Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Geldend van 16-02-2018 

Tekst op 12 april 2018 van Overheid.nl gehaald.

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 10, tweede lid, 27, tweede lid, 42, derde lid, en 47, eerste en tweede lid, onder c, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en artikel 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte;

Besluit:

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.   bestuur: bestuur van de huurcommissie als bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

b.   minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

c.   openbaar register: openbaar register als bedoeld in artikel 3i van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

d.   toetsingsinkomen: toetsingsinkomen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, waarvan bij het geven van de beschikking is uitgegaan;

e.   voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters en zittingsleden: voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters en zittingsleden als bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

f.   vrijstelling: vrijstelling van de aan de Staat verschuldigde vergoeding als bedoeld in de artikelen 7, achtste lid, en 7a, derde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

 

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 de bedragen, genoemd in bijlage IV.

§ 3. Maximale huurverhogingspercentages

Artikel 6

De huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s.

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

1.   De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters genieten een bezoldiging overeenkomstig een van de salarisschalen van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

2.   Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.

3.   De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

4.   De artikelen 6, eerste en tweede lid, 7, eerste tot en met zesde lid, en 8, eerste tot en met derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder ‘bevoegd gezag’ wordt verstaan:

a.   de minister, voor zover het de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter betreft, en

b.   de voorzitter, voor zover het de zittingsvoorzitters betreft.

 

5.   Artikel 102 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een zittingsvoorzitter.

6.   Indien het overlijden van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een zittingsvoorzitter het gevolg is van een dienstongeval of beroepsziekte, is artikel 102b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7a

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een vakantie-uitkering overeenkomstig hoofdstuk IV van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7b

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een eindejaarsuitkering overeenkomstig artikel 20a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7c

Indien de plaatsvervangend voorzitter de functie van voorzitter waarneemt, kan hem een waarnemingstoelage worden toegekend overeenkomstig artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7d

Op het ambtsjubileum van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 79, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenregelement van overeenkomstige toepassing

Artikel 7e

1.   Op eenmalige of periodieke toeslagen van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 22a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 van overeenkomstige toepassing.

2.   De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Individuele keuzen in het ArbeidsvoorwaardenPakket (IKAP). De IKAP-regeling Rijkspersoneel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7f

1.   De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van dienstreizen overeenkomstig het Reisbesluit binnenland, het Reisbesluit buitenland en de Reisregeling binnenland.

2.   De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben recht op een vergoeding van verplaatsingskosten overeenkomstig hoofdstuk IV van het Verplaatsingskostenbesluit 1989.

3.   De voorzitter heeft recht op een vergoeding van representatiekosten overeenkomstig artikel 68a, derde lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. De plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een vergoeding van representatiekosten overeenkomstig artikel 68a, derde lid, onderdeel c, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 8

1.   De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 200 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

2.   De zittingsleden genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van dienstreizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland.

Artikel 8a

1.   De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

2.   De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van reizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland.

§ 5. Openbaar register

Artikel 9

1.   Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.

2.   De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

1.   De groep, bedoeld in artikel 7:252a, zesde lid, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek, bestaat uit huishoudens waarbij:

a.   de huurder of een ander lid van dat huishouden op grond van artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering voor een periode van ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging als bedoeld in artikel 2.10 van dat besluit ontvangt;

b.   aan de huurder of een ander lid van dat huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers is verstrekt als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en waarbij die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden;

c.   de huurder of een ander lid van dat huishouden in het bezit is van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg voor verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van die wet of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als bedoeld in artikel 10.1.4 van die wet;

d.   aan de huurder of aan een ander lid van dat huishouden een beschikking is verstrekt ten behoeve van voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorzieningen gehandicapten of artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 6, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of ten behoeve van een woningaanpassing als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,
of

e.   de huurder of een ander lid van dat huishouden met een verklaring van de huisarts kan aantonen dat hij blind is.

 

2.   Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.

§ 7. Leges

Artikel 11

1.   Een verzoek om vrijstelling wordt uiterlijk binnen vier weken na de datum van verzending van het bericht, bedoeld in artikel 7, vierde of zevende lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte of uiterlijk binnen vier weken na de datum waarop een verzoek als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op het overleg huurders verhuurder bij de huurcommissie is ingediend, op een daartoe door het bestuur beschikbaar gesteld formulier ingediend bij de voorzitter.

2.   Een verzoek om vrijstelling gaat vergezeld van:

a.   de ten gunste van de verzoeker krachtens artikel 14, eerste lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen laatstelijk doch niet eerder dan achttien maanden voor de indiening van het verzoek om vrijstelling gegeven beschikking tot toekenning van een huurtoeslag als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet op de huurtoeslag waaruit blijkt dat het toetsingsinkomen niet hoger is dan het bedrag dat voor de verzoeker ten tijde van het geven van die beschikking als het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17 van die wet, gold, of

b.   een ten gunste van de verzoeker niet eerder dan zes maanden voor de indiening van het verzoek om vrijstelling krachtens de Participatiewet gegeven beschikking tot vaststelling van algemene bijstand.

