Formele eisen met betrekking tot de opzegging van bedrijfsruimte

De opzegging moet worden gedaan door aangetekende brief of deurwaardersexploot. Deze eis is gesteld als waarborg dat de opzegging de geadresseerde (tijdig) bereikt. De opzegging behoudt zijn rechtskracht als deze de geadresseerde persoon niet tijdig bereikt door een handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt Noot 31a. De bewijslast rust op degene die heeft opgezegd. Gezien het feit dat een discussie over het al dan niet ontvangen van een opzegging slechts kan ontaarden in een welles-nietes discussie, doet degene die opzegt er verstandig aan bewijs van tijdige opzegging voorhanden te hebben (dus deurwaardersexploot met juiste datum of aangetekende brief met bewijs van verzending met juiste datum). Uiteraard moet de opzegging naar het juiste adres worden verstuurd. Tevens moet de verzender bewijzen dat de aangetekende brief is aangeboden op de wijze die daartoe ter plaatse van de bestemming is voorgeschreven. Noot 31b

Het hof te Amsterdam heeft in haar arrest van 6 maart 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:812) of een opzegging werd geacht de huurder te hebben bereikt. In deze kwestie hadden partijen het gehuurde als correspondentieadres aangewezen. Het hof is van  oordeel dat als adres waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de afzender de geadresseerde kan bereiken, in beginsel – behoudens andersluidend beding – kan worden aangemerkt de woonplaats van de geadresseerde in de zin van artikel 1:10 BW, dan wel, indien de mededeling een zakelijke kwestie betreft, het zakelijke adres van de geadresseerde, en voorts het adres waarvan de afzender op grond van verklaringen of gedragingen van de geadresseerde mocht aannemen dat deze aldaar door hem kon worden bereikt, bijvoorbeeld diens postbus, e-mailadres of ander adres dat bij recente contacten tussen partijen door de geadresseerde is gebruikt (HR 14 juni 2013, NJ 2013/391).