Binnen welke termijn moet de Huurcommissie uitspraak doen?

De termijn waarbinnen de Huurcommissie schriftelijk en met redenen omklede uitspraak moet doen luidt op basis van het artikel 37 UHW vier maanden na het verstrijken van de termijn voor het betalen van het legesvoorschot, of als er geen legesvoorschot hoeft te worden betaald, na ontvangst van de leges. In geval van Wohv-geschillen doet de Huurcommissie uitspraak binnen acht weken na het verstrijken van de betalingstermijn voor de leges.

Als de termijn niet kan worden gehaald, doet de Huurcommissie uitspraak binnen een door de Huurcommissie aan te geven langere termijn, mits zij aan beide partijen daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk en met redenen omkleed heeft kennisgegeven. De Huurcommissie haalt deze termijn vaak niet. Vaak wordt een dergelijke mededeling bovendien niet gedaan. Er wordt de Huurcommissie geen sanctie opgelegd bij het niet halen van de door de wet gestelde termijn.

Op grond van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten bestaat een termijn van maximaal 90 dagen tussen de datum waarop het dossier compleet is en de datum van de verzending van de uitspraak.

Bij geschillen die tijdens een zitting worden behandeld, hanteert de Huurcommissie de datum van de zitting als startdatum voor ‘dossier compleet’. Bij geschillen waarvoor geen hoorzitting of anderszins horen plaats vindt, geldt de datum van de ontvangst van het legesvoorschot (of de leges als er geen sprake is van voorschot) als startdatum. Voor niet-legesplichtige zaken zoals aangevraagde huurtoeslagverklaringen is de ontvangstdatum bepalend als startmoment.

Aangezien de Huurcommissie niet beboet kan worden bij overschrijding van deze termijnen, zie ik deze regelingen als papieren tijgers.