Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Geldend van 01-07-2018 t/m heden (tekst op 15 februari 2019 van Overheid.nl gehaald)

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 10, tweede lid, 27, tweede lid, 42, derde lid, en 47, eerste en tweede lid, onder c, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en artikel 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte;

Besluit:

 • 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. bestuur: bestuur van de huurcommissie als bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;
 2. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 3. openbaar register: openbaar register als bedoeld in artikel 3i van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;
 4. toetsingsinkomen: toetsingsinkomen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, waarvan bij het geven van de beschikking is uitgegaan;
 5. voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters en zittingsleden: voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters en zittingsleden als bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;
 6. vrijstelling: vrijstelling van de aan de Staat verschuldigde vergoeding als bedoeld in de artikelen 7, achtste lid, en 7a, derde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

 

 • 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 de bedragen, genoemd in bijlage IV.

 • 3. Maximale huurverhogingspercentages

Artikel 6

De huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s.

 • 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

  1. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters genieten een bezoldiging overeenkomstig een van de salarisschalen van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.
  2. Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.
  3. De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.
  4. De artikelen 6, eerste en tweede lid, 7, eerste tot en met zesde lid, en 8, eerste tot en met derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder ‘bevoegd gezag’ wordt verstaan:

a. de minister, voor zover het de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter betreft, en

b. de voorzitter, voor zover het de zittingsvoorzitters betreft.

 

 1. Artikel 102 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een zittingsvoorzitter.
 2. Indien het overlijden van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een zittingsvoorzitter het gevolg is van een dienstongeval of beroepsziekte, is artikel 102b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7a

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een vakantie-uitkering overeenkomstig hoofdstuk IV van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7b

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een eindejaarsuitkering overeenkomstig artikel 20a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7c

Indien de plaatsvervangend voorzitter de functie van voorzitter waarneemt, kan hem een waarnemingstoelage worden toegekend overeenkomstig artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7d

Op het ambtsjubileum van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 79, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenregelement van overeenkomstige toepassing

Artikel 7e

 1. Op eenmalige of periodieke toeslagen van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 22a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 van overeenkomstige toepassing.
 2. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Individuele keuzen in het ArbeidsvoorwaardenPakket (IKAP). De IKAP-regeling Rijkspersoneel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7f

 1. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van dienstreizen overeenkomstig het Reisbesluit binnenland, het Reisbesluit buitenland en de Reisregeling binnenland.
 2. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben recht op een vergoeding van verplaatsingskosten overeenkomstig hoofdstuk IV van het Verplaatsingskostenbesluit 1989.
 3. De voorzitter heeft recht op een vergoeding van representatiekosten overeenkomstig artikel 68a, derde lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. De plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een vergoeding van representatiekosten overeenkomstig artikel 68a, derde lid, onderdeel c, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 8

 1. De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 200 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.
 2. De zittingsleden genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van dienstreizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland.

Artikel 8a

 1. De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.
 2. De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van reizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland.
 • 5. Openbaar register

Artikel 9

 1. Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.
 2. De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.
 • 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

  1. De groep, bedoeld in artikel 7:252a, zesde lid, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek, bestaat uit huishoudens waarbij:

a. de huurder of een ander lid van dat huishouden op grond van artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering voor een periode van ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging als bedoeld in artikel 2.10 van dat besluit ontvangt;

b. aan de huurder of een ander lid van dat huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers is verstrekt als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en waarbij die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden;

c. de huurder of een ander lid van dat huishouden in het bezit is van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg voor verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van die wet of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als bedoeld in artikel 10.1.4 van die wet;

d. aan de huurder of aan een ander lid van dat huishouden een beschikking is verstrekt ten behoeve van voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorzieningen gehandicapten of artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 6, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of ten behoeve van een woningaanpassing als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,
of

e. de huurder of een ander lid van dat huishouden met een verklaring van de huisarts kan aantonen dat hij blind is.

