De omvang van de schadevergoeding

De omvang van de schadevergoeding wordt bepaald door artikel 6:95 BW. In die zin is artikel 7:218 lid 1 BW van belang voor de vraag of de huurder voor de schade aansprakelijk is.
De schade die de verhuurder lijdt door niet-correcte oplevering van het gehuurde kan ook bestaan uit geleden verlies artikel 6:96 lid 1 BW, zoals bijvoorbeeld huurderving, indien het gehuurde ten gevolge van deze niet-correcte oplevering niet eerder aan een ander verhuurd kan worden. Op grond van artikel 6:97 BW moet de rechter de schade begroten op de wijze die het meest met de aard van de schade in overeenstemming is. Dat wil zeggen dat er géén plaats is voor abstracte schadeberekening. Noot 118

In de literatuur wordt algemeen het standpunt ingenomen dat schade in beginsel concreet moet worden berekend, dat wil zeggen dat met alle omstandigheden van de kant van de benadeelde rekening moet worden gehouden. Deze vorm van schadeberekening kan er toe leiden dat de verhuurder geen recht op schadevergoeding ten aanzien van een door de huurder veroorzaakte schade heeft, als herstel van de schade door binnenkort te realiseren sloop van de woning niet verantwoord is.
Voorts moet in het kader van de concrete schadeberekening bij vervanging van zaken correctie voor vervanging “nieuw voor oud” worden berekend. Dat wil zeggen een correctie op de schadebegroting, omdat de verhuurder bij vervanging zaken krijgt die langer meegaan Noot 120. De verhuurder mag gedurende de tijd dat de gewezen huurder het gehuurde onder zich houdt een vergoeding voor het gebruik van het gehuurde vorderen gelijk aan de huurprijs, waarbij de verhuurder recht heeft op vergoeding van overige schade.
De verhuurder mag gedurende de tijd dat de gewezen huurder het gehuurde onder zich houdt een vergoeding voor het gebruik van het gehuurde vorderen gelijk aan de huurprijs, waarbij de verhuurder recht heeft op vergoeding van overige schade. Zie artikel 7:225 BW.

De bepaling is in zoverre overbodig nu de algemene schadevergoedingsartikelen in artikel 6:95 BW e.v voldoende aanknopingspunten bieden voor vergoeding van deze schade, en schade ter hoogte van de laatst geldende huurprijs in de rede ligt. Bij bijvoorbeeld onbevoegde onderverhuur heeft de verhuurder in beginsel recht op vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade.