Begrippenlijst

Aanvullend recht

de wetgever geeft regels van regelend recht omdat hij meent dat partijen een dergelijke oplossing gewild zouden hebben als zij er aan hadden gedacht. Partijen zijn bevoegd om van deze regels af te wijken

Aard- en nagelvast

Duurzaam verenigd met een erf of gebouw.Voorwerpen die aard- of nagelvast zijn verbonden worden beschouwd als onroerende zaken. Er moet sprake zijn van een zodanige hechte verbinding dat losmaken niet mogelijk is zonder breken of beschadigen.

Absolute competentie

Hierbij moet worden gekeken welke rechter bevoegd is om over de zaak te oordelen. Voor alle huurzaken is de rechtbank, sector kanton, in eerste aanleg bevoegd over de zaak een oordeel te geven, ongeacht de hoogte van de vordering. Met uitzondering van huur- en arbeidszaken is de rechtbank, sector kanton, bevoegd vorderingen te behandelen tot € 25.000. Voorts worden vorderingen in verband met consumentenkrediet tot een bedrag van € 40.000 in het vervolg door de sector kanton behandeld. De redactie van artikel 93 RV kan wat betreft de vorderingen verbandhoudende met consumentenkrediet tot verwarring leiden. De grens van € 40.000 wordt echter bepaald door artikel 3 van de Wet op het consumentenkrediet. In deze wet staat dat de regeling van de wet op het consumentenkrediet niet van toepassing is voor krediettransacties, waarbij de kredietsom meer dan € 40.000 bedraagt. Als dat zo is (dus de transactie beloopt een hoger bedrag dan € 40.000), is er dus geen sprake van een krediettransactie als bedoeld in de Wet op het consumentenkrediet en is de sector kanton niet bevoegd een oordeel over het geschil te geven.

Aedes

Aedes is een overkoepelende organisatie voor woningcorporaties. Aedes is gesprekspartner namens haar leden in onder meer politiek Den Haag. Lidmaatschap van Aedes biedt woningcorporaties de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en besluitvorming van de branchevereniging en daarmee het landelijk beleid van de volkshuisvesting.

Aftoppingsgrenzen 2019

  1. Voor huurders onder de 23 jaar geld, eenpersoonshuishoudens geldt een lage aftoppingsgrens van € 607,46;
  2. Voor huurders van boven de 66 jaar en 4 maanden (huishouden van twee en drie personen) geldt een lage aftoppingsgrens van € 607,46;
  3. De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens luidt € 651,03;
  4. de hoge aftoppingsgrens van € 651,03 geldt ook voor 2 en drie persoonshuishoudens waarvan de woning wegens een handicap is aangepast.

Akte

Onder een akte wordt verstaan een processtuk dat een korte mededeling, zoals een enkele erkenning of ontkenning, een bewijsaanbod, de aankondiging van een productie of een reactie daarop bevat.

Algemene voorwaarden

Ook wel standaardvoorwaarden genoemd. Dit zijn uniforme bedingen die de gebruiker als bijlage bij soortgelijke huurovereenkomsten betrekt. Deze voorwaarden zijn voor de desbetreffende categorie dan veelal identiek. De standaardvoorwaarden voor woningen en bedrijfsruimten verschillen van elkaar. Algemene voorwaarden kunnen worden vernietigd als zij als onredelijk bezwarend zijn, of in strijd zijn met een wettelijke regeling. De verhuurder van bedrijfsruimte heeft meer mogelijkheden aanvullende regelingen vast te leggen die in het nadeel van de huurder zijn, aangezien door de wet meer regels ter bescherming van de huurder van woonruimte zijn geformuleerd dan voor de huurder van bedrijfsruimte. Een consument of een klein bedrijf (kleiner dan 50 mensen) kan zich op de onredelijkheid van de voorwaarden beroepen.