 

 1. Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.
 • 7. Leges

Artikel 11

  1. Een verzoek om vrijstelling wordt uiterlijk binnen vier weken na de datum van verzending van het bericht, bedoeld in artikel 7, vierde of zevende lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte of uiterlijk binnen vier weken na de datum waarop een verzoek als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op het overleg huurders verhuurder bij de huurcommissie is ingediend, op een daartoe door het bestuur beschikbaar gesteld formulier ingediend bij de voorzitter.

a. Een verzoek om vrijstelling gaat vergezeld van:

b. de ten gunste van de verzoeker krachtens artikel 14, eerste lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen laatstelijk doch niet eerder dan achttien maanden voor de indiening van het verzoek om vrijstelling gegeven beschikking tot toekenning van een huurtoeslag als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet op de huurtoeslag waaruit blijkt dat het toetsingsinkomen niet hoger is dan het bedrag dat voor de verzoeker ten tijde van het geven van die beschikking als het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17 van die wet, gold, of

 • een ten gunste van de verzoeker niet eerder dan zes maanden voor de indiening van het verzoek om vrijstelling krachtens de Participatiewet gegeven beschikking tot vaststelling van algemene bijstand.

 

 

Artikel 12

Vrijstelling kan slechts worden verleend, indien voldaan is aan het bepaalde in artikel 11.

Artikel 12a

De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

 • 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

  1. Bij een voorstel als bedoeld in artikel 7:252b, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, of indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van dat wetboek heeft gedaan en het huishoudinkomen voorwerp van geschil is, bij een verklaring als bedoeld in artikel 7:253, eerste lid, eerste volzin, van dat wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7:253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek, verstrekt de huurder:

a. en door de inspecteur, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onder e, van het Burgerlijk Wetboek, afgegeven verklaring omtrent het inkomensgegeven, bedoeld in artikel 21, onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van alle bewoners van de woning, en

b. en afschrift uit de basisregistratie personen van een van de bewoners waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.

 

 1. Indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan en het feit dat een of meerdere leden van het huishouden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft of hebben bereikt voorwerp van geschil is, verstrekt de huurder bij een verklaring als bedoeld in artikel 7: 253, eerste lid, eerste volzin, van het Burgerlijk Wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7: 253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek een afschrift van een beschikking van de Sociale Verzekeringsbank of anderszins gegevens waaruit blijkt dat een of meerdere leden van het huishouden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft of hebben bereikt.
 2. Indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan en het feit dat het huishouden bestaat uit 4 of meer personen voorwerp van geschil is, verstrekt de huurder bij een verklaring als bedoeld in artikel 7:253, eerste lid, eerste volzin, van dat wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7:253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek een afschrift uit de basisregistratie personen van een van de bewoners waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.

Artikel 14

Het formulier, bedoeld in artikel 7:260, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, is het formulier als opgenomen in bijlage VII.

Artikel 14a

Het bedrag, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is het bedrag, genoemd in bijlage VIII.

 • 9. Slotbepalingen

Artikel 15

 1. De Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 wordt ingetrokken.
 2. De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Artikel 16

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

 

 

Den Haag, 15 juli 2003

 

