Punten berekening en schaarstegebieden is vervallen

Vanaf oktober 2011 kon een huurwoning in een gemeente met een woningtekort meer punten krijgen en zo meer waard worden. Verhuurders in een dergelijk ‘schaarstegebied’ konden dan bij nieuwe contracten meer geld vragen voor hun woning. Deze mogelijkheid van toekenning van schaarstepunten was gebaseerd op het het Koninklijk besluit van 28 september 2011 . Deze regeling is vanaf 1 oktober 2015 vervallen.

Schaarstepunten zijn vervallen per 1 oktober 2015
Deze punten komen te vervallen bij invoering van het nieuwe huurbeleid, waarbij de WOZ-waarde een onderdeel van het woningwaarderingsstelsel uit gaat maken. Dit nieuwe huurbeleid wordt hieronder uitgebreid uitgewerkt. Volgens de Circulaire Aanpassing woningwaarderingsstelsel van 14 juli 2015 Circulaire aanpassing woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015 wordt dit nieuwe stelsel ingevoerd per 1 oktober 2015. Ik geef hieronder toch de regeling over de schaarstepunten geheel weer, omdat de schaarstepunten nog volledig meetellen in de huurverhoging die per 1 juli 2015 voor de meeste huurwoningen is aangezegd.

Schaarstepunten tot 1 oktober 2015
Deze punten komen te vervallen vanaf 1 oktober 2015 bij invoering van het nieuwe huurbeleid, waarbij de WOZ-waarde een onderdeel van het woningwaarderingsstelsel uit gaat maken. Dit beleid is vanaf 1 oktober 2015 van kracht geworden. Ik geef hieronder toch de regeling over de schaarstepunten geheel weer, omdat de schaarstepunten nog volledig meetellen in de huurverhoging die per 1 juli 2015 voor de meeste huurwoningen is aangezegd.

Maximaal 25 extra punten
Schaarstegebieden zijn vanaf 1 oktober 2015 afgeschaft. De regeling luidde als volgt. Huurwoningen in gemeenten die tot deze regio’s behoren, kregen maximaal 25 huurpunten extra bij een nieuw huurcontract volgens de volgende berekening:

  • Een woning met een gelijke of lagere WOZ-waarde dan € 2.900,- per vierkante meter krijgt 15 extra punten (komt neer op een verhoging van € 73).
  • Een woning met een hogere WOZ-waarde krijgt 25 extra punten (komt neer op een verhoging van € 123).

Waardebepaling woning
Woningen in schaarstegebieden kregen in ieder geval 15 extra punten. Om te bepalen of de woning 25 extra punten kreeg, moest er het volgende worden vastgesteld:

  • De meest recente WOZ-waarde van de woning vaststellen. Deze staat vermeld in de laatst afgegeven WOZ-beschikking, of is op te vragen bij de gemeente.
  • De oppervlakte van de woning bepalen.

De WOZ-waarde moest door de oppervlakte aan m² worden gedeeld. Bijvoorbeeld voor een woning in Amsterdam: € 200.000 / 50 m2 = € 4.000. Kwam dit bedrag boven de € 2.900 uit, dan kon het aantal punten met maximaal 25 worden verhoogd.

Punten berekenen
Een verhuurder is niet verplicht het aantal punten van een woning aan de huurder door te geven. De huurder kan zelf het aantal punten van een woning berekenen via de Huurprijscheck van de Huurcommissie. De Huurprijscheck maakt gebruik van gegevens uit het oude puntensysteem en het nieuwe puntensysteem .
De regeling van maximaal 25 extra punten geldt alleen bij nieuwe huurcontracten. Bij deze nieuwe contracten mag de huurprijs worden gesteld op het maximum aantal punten inclusief de 25 extra punten. Bij bestaande huurcontracten moet de verhuurder zich houden aan de wettelijk vastgelegde huurverhoging. De regering beslist jaarlijks met welk percentage de huur mag stijgen. De verhoging van de maximum huurprijs met maximaal 25 extra punten heeft tot gevolg dat de huurprijs door de huurverhogingen naar een hogere maximum huurprijs kan stijgen.