De algemene termijnwet is op deze regeling van toepassing

De Algemene termijnenwet  is op deze regeling van toepassing. Dit betekent dat als een indieningsdag eindigt in het weekend of op een algemeen erkende feestdag, die termijn wordt verlengd tot een eerstvolgende werkdag (bijvoorbeeld: als 30 juni 2017 op een zaterdag valt dan kan het verzoek bij de Huurcommissie uiterlijk nog de eerstvolgende maandag worden ingediend).
Bovendien kunnen in het overzicht ook de diensten zijn opgenomen die over een andere periode dan een kalenderjaar worden berekend. Als bijvoorbeeld de verwarmingskosten zijn gemeten tussen 1 juni 2015 en 31 mei 2016, dan kunnen de kosten van deze periode worden verwerkt in het overzicht van 2016 (het kalenderjaar waarin het boekjaar eindigde).
In het servicekostenoverzicht moet elke kostensoort apart worden genoemd. De huurder moet in dit overzicht kunnen zien hoe de verhuurder het maandelijks te betalen voorschot heeft berekend.

Termijn van bezwaar bij de Huurcommissie

Het verzoek over enig kalenderjaar kan tot 24 maanden na afloop van de termijn van afrekening van de verhuurder, zoals geregeld in artikel 7:259 lid 2 BW bij de huurcommissie worden ingediend (zie artikel 7:260 lid 2 BW). De termijn van afrekening voor de verhuurder was in 2003 twaalf maanden en vanaf 1 januari 2005 zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarover wordt afgerekend. Indien aan de verhuurder kosten in rekening worden gebracht die niet een kalenderjaar betreffen, maar een andere periode van twaalf maanden die een boekjaar vormt en in het verstreken kalenderjaar eindigt, neemt de verhuurder de kosten over die andere periode in het overzicht van dat ver-streken kalenderjaar op. Rekenvoorbeeld ter verduidelijking:

  • Van boekjaar 2013 dient de verhuurder de eindafrekening uiterlijk op 30 juni 2014 naar de huurder te sturen en geldt als uiterste bezwaardatum 30 juni 2016.
  • Van boekjaar 2014 dient de verhuurder de eindafrekening uiterlijk op 30 juni 2015 naar de huurder te sturen en geldt als uiterste bezwaardatum 30 juni 2017.
  • Van boekjaar 2015 dient de verhuurder de eindafrekening uiterlijk op 30 juni 2016 naar de huurder te sturen en geldt als uiterste bezwaardatum 30 juni 2018.
  • Van boekjaar 2016 dient de verhuurder de eindafrekening uiterlijk op 30 juni 2017 naar de huurder te sturen en geldt als uiterste bezwaardatum 30 juni 2019.
  • Van boekjaar 2017 dient de verhuurder de eindafrekening uiterlijk op 30 juni 2018 naar de huurder te sturen en geldt als uiterste bezwaardatum 30 juni 2020.

Als de huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte het met de berekende kosten in de eindafrekening van de servicekosten van de verhuurder niet eens is dan kan hij deze kosten aanvechten bij de huurcommissie met behulp van dit formulier