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
P.L.B.A. van Geel

Bijlage I

 Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2018
 punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 40 191,65  82 393,71  124 614,57  166 835,38  208 1056,22
 41 196,44  83 398,97  125 619,82  167 840,63  209 1061,47
 42 201,22  84 404,21  126 625,06  168 845,88  210 1066,75
 43 206,01  85 409,50  127 630,32  169 851,18  211 1071,98
 44 210,79  86 414,76  128 635,62  170 856,42  212 1077,24
 45 215,57  87 420,00  129 640,82  171 861,67  213 1082,50
 46 220,39  88 425,27  130 646,10  172 866,92  214 1087,75
 47 225,16  89 430,51  131 651,36  173 872,20  215 1093,01
 48 229,97  90 435,79  132 656,60  174 877,43  216 1098,27
 49 234,76  91 441,03  133 661,88  175 882,70  217 1103,54
 50 239,54  92 446,28  134 667,12  176 887,95  218 1108,78
 51 244,30  93 451,56  135 672,41  177 893,21  219 1114,05
 52 249,12  94 456,80  136 677,63  178 898,48  220 1119,33
 53 253,89  95 462,06  137 682,91  179 903,73  221 1124,55
 54 258,70  96 467,32  138 688,18  180 908,96  222 1129,82
 55 263,48  97 472,60  139 693,41  181 914,26  223 1135,08
 56 268,30  98 477,84  140 698,67  182 919,51  224 1140,34
 57 273,03  99 483,11  141 703,95  183 924,76  225 1145,58
 58 277,83  100 488,36  142 709,18  184 930,00  226 1150,85
 59 282,65  101 493,61  143 714,43  185 935,29  227 1156,11
 60 287,44  102 498,86  144 719,71  186 940,55  228 1161,37
 61 292,20  103 504,13  145 724,98  187 945,79  229 1166,64
 62 297,01  104 509,40  146 730,22  188 951,07  230 1171,88
 63 301,78  105 514,63  147 735,49  189 956,31  231 1177,13
 64 306,58  106 519,91  148 740,74  190 961,57  232 1182,41
 65 311,36  107 525,16  149 746,00  191 966,84  233 1187,66
 66 316,17  108 530,41  150 751,25  192 972,08  234 1192,90
 67 320,96  109 535,68  151 756,51  193 977,35  235 1198,18
 68 325,73  110 540,94  152 761,76  194 982,62  236 1203,43
 69 330,51  111 546,21  153 767,02  195 987,87  237 1208,69
 70 335,30  112 551,45  154 772,28  196 993,10  238 1213,93
 71 340,09  113 556,70  155 777,54  197 998,37  239 1219,21
 72 344,90  114 561,98  156 782,78  198 1003,64  240 1224,46
 73 349,66  115 567,24  157 788,08  199 1008,88  241 1229,72
 74 354,47  116 572,48  158 793,30  200 1014,16  242 1234,99
 75 359,25  117 577,74  159 798,59  201 1019,40  243 1240,23
 76 364,06  118 582,99  160 803,83  202 1024,66  244 1245,50
 77 368,83  119 588,25  161 809,08  203 1029,91  245 1250,76
 78 373,64  120 593,51  162 814,36  204 1035,18  246 1256,01
 79 378,41  121 598,78  163 819,59  205 1040,44  247 1261,24
 80 383,21  122 604,04  164 824,85  206 1045,69  248 1266,54
 81 388,45  123 609,29 165 830,12  207 1050,97  249 1271,78
 250 1277,03

 

 

Bijlage II Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2018
 punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 1 2,14  51 106,18  101 210,18  151 314,17  201 397,16
 2 4,21  52 108,24  102 212,25  152 316,28  202 398,22
 3 6,30  53 110,35  103 214,33  153 318,33  203 399,32
 4 8,40  54 112,42  104 216,40  154 320,43  204 400,35
 5 10,47  55 114,50  105 218,52  155 322,52  205 401,46
 6 12,57  56 116,56  106 220,58  156 324,59  206 402,51
 7 14,66  57 118,62  107 222,67  157 326,68  207 403,62
 8 16,74  58 120,72  108 224,77  158 328,74  208 404,69
 9 18,82  59 122,80  109 226,81  159 330,83  209 405,78
 10 20,91  60 124,89  110 228,91  160 332,93  210 406,83
 11 22,95  61 126,97  111 230,98  161 334,99  211 407,93
 12 25,03  62 129,05  112 233,05  162 337,08  212 408,98
 13 27,11  63 131,12  113 235,13  163 339,15  213 410,09
 14 29,21  64 133,22  114 237,20  164 341,25  214 411,16
 15 31,30  65 135,31  115 239,30  165 343,32  215 412,23
 16 33,35  66 137,39  116 241,38  166 345,38  216 413,30
 17 35,44  67 139,42  117 243,48  167 347,47  217 414,36
 18 37,53  68 141,51  118 245,55  168 349,54  218 415,45
 19 39,62  69 143,62  119 247,62  169 351,65  219 416,56
 20 41,70  70 145,68  120 249,70  170 353,73  220 417,64
 21 43,76  71 147,76  121 251,79  171 355,77  221 418,69
 22 45,83  72 149,83  122 253,87  172 357,86  222 419,79
 23 47,93  73 151,91  123 255,92  173 359,95  223 420,86
 24 49,98  74 154,01  124 258,01  174 362,05  224 421,94
 25 52,08  75 156,11  125 260,07  175 364,10  225 422,97
 26 54,14  76 158,17  126 262,17  176 366,20  226 424,08
 27 56,25  77 160,26  127 264,26  177 368,27  227 425,15
 28 58,34  78 162,30  128 266,35  178 370,38  228 426,22
 29 60,41  79 164,41  129 268,43  179 372,44  229 427,30
 30 62,49  80 166,48  130 270,51  180 374,52  230 428,39
 31 64,56  81 168,54  131 272,58  181 375,59  231 429,45
 32 66,64  82 170,66  132 274,66  182 376,67  232 430,56
 33 68,72  83 172,72  133 276,76  183 377,76  233 431,60
 34 70,78  84 174,82  134 278,83  184 378,85  234 432,69
 35 72,87  85 176,91  135 280,88  185 379,90  235 433,76
 36 74,96  86 178,98  136 282,98  186 380,99  236 434,87
 37 77,04  87 181,06  137 285,07  187 382,05  237 435,91
 38 79,14  88 183,14  138 287,16  188 383,14  238 437,00
 39 81,21  89 185,20  139 289,24  189 384,20  239 438,07
 40 83,29  90 187,30  140 291,31  190 385,29  240 439,16
 41 85,37  91 189,37  141 293,38  191 386,36  241 440,22
 42 87,44  92 191,47  142 295,47  192 387,46  242 441,32
 43 89,52  93 193,53  143 297,56  193 388,51  243 442,41
 44 91,59  94 195,61  144 299,64  194 389,59  244 443,49
 45 93,67  95 197,72  145 301,68  195 390,67  245 444,57
 46 95,76  96 199,79  146 303,78  196 391,75  246 445,63
 47 97,83  97 201,87  147 305,89  197 392,84  247 446,70
 48 99,92  98 203,95  148 307,95  198 393,92  248 447,79
 49 102,01  99 206,02  149 310,01  199 395,00  249 448,87
 50 104,08  100 208,12  150 312,11  200 396,08  250 449,93

