Ingangsdatum nieuwe huurprijs – Stapsgewijze huurverhoging

Naast de mogelijkheid van een latere ingangsdatum van de huurprijs dan in het verzoekschrift door de “meest gerede partij” is verzocht, kan de rechter op grond van artikel 7:303 lid 4 BW de huurprijs ook stapsgewijs effectueren. Aangenomen wordt dat door de rechter ambtshalve dit besluit kan worden genomen. De geleidelijke aanpassing kan ten hoogste over een periode van vijf jaar worden uitgesmeerd.

De bewoordingen van de wetstekst laten het niet toe dat een huurverlaging stapsgewijs kan worden gerealiseerd. Dit is niet de bedoeling van de wetgever geweest. Volgens de wetgever heeft onderhavige regeling alleen betrekking op huurverhoging en niet van een huurverlaging, omdat deze regelgeving de bedoeling heeft de huurder te beschermen. Kamerstukken II 2000/01, 26 932, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het Verslag), p. 14 en 15 Zie de volgende zinsnede uit deze nota (..) De regeling voorziet alleen in een geleidelijke inwerkingtreding van een huurverhoging en niet van een huurverlaging, omdat de onderhavige regeling van huur van bedrijfsruimte ertoe strekt om, zoals gezegd, de huurder te beschermen(..).

Het gerechtshof te Amsterdam ging in haar arrest van 19 maart 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:896) uit van een stapsgewijze verhoging van de huurprijs. het hof overwoog in het arrest daartoe als volgt. De huurder diende volgens het hof enige tijd te worden gegund de bedrijfsvoering aan te passen aan de sterke stijging van de huurprijs. Ook achtte het hof het onwenselijk en ongerechtvaardigd dat de huurder door de lange duur van de procedure tot het vonnis in eerste aanleg in een klap met een zeer aanzienlijke huurachterstand zou worden geconfronteerd. Het hof verhoogde daarom de huur vanaf 4 september 2013 in drie stappen tot het door de deskundige geadviseerde bedrag, verhoogd met indexering volgens artikel 4 van de huurovereenkomst: per 4 september 2013 € 80.000,= per jaar, per 4 september 2014 € 110.000,= per jaar en per 4 september 2015 € 148.695,= per jaar met indexering vanaf 4 september 2013, telkens exclusief btw. Let ook op de kritiek op het rapport in het arrest door de huurder en de wijze waarop het hof deze bezwaren allemaal afwees en alleen gefaseerde verhoging toestond.