Nietig

Niet rechtsgeldig. De geldigheid heeft van aanvang af ontbroken. Een huurovereenkomst is nietig als zij in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, of de wet (bijvoorbeeld verhuren in strijd met artikel 108 van de Wet op het Primair Onderwijs Noot 0c . De vernietiging kan zowel buiten rechte als door rechtelijke tussenkomst plaatsvinden. Een nietige overeenkomst kan worden geconverteerd in een geldige overeenkomst.