 

 Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2018
 punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 251 451,00  301 504,88  351 558,73  401 612,63  451 666,52
 252 452,11  302 505,98  352 559,86  402 613,67  452 667,58
 253 453,16  303 507,03  353 560,90  403 614,78  453 668,69
 254 454,24  304 508,12  354 561,99  404 615,85  454 669,73
 255 455,31  305 509,20  355 563,05  405 616,94  455 670,82
 256 456,40  306 510,28  356 564,15  406 618,00  456 671,91
 257 457,46  307 511,34  357 565,21  407 619,11  457 672,99
 258 458,57  308 512,44  358 566,28  408 620,17  458 674,04
 259 459,62  309 513,51  359 567,38  409 621,28  459 675,14
 260 460,71  310 514,59  360 568,43  410 622,31  460 676,22
 261 461,77  311 515,67  361 569,53  411 623,42  461 677,29
 262 462,87  312 516,73  362 570,62  412 624,50  462 678,34
 263 463,91  313 517,84  363 571,70  413 625,57  463 679,43
 264 465,02  314 518,90  364 572,74  414 626,64  464 680,53
 265 466,12  315 519,97  365 573,86  415 627,74  465 681,59
 266 467,17  316 521,02  366 574,93  416 628,79  466 682,69
 267 468,27  317 522,15  367 576,00  417 629,87  467 683,73
 268 469,35  318 523,20  368 577,09  418 630,96  468 684,80
 269 470,41  319 524,27  369 578,17  419 632,02  469 685,91
 270 471,48  320 525,34  370 579,24  420 633,12  470 686,97
 271 472,58  321 526,43  371 580,33  421 634,17  471 688,07
 272 473,63  322 527,51  372 581,39  422 635,26  472 689,14
 273 474,72  323 528,56  373 582,47  423 636,33  473 690,24
 274 475,79  324 529,69  374 583,56  424 637,40  474 691,28
 275 476,87  325 530,73  375 584,64  425 638,50  475 692,39
 276 477,95  326 531,84  376 585,70  426 639,54  476 693,44
 277 479,02  327 532,89  377 586,77  427 640,65  477 694,55
 278 480,11  328 533,99  378 587,87  428 641,72  478 695,59
 279 481,18  329 535,02  379 588,95  429 642,82  479 696,70
 280 482,27  330 536,16  380 589,98  430 643,88  480 697,76
 281 483,34  331 537,19  381 591,08  431 644,99  481 698,86
 282 484,40  332 538,29  382 592,16  432 646,03  482 699,93
 283 485,49  333 539,35  383 593,25  433 647,12  483 700,97
 284 486,59  334 540,46  384 594,32  434 648,20  484 702,06
 285 487,64  335 541,50  385 595,40  435 649,28  485 703,14
 286 488,73  336 542,59  386 596,47  436 650,34  486 704,24
 287 489,81  337 543,68  387 597,57  437 651,42  487 705,29
 288 490,89  338 544,73  388 598,63  438 652,50  488 706,40
 289 491,97  339 545,83  389 599,71  439 653,58  489 707,43
 290 493,05  340 546,90  390 600,82  440 654,67  490 708,52
 291 494,12  341 547,99  391 601,87  441 655,73  491 709,60
 292 495,20  342 549,04  392 602,95  442 656,81  492 710,69
 293 496,27  343 550,15  393 604,02  443 657,89  493 711,74
 294 497,35  344 551,21  394 605,12  444 658,98  494 712,85
 295 498,44  345 552,29  395 606,17  445 660,03  495 713,92
 296 499,51  346 553,40  396 607,27  446 661,11  496 714,99
 297 500,59  347 554,46  397 608,31  447 662,22  497 716,07
 298 501,66  348 555,54  398 609,43  448 663,26  498 717,15
 299 502,72  349 556,61  399 610,48  449 664,36  499 718,22
 300 503,84  350 557,69  400 611,58  450 665,44  500 719,28

 

 Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2018
 punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 501 720,39  551 774,25  601 828,12  651 882,00  701 935,87
 502 721,44  552 775,34  602 829,20  652 883,10  702 936,97
 503 722,54  553 776,39  603 830,28  653 884,13  703 938,02
 504 723,60  554 777,50  604 831,38  654 885,26  704 939,10
 505 724,69  555 778,57  605 832,45  655 886,30  705 940,17
 506 725,76  556 779,65  606 833,51  656 887,41  706 941,26
 507 726,84  557 780,72  607 834,59  657 888,46  707 942,34
 508 727,92  558 781,81  608 835,67  658 889,56  708 943,42
 509 729,00  559 782,86  609 836,74  659 890,62  709 944,50
 510 730,06  560 783,97  610 837,83  660 891,71  710 945,56
 511 731,15  561 785,03  611 838,91  661 892,79  711 946,65
 512 732,22  562 786,11  612 839,99  662 893,86  712 947,73
 513 733,32  563 787,21  613 841,05  663 894,93  713 948,80
 514 734,37  564 788,27  614 842,13  664 896,01  714 949,89
 515 735,45  565 789,32  615 843,21  665 897,10  715 950,96
 516 736,54  566 790,40  616 844,31  666 898,16  716 952,05
 517 737,63  567 791,51  617 845,36  667 899,26  717 953,10
 518 738,69  568 792,56  618 846,44  668 900,32  718 954,21
 519 739,77  569 793,66  619 847,53  669 901,39  719 955,26
 520 740,84  570 794,72  620 848,62  670 902,46  720 956,35
 521 741,93  571 795,80  621 849,69  671 903,55  721 957,42
 522 743,00  572 796,87  622 850,75  672 904,63  722 958,54
 523 744,09  573 797,97  623 851,83  673 905,70  723 959,57
 524 745,14  574 799,04  624 852,92  674 906,78  724 960,68
 525 746,26  575 800,14  625 853,98  675 907,84  725 961,73
 526 747,32  576 801,22  626 855,09  676 908,93  726 962,82
 527 748,39  577 802,29  627 856,14  677 910,02  727 963,89
 528 749,47  578 803,36  628 857,24  678 911,09  728 964,96
 529 750,57  579 804,45  629 858,29  679 912,15  729 966,06
 530 751,63  580 805,51  630 859,38  680 913,27  730 967,12
 531 752,71  581 806,56  631 860,45  681 914,33  731 968,20
 532 753,76  582 807,67  632 861,53  682 915,39  732 969,27
 533 754,88  583 808,74  633 862,60  683 916,48  733 970,37
 534 755,94  584 809,80  634 863,68  684 917,54  734 971,43
 535 757,03  585 810,90  635 864,76  685 918,64  735 972,51
 536 758,08  586 811,98  636 865,84  686 919,71  736 973,58
 537 759,17  587 813,03  637 866,93  687 920,79  737 974,69
 538 760,26  588 814,11  638 867,99  688 921,86  738 975,75
 539 761,34  589 815,18  639 869,09  689 922,96  739 976,82
 540 762,38  590 816,28  640 870,14  690 924,03  740 977,90
 541 763,50  591 817,33  641 871,25  691 925,10  741 978,98
 542 764,56  592 818,43  642 872,33  692 926,19  742 980,07
 543 765,61  593 819,49  643 873,41  693 927,28  743 981,14
 544 766,71  594 820,58  644 874,47  694 928,34  744 982,22
 545 767,80  595 821,67  645 875,55  695 929,39  745 983,28
 546 768,86  596 822,76  646 876,62  696 930,50  746 984,39
 547 769,95  597 823,82  647 877,67  697 931,55  747 985,44
 548 771,03  598 824,90  648 878,80  698 932,65  748 986,52
 549 772,08  599 825,99  649 879,84  699 933,69  749 987,59
 550 773,17  600 827,04  650 880,94  700 934,81  750 988,67
 >750  1

 

 

1 De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,08 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 988,67 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2018
 punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 40 212,13  82 435,75  124 678,88  166 921,96  208 1165,08
 41 217,45  83 441,56  125 684,64  167 927,76  209 1170,86
 42 222,73  84 447,32  126 690,44  168 933,55  210 1176,66
 43 228,04  85 453,12  127 696,23  169 939,31  211 1182,45
 44 233,31  86 458,90  128 702,02  170 945,13  212 1188,25
 45 238,61  87 464,67  129 707,79  171 950,92  213 1194,05
 46 243,89  88 470,47  130 713,58  172 956,70  214 1199,80
 47 249,24  89 476,26  131 719,38  173 962,48  215 1205,60
 48 254,53  90 482,05  132 725,17  174 968,26  216 1211,42
 49 259,84  91 487,85  133 730,97  175 974,08  217 1217,18
 50 265,13  92 493,63  134 736,75  176 979,85  218 1222,98
 51 270,42  93 499,42  135 742,54  177 985,64  219 1228,75
 52 275,73  94 505,22  136 748,32  178 991,43  220 1234,55
 53 281,02  95 510,99  137 754,12  179 997,21  221 1240,34
 54 286,34  96 516,78  138 759,90  180 1003,01  222 1246,14
 55 291,63  97 522,59  139 765,70  181 1008,80  223 1251,93
 56 296,92  98 528,34  140 771,48  182 1014,58  224 1257,69
 57 302,26  99 534,14  141 777,27  183 1020,37  225 1263,49
 58 307,54  100 539,93  142 783,06  184 1026,14  226 1269,28
 59 312,84  101 545,70  143 788,85  185 1031,96  227 1275,07
 60 318,15  102 551,52  144 794,60  186 1037,75  228 1280,87
 61 323,43  103 557,30  145 800,43  187 1043,50  229 1286,63
 62 328,74  104 563,08  146 806,18  188 1049,33  230 1292,42
 63 334,05  105 568,88  147 812,01  189 1055,12  231 1298,24
 64 339,32  106 574,66  148 817,80  190 1060,89  232 1304,02
 65 344,67  107 580,46  149 823,56  191 1066,70  233 1309,82
 66 349,96  108 586,23  150 829,35  192 1072,47  234 1315,58
 67 355,26  109 592,04  151 835,15  193 1078,25  235 1321,38
 68 360,55  110 597,82  152 840,94  194 1084,04  236 1327,17
 69 365,85  111 603,59  153 846,73  195 1089,84  237 1332,96
 70 371,15  112 609,42  154 852,52  196 1095,63  238 1338,73
 71 376,44  113 615,19  155 858,30  197 1101,42  239 1344,53
 72 381,75  114 620,96  156 864,08  198 1107,20  240 1350,32
 73 387,08  115 626,77  157 869,86  199 1112,97  241 1356,11
 74 392,35  116 632,55  158 875,67  200 1118,76  242 1361,90
 75 397,66  117 638,34  159 881,43  201 1124,58  243 1367,69
 76 402,94  118 644,12  160 887,23  202 1130,35  244 1373,47
 77 408,26  119 649,91  161 893,04  203 1136,16  245 1379,26
 78 413,56  120 655,70  162 898,83  204 1141,93  246 1385,06
 79 418,88  121 661,52  163 904,60  205 1147,73  247 1390,85
 80 424,18  122 667,29  164 910,41  206 1153,52  248 1396,63
 81 429,51  123 673,08  165 916,20  207 1159,31  249 1402,40
 250 1408,22

 

 

De maximale huurprijsgrens van woonwagens met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 212,13 per maand.

