maandelijks aan de deurwaarder moet betalen. Als u andere zaken aan de verhuurder verschuldigd bent moet u dat ook op dit formulier vermelden.

 

Na uw verklaring zal de deurwaarder u verzoeken om de huur naar hem over te maken totdat de vordering is voldaan. U mag na het leggen van beslag de huur niet meer naar de verhuurder over maken. U moet meewerken aan dit beslag, omdat u anders kan worden veroordeeld het bedrag te betalen waarvoor beslag is gelegd.

  

Er kunnen meer deurwaarders ten laste van uw verhuurder beslag leggen. U kunt daar niets tegen doen. Het derden beslag is wettelijk vastgelegd in artikel 475 RV  

 

1.     Het beslag op vorderingen die de geëxecuteerde op derden mocht hebben of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen, en op hem toebehorende roerende zaken die onder derden mochten berusten en geen registergoederen zijn, geschiedt bij een exploit van een deurwaarder dat, behalve de gewone formaliteiten, op straffe van nietigheid inhoudt:

    a.         een bevel aan de derde om het verschuldigde of de zaken onder zich te houden op straffe van onwaarde van elke in weerwil van het beslag gedane betaling of afgifte;

    b.         een vermelding van de naam, voornaam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde;

    c.         een vermelding van de titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd, en een opgave van hetgeen de geëxecuteerde krachtens deze titel aan de executant verschuldigd is;

    d.         een keuze van woonplaats ten kantore van de deurwaarder.

2.     De deurwaarder laat aan de derde-beslagene afschrift van het beslagexploit en van de executoriale titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd, alsmede een formulier in tweevoud volgens een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen model, waarop de verklaring bedoeld in artikel  HYPERLINK “http://www.wetboek-online.nl/wet/Rv/476b.html” 476b kan worden gedaan.

Als er meerdere deurwaarders beslag hebben gelegd, dan moet de eerste deurwaarder die beslag heeft gelegd de binnenkomende geldbedragen over de andere beslagleggers verdelen.

 

 

Koop breekt geen huur

Zie op de site:  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=koopbreektgeenhuur.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=koopbreektgeenhuur.php

De wettelijke regeling is vastgelegd in  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/artikelen.php” l “226” t “_blank” artikel 7:226 BW
Door deze regeling wordt de huurder beschermd bij eigendomsoverdracht van de gehuurde onroerende zaak. Deze regeling geldt voor alle verschillende huurregimes. De regeling is  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/begrippenlijst.php” l “dwingendrecht” t “_blank” dwingend recht voor woon- en bedrijfsruimte en is  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/begrippenlijst.php” l “regelendrecht” t “_blank” regelend recht voor roerende zaken en onbebouwde grond. Als deze bepaling niet zou bestaan dan zou het in theorie mogelijk zijn dat de nieuwe eigenaar de huurder uit de woning zou laten ontruimen onder motivering dat hij met deze huurder geen contractuele relatie in de vorm van een huurovereenkomst heeft gesloten. Door het gestelde in  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/artikelen.php” l “226” t “_blank” artikel 7:226 BW gaat die vlieger niet op.

Door verkoop van de woning verandert er voor u niets. U moet dan alleen aan de nieuwe eigenaar huur betalen.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie