Rol aspirant huurder in het kader van indeplaatsstelling

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U wenst de huurovereenkomst (winkelruimte) van een huurder over te nemen. Mag de verhuurder een indeplaatsstelling weigeren, omdat uw vriendin die de zaak wenst te leiden niet Nederlands is? Verder heeft u een vraag over de duur van de huurperiode van de door u gehuurde bedrijfsruimte.

 

Antwoord

Uit uw vraag maak ik op dat de verhuurder met u geen indeplaatsstelling wenst aan te gaan, maar een nieuwe huurovereenkomst wenst te sluiten. Een huurovereenkomst met betrekking tot winkelruimte gaat men aan voor vijf + vijf jaar. Men kan ook een huurovereenkomst van minder dan vijf jaar aangaan. Bij een huurovereenkomst van minder dan twee jaar gelden niet de dwingende regels van het huurrecht bedrijfsruimte. Een van de dwingende regels is dat van huurrecht bedrijfsruimte is dat een overeengekomen huurperiode van meer dan twee jaar geldt als vijf jaar. Tussentijds kunt u niet van de overeenkomst af, tenzij dit anders is overeengekomen.

 

Voor een nieuwe huurovereenkomst geldt de huurprijs die partijen overeenkomen. Dus de verhoging van € 1930,- naar € 2000,- is goed mogelijk. Als de huur te hoog is kan deze in de tweede periode van vijf jaar worden gecorrigeerd.

 

Bij een indeplaatsstelling geldt dat u integraal de huurovereenkomst van de vorige huurder overneemt.

 

De voorwaarden voor indeplaatsstelling luiden in het kort:

Er moet sprake zijn van overdracht door de huurder aan een derde van het in het gehuurde door de huurder zelf of een ander uitgeoefende bedrijf;

zwaarwichtig belang heeft bij de overdracht van het bedrijf door de huurder

voldoende waarborgen door de aspirant huurder voor een volledige nakoming van de overeenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering.

 

Voor een uitgebreid overzicht van de voorvoorwaarden waaraan een indeplaatsstelling moet voldoen verwijst huurgeschil.nl naar de site:     HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=indeplaatsstelling.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=indeplaatsstelling.php

 

Als er sprake is van een indeplaatsstelling, dan mag de huur niet tussentijds worden verhoogd. De huurprijs mag alleen worden verhoogd na een huurperiode van vijf jaar. De huurverhoging wordt dan gebaseerd op het feit dat de huurprijs van het gehuurde niet meer overeenkomt met de vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Zie voor de problematiek over huurverhoging dat onderdeel van de site.  

 

De verhuurder mag de indeplaatsstelling zonder bepaalde onderbouwing weigeren. De huidige huurder moet dan op grond van artikel 7:307 BW de kantonrechter machtiging vorderen dat u in zijn plaatst wordt geplaatst. U als kandidaat huurder wordt geen partij bij deze procedure. De huidige huurder die zijn onderneming aan u wenst te verkopen en die daarom u in zijn plaats van de huurovereenkomst wenst te stellen moet met de verhuurder de inhoudelijke discussie aangaan. Wenst de verhuurder niet met u in zee te gaan, dan moet de huidige huurder de genoemde machtiging vorderen. Als de huidige huurder indeplaatsstelling afdwingt dan geldt de resterende huurperiode van de lopende huurtermijn. Als u dat wenst moet u dat doen of een nieuwe huurovereenkomst sluiten voor maximaal twee jaar.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie