FAQ – Huurprijs en Renovatie

Mag de huur in verband met renovatie worden verhoogd?

Als de verhuurder besluit tot renovatie van de woning, dan zal de woning in het algemeen in technische zin worden verbeterd waardoor de sociale huurwoning op grond van het puntenwaarderingsstelsel van de verhuurder een hogere huur mag vragen.

Is er een grens in de mogelijkheid van huurverhoging ?

Volgens de wetgever zal de huurverhoging in het kader van aangebrachte verbeteringen niet hoger mogen zijn dan de verbeterkosten rechtvaardigen, zelfs niet als op grond van het waarderingsstelsel een hogere huurprijs redelijk zou zijn. De huurprijs mag ook niet hoger zijn dan de maximale huurprijsgrens.

Welke taak heeft de Huurcommissie bij beoordeling van geschillen over huurverhoging?

De Huurcommissie stelt op basis van de wettelijke norm (onder meer het puntenwaarderingsstelsel een redelijke huurprijs na renovatie vast voor sociale woonruimte.

Mag de huurverhoging op andere zaken betrekking hebben geriefsverbetering van het gehuurde?

De huurverhoging in verband met renovatie mag alleen betrekking hebben op geriefsverbetering.

Mag het verhelpen van een gebrek tot huurverhoging leiden?

In de wet is nu opgenomen dat het verhelpen van een gebrek geen aanleiding kan zijn om de huurprijs op de voet van deze bepaling te verhogen. Het verhelpen van een gebrek brengt de voorziening van de woning op het niveau dat door partijen is afgesproken en brengt geen geriefsverbetering teweeg, die partijen bij het sluiten van de huurovereenkomst niet hebben voorzien.

Is het wettelijk toegestaan dat er tussen huurder en verhuurder een in het kader van renovatie huurverhoging wordt afgesproken?

Als de huurder en verhuurder voorafgaande aan de werkzaamheden een verhoging zijn overeengekomen, dan blijft deze verhoging van toepassing en de tussen partijen gemaakte afspraak bindend, ook als de renovatie duurder blijken te zijn geweest dan voorzien.

Wat is de ingangsdatum van de huurverhoging in het kader van renovatie?

De ingangsdatum van de huurverhoging is de eerste dag van de maand, volgend op die, waarin de voorzieningen tot stand zijn gekomen.

Waar kan men bezwaar tegen de huurverhoging maken?

De rechter beoordeelt of het door de verhuurder gedane aanbod redelijk is.
Geschillen over de huurprijs dienen door de Huurcommissie te worden behandeld (niet-geliberaliseerde woningen).

Wat is de positie van de huurder als hij de voorziening (en daarbij de verhoging) weigert?

De rechter beoordeelt of het door de verhuurder gedane aanbod redelijk is. Als de vraag met ja wordt beantwoord, dan krijgt de huurder alsnog gelegenheid om het aanbod van de verhuurder te aanvaarden. Als de huurder dit aanbod aanvaard, dan kot er een nieuwe huurovereenkomst tot stand.  Bij sociale woonruimte kan de huurder de renovatie wel accepteren en de huurprijs neit accepteren. Door de Huurcommissie of door de rechter zal dan nog een oordeel over de redelijkheid van de huurprijs gegeven moeten worden. Voor geliberaliseerde woonruimte is dit onderscheid niet mogelijk. Afwijzing van de huurprijs leidt dan tot afwijzing van het voorstel, wat tot een vordering tot huurbeëindiging kan leiden.

Wat is de positie van de huurder die de voorziening accepteert, maar de voorgestelde verhoging weigert?

De huurder van sociale woonruimte kan dan de Huurcommissie verzoeken een uitspraak omtrent de huurprijswijziging die zij redelijk acht. De huurcommissie vermeldt in de uitspraak dat de overeengekomen huurprijs redelijk is dan wel welke de huurprijs is die zij redelijk acht, alsmede de datum van ingang van de huurprijswijziging, zijnde de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de voorzieningen, veranderingen of verbeteringen zijn gereedgekomen.

Wat is de termijn van het indienen van het bezwaar tegen de voorgestelde verhoging bij de Huurcommissie?

Een geschil moet binnen drie maanden na voltooiing van de werkzaamheden (dan kan worden vastgesteld wat de door de verhuurder bestede kosten zijn) aan de Huurcommissie worden voorgelegd. Buiten deze periode zal de zaak rechtstreeks bij de kantonrechter aanhangig moeten worden gemaakt. Dit geldt dus alleen voor sociale woonruimte.