Introductie huurincasso – Ambtelijke werkzaamheden – Voorkoming doorberekening provisiekosten

Algemene voorwaarden en doorberekende kosten
Als de deurwaarder een dossier aanlegt moet de schuldeiser er op bedacht zijn dat de deurwaarder dan deze opdracht niet meer als losse opdracht behandelt. De deurwaarder is dan van mening dat de schuldeiser de zaak aan hem ter incasso uit handen heeft gegeven. Volgens de algemene voorwaarden worden dan behandelingskosten doorberekend. Deze kosten kunnen oplopen tot 4,5 % van het geïncasseerde bedrag! Deze kosten worden bij de eindnota dan vrolijk verrekend met het aan de schuldeiser toekomende bedrag. Zo rekent de deurwaarder toch via de achterdeur incassokosten (maar dan onder een andere naam)! Voor veel mensen is het verrichten van incassohandelingen in combinatie met ambtshandelingen uiterst onduidelijk. De deurwaarder verwisselt bij algemene opdrachten tot executie van een vonnis veelvuldig zijn hoedanigheid van ambtenaar naar de leider van een incassobureau. In de laatste hoedanigheid mag hij eigen (provisiekosten) doorberekenen. Als de deurwaarder opdracht krijgt om de grosse van een vonnis te executeren, dan lijkt de deurwaarder alleen met ambtshandelingen bezig te zijn. Mensen beseffen vaak niet dat incasso van gelden na betekening van een kopie van de grosse van het vonnis geen ambtshandeling is, maar een incassohandeling is, waarvoor de deurwaarder weer kosten in rekening mag brengen (behoudens bij afwikkeling van derdenbeslagen!).

De schuldeiser kan doorbelasting van provisiekosten voorkomen door geen dossier aan te laten leggen, doch voor elke handeling afzonderlijk opdracht te geven. De schuldeiser moet de deurwaarder verzoeken na ontvangst van de grosse van een vonnis, deze aan de debiteur te betekenen met daarin de vermelding dat betaling aan de schuldeiser te verrichten. Hetzelfde geldt als de deurwaarder op verzoek van de schuldeiser beslagen (op roerende of onroerende zaken) onder de debiteur heeft gelegd. Na elke handeling moet de schuldeiser dus de stukken terugvragen en betaling van de debiteur afwachten. Dit is alleen anders bij derdenbeslagen (bijvoorbeeld beslagen onder uitkerende instanties, werkgever en bank), waarbij de wet de deurwaarder uitdrukkelijk de taak heeft bedeeld zorg te dragen voor verdeling van ontvangen betalingen. De deurwaarder krijgt voor elke verdeling een door de wet toegekende vergoeding. De deurwaarder mag de schuldeiser geen provisiekosten in rekening brengen bij afwikkeling van derdenbeslagen. De in de algemene voorwaarden vermelde kosten mogen dan niet aan de opdrachtgever worden doorberekend. Als de deurwaarder uiteindelijk de beslagen roerende of onroerende zaken moet veilen, dan is dit een ambtshandeling waarvoor hij geen provisie in rekening mag brengen.

Mocht de deurwaarder toch kosten in rekening brengen die niet zijn gebaseerd op wettelijke tarieven, maar op een vergoeding gebasseerd op de algemene voorwaarden dan kan de schuldeiser een klacht tegen deze handelwijze indienen. Een klacht tegen de deurwaarder worden ingediend via dit adres.