Bijlage IV Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2018
 punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 1 5,03  51 253,94  101 513,10  151 786,38  201 1059,66
 2 10,02  52 258,96  102 518,55  152 791,86  202 1065,14
 3 15,00  53 263,92  103 524,05  153 797,32  203 1070,60
 4 19,98  54 268,91  104 529,51  154 802,78  204 1076,06
 5 24,97  55 273,89  105 534,95  155 808,24  205 1081,53
 6 29,93  56 278,86  106 540,45  156 813,71  206 1086,99
 7 34,92  57 283,81  107 545,91  157 819,20  207 1092,49
 8 39,89  58 288,81  108 551,36  158 824,63  208 1097,92
 9 44,88  59 293,81  109 556,84  159 830,13  209 1103,39
 10 49,87  60 298,80  110 562,30  160 835,57  210 1108,88
 11 54,85  61 303,74  111 567,76  161 841,04  211 1114,32
 12 59,80  62 308,73  112 573,23  162 846,52  212 1119,78
 13 64,80  63 313,71  113 578,68  163 851,97  213 1125,25
 14 69,77  64 318,67  114 584,18  164 857,42  214 1130,72
 15 74,74  65 323,66  115 589,62  165 862,90  215 1136,19
 16 79,72  66 328,64  116 595,09  166 868,38  216 1141,66
 17 84,69  67 333,63  117 600,57  167 873,84  217 1147,12
 18 89,68  68 338,60  118 606,02  168 879,29  218 1152,57
 19 94,64  69 343,57  119 611,49  169 884,79  219 1158,05
 20 99,65  70 348,55  120 616,95  170 890,24  220 1163,54
 21 104,60  71 353,52  121 622,42  171 895,70  221 1168,96
 22 109,60  72 358,51  122 627,90  172 901,16  222 1174,44
 23 114,58  73 363,48  123 633,35  173 906,64  223 1179,90
 24 119,56  74 368,46  124 638,83  174 912,08  224 1185,38
 25 124,51  75 373,45  125 644,29  175 917,55  225 1190,84
 26 129,52  76 378,43  126 649,74  176 923,04  226 1196,31
 27 134,49  77 383,38  127 655,22  177 928,48  227 1201,78
 28 139,48  78 388,39  128 660,72  178 933,97  228 1207,24
 29 144,44  79 393,35  129 666,14  179 939,43  229 1212,72
 30 149,42  80 398,35  130 671,63  180 944,86  230 1218,17
 31 154,42  81 403,79  131 677,07  181 950,37  231 1223,61
 32 159,37  82 409,25  132 682,55  182 955,81  232 1229,11
 33 164,34  83 414,74  133 688,01  183 961,29  233 1234,57
 34 169,33  84 420,18  134 693,47  184 966,73  234 1240,02
 35 174,32  85 425,66  135 698,95  185 972,23  235 1245,50
 36 179,30  86 431,14  136 704,39  186 977,70  236 1250,97
 37 184,27  87 436,58  137 709,89  187 983,15  237 1256,43
 38 189,24  88 442,06  138 715,35  188 988,62  238 1261,89
 39 194,23  89 447,51  139 720,80  189 994,09  239 1267,37
 40 199,20  90 453,00  140 726,27  190 999,55  240 1272,83
 41 204,19  91 458,45  141 731,76  191 1005,03  241 1278,28
 42 209,16  92 463,90  142 737,18  192 1010,47  242 1283,75
 43 214,15  93 469,39  143 742,65  193 1015,94  243 1289,21
 44 219,11  94 474,84  144 748,13  194 1021,43  244 1294,69
 45 224,08  95 480,31  145 753,61  195 1026,88  245 1300,16
 46 229,09  96 485,78  146 759,05  196 1032,33  246 1305,62
 47 234,06  97 491,25  147 764,54  197 1037,80  247 1311,06
 48 239,05  98 496,71  148 770,00  198 1043,28  248 1316,56
 49 244,01  99 502,20  149 775,47  199 1048,73  249 1322,02
 50 248,99  100 507,64  150 780,92  200 1054,21  250 1327,47
 >250  1

 

 

1 De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 5,45 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1327,47 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 250 punten) op te tellen.

