De verlenging van de huurovereenkomst

Laatst bijgewerkt op 2018-07-19 om 22:26:58

Bij de verlenging van de huurovereenkomst binnen de periode van 10 jaar worden soms wijzigingen en/of aanvullingen op het eerst overeengekomen huurcontract gemaakt. Ondertekening van dit nieuwe contract betekent niet dat partijen een nieuwe rechtsbetrekking zijn aangegaan. Er kan pas worden gesproken van een nieuwe huurovereenkomst als de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt gesloten ingrijpend zijn gewijzigd. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan wijzigingen in het huurobject. Het is overigens niet makkelijk aan te geven wanneer er van een nieuwe overeenkomst sprake is.
De kantonrechter te Utrecht vond dat er van een nieuwe overeenkomst sprake was toen de huurder had bedongen de gehuurde stationsrestauratie voortaan te gebruiken in het kader van de door de verhuurder geëxploiteerde franchiseformule. Verder hadden partijen een andere exploitatieovereenkomst gesloten die aanzienlijk afweek van de oorspronkelijke overeenkomst. Noot 25

De literatuur heeft heftige kritiek op deze uitspraak gegeven. Men vond dat er pas van een nieuwe overeenkomst sprake kan zijn als partijen ondubbelzinnig een nieuwe overeenkomst zijn overeengekomen. Verder vond men dat er alleen sprake kan zijn van een nieuwe huurovereenkomst als er sprake is van een niet ondergeschikte wijziging van de omvang van het gehuurde, bijvoorbeeld een uitbreiding van het gehuurde met meer dan de helft. Veel schrijvers zijn wel van mening dat partijen na verstrijken van de overeengekomen periode van vijf jaren een nieuwe huurprijs kunnen overeenkomen. Dit laat dan de verdere oorspronkelijk overeengekomen contractuele afspraken ongemoeid. Noot 26