FAQ – Schadevergoeding door gebreken aan het gehuurde

Is aansprakelijkheid van schade van de verhuurder mogelijk zonder ingebrekestelling?

De aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde als gevolg van het gebrek is mogelijk zonder dat er een ingebrekestelling is verstuurd.

Bestaat er een risico-aansprakelijkheid van de verhuurder voor gevolgschade?

De wetgever heeft de verhuurder voor zich voordoende toevalligheden niet aansprakelijk willen houden.
In de memorie van toelichting op dit wetsartikel wordt bevestigd dat het de bedoeling is geweest om plotseling opkomende schade aan het gehuurde te herstellen, maar geen verplichting om gevolgschade (van bijvoorbeeld een lek in het dak) in de vorm van schade aan bezittingen van de huurder te vergoeden. Dus geen risico-aansprakelijkheid.

Welke omstandigheden maken de verhuurder schadeplichtig?

De verhuurder kan voor de gevolgschade aansprakelijk zijn als de verhuurder voor het gebrek een verwijt kan worden gemaakt. Dit kan aan de orde komen als de verhuurder gebrekkig onderhoud heeft gepleegd, of het onderhoud niet correct uit heeft laten voeren en/of als de controle, zorg, etc ten aanzien van het gehuurde onvoldoende is geweest.

Is de verhuurder verplicht tot het uitvoeren van preventief onderhoud?

De verhuurder die:
· een gebrek kent en nalaat voor reparatie zorg te dragen en de verhuurder die het gebrek niet kent, maar door inachtneming van de mate van controle die van een goed verhuurder mag worden verwacht dit gebrek wel had kunnen kennen mag voor schadevergoeding voor de gevolgen van het gebrek aansprakelijk worden gehouden, ook als het een gebrek betreft dat bij het aangaan van de huur nog niet bestond. Een regel dat de verhuurder preventief onderhoud dient te verrichten bestaat niet.