Bijlage V

 

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2018 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar reguliere huurprijs

Geldende huurprijs (in bedragen per maand) Huuraanpassing
I hoger dan de maximale huurprijsgrens1 huurverlaging2 tot de maximale huurprijsgrens1
II niet hoger dan de maximale huurprijsgrens1 IIa. huurverhoging van:
indien het huishoudinkomen, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onderdeel b, van het Burgerlijk Wetboek, over het inkomenstoetsjaar, bedoeld in onderdeel d van dat artikellid, van de op het tijdstip van de in het voorstel tot verhoging van de huurprijs genoemde ingangsdatum in de woonruimte, die een zelfstandige woning vormt, wonende huurder en overige bewoners
a. lager is dan of gelijk is aan het in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bedoelde bedrag: maximaal 3,9 procentpunt, en
b. hoger is dan het in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bedoelde bedrag: maximaal 5,4 procentpunt,
voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.
IIb. huurverhoging ten aanzien van overige woonruimte: maximaal 2,9 procentpunt, voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.

 

 

1 De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

2 Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

Bijlage VI

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2018 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar huurvastprijs, van huurvastprijs naar reguliere huurprijs en van huurvastprijs naar nieuwe huurvastprijsGeldende huurprijs (in bedragen per maand) Huuraanpassing
I hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹ I huurverlaging tot de maximale huurprijsgrens ¹en ²
II niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de overeengekomen reguliere huurprijs
4  of huurvastprijs ³ naar een (nieuwe) huurvastprijs ³
II ieder percentage, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden
III niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs 4, voorzover bij de aanvang van de oude huurvastprijs ³ wèl een alternatieve reguliere huurprijs 4 bekend was III huurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, en de alternatieve reguliere huurprijs 4, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden 5
IV niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs 4, voorzover bij de aanvang van de huurvastprijs ³ géén alternatieve reguliere huurprijs 4 bekend was IV huurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, gedeeld door 2, voor zover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden 5

 

 

¹ De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

² Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

³ Onder huurvastprijs wordt verstaan de voor de gehele huurvastperiode geldende (bevroren) huurprijs.

4 Onder reguliere huurprijs wordt verstaan de huurprijs die jaarlijks kan worden verhoogd.

5 Indien de huurvastperiode eindigde op 30 juni van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging tevens de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die wordt verwacht voor het tijdvak van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Indien de huurvastperiode is begonnen op 1 juli van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging niet de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die werd verwacht voor het tijdvak van die 1 juli-datum tot en met de 30 juni-datum daaropvolgend.

Bijlage VII

 

 

[Illustratie 253867.png]

 

 

[Illustratie 253868.png]

 

 

[Illustratie 253869.png]

 

 

[Illustratie 253870.png]

 

 

[Illustratie 253871.png]

 

 

[Illustratie 253872.png]

Bijlage VIII

Het bedrag van de servicekosten, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is:

 

Bij zelfstandige woonruimte

 Normbedrag per jaar
 Gas Prijs van 400 m3 gas*
 Water Prijs van 25 m3 water*
 Elektriciteit Prijs van 800 kWh*
 Overige servicekosten 12 euro

 

 

 

Bij onzelfstandige woonruimte

 Normbedrag per jaar
 Gas Prijs van 250 m3 gas*
 Water Prijs van 25 m3 water*
 Elektriciteit Prijs van 500 kWh*
 Overige servicekosten 12 euro

 

 

* Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde prijzen voor gas, elektra en water volgens het CBS, die per jaar verschillen.

Bijlage IX

[Vervallen]

Bijlage X

[Vervallen]

Bijlage XI

[Vervallen]

Bijlage XII

[Vervallen]

Bijlage XIII

[Vervallen]

Bijlage XIV

[Vervallen]

Bijlage XVa

[Vervallen]

Bijlage XVb

[Vervallen]

Bijlage XVc

[Vervallen]