 

Artikel 12

Vrijstelling kan slechts worden verleend, indien voldaan is aan het bepaalde in artikel 11.

Artikel 12a

De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

1.   Bij een voorstel als bedoeld in artikel 7:252b, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, of indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van dat wetboek heeft gedaan en het huishoudinkomen voorwerp van geschil is, bij een verklaring als bedoeld in artikel 7:253, eerste lid, eerste volzin, van dat wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7:253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek, verstrekt de huurder:

a.   een door de inspecteur, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onder e, van het Burgerlijk Wetboek, afgegeven verklaring omtrent het inkomensgegeven, bedoeld in artikel 21, onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van alle bewoners van de woning, en

b.   een afschrift uit de basisregistratie personen van een van de bewoners waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.

 

2.   Indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan en het feit dat een of meerdere leden van het huishouden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft of hebben bereikt voorwerp van geschil is, verstrekt de huurder bij een verklaring als bedoeld in artikel 7: 253, eerste lid, eerste volzin, van het Burgerlijk Wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7: 253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek een afschrift van een beschikking van de Sociale Verzekeringsbank of anderszins gegevens waaruit blijkt dat een of meerdere leden van het huishouden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft of hebben bereikt.

3.   Indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan en het feit dat het huishouden bestaat uit 4 of meer personen voorwerp van geschil is, verstrekt de huurder bij een verklaring als bedoeld in artikel 7:253, eerste lid, eerste volzin, van dat wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7:253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek een afschrift uit de basisregistratie personen van een van de bewoners waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.

§ 8a. Servicekosten

Artikel 14

Het formulier, bedoeld in artikel 7:260, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, is het formulier als opgenomen in bijlage VII.

Artikel 14a

Het bedrag, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is het bedrag, genoemd in bijlage VIII.

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 15

1.   De Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 wordt ingetrokken.

2.   De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Artikel 16

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

 

 

Den Haag, 15 juli 2003

 

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
P.L.B.A. van Geel
Bijlage I

 

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2017

 

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
40 189,00 82 388,27 124 606,08 166 823,84 208 1.041,63
41 193,72 83 393,46 125 611,26 167 829,02 209 1.046,81
42 198,44 84 398,63 126 616,43 168 834,20 210 1.052,02
43 203,16 85 403,84 127 621,61 169 839,42 211 1.057,18
44 207,88 86 409,03 128 626,84 170 844,59 212 1.062,36
45 212,59 87 414,20 129 631,97 171 849,77 213 1.067,55
46 217,34 88 419,39 130 637,18 172 854,95 214 1.072,73
47 222,05 89 424,56 131 642,36 173 860,15 215 1.077,92
48 226,79 90 429,77 132 647,53 174 865,31 216 1.083,10
49 231,51 91 434,94 133 652,74 175 870,51 217 1.088,30
50 236,23 92 440,11 134 657,91 176 875,69 218 1.093,47
51 240,92 93 445,32 135 663,12 177 880,87 219 1.098,66
52 245,68 94 450,49 136 668,27 178 886,07 220 1.103,87
53 250,38 95 455,68 137 673,48 179 891,25 221 1.109,02
54 255,12 96 460,86 138 678,67 180 896,41 222 1.114,22
55 259,84 97 466,07 139 683,83 181 901,63 223 1.119,40
56 264,59 98 471,24 140 689,02 182 906,81 224 1.124,59
57 269,26 99 476,44 141 694,23 183 911,99 225 1.129,76
58 273,99 100 481,61 142 699,38 184 917,16 226 1.134,96
59 278,74 101 486,79 143 704,56 185 922,37 227 1.140,14
60 283,47 102 491,97 144 709,77 186 927,56 228 1.145,33
61 288,16 103 497,17 145 714,97 187 932,73 229 1.150,53
62 292,91 104 502,36 146 720,13 188 937,93 230 1.155,70
63 297,61 105 507,52 147 725,33 189 943,10 231 1.160,87
64 302,34 106 512,73 148 730,51 190 948,29 232 1.166,08
65 307,06 107 517,91 149 735,70 191 953,49 233 1.171,26
66 311,80 108 523,08 150 740,87 192 958,65 234 1.176,43
67 316,52 109 528,28 151 746,06 193 963,85 235 1.181,63
68 321,23 110 533,47 152 751,24 194 969,05 236 1.186,81
69 325,94 111 538,66 153 756,43 195 974,23 237 1.192,00
70 330,67 112 543,83 154 761,61 196 979,38 238 1.197,17
71 335,39 113 549,01 155 766,80 197 984,58 239 1.202,37
72 340,13 114 554,22 156 771,97 198 989,78 240 1.207,55
73 344,83 115 559,40 157 777,20 199 994,95 241 1.212,74
74 349,57 116 564,57 158 782,34 200 1.000,15 242 1.217,93
75 354,29 117 569,76 159 787,56 201 1.005,32 243 1.223,10
76 359,03 118 574,94 160 792,73 202 1.010,51 244 1.228,30
77 363,73 119 580,12 161 797,91 203 1.015,69 245 1.233,49
78 368,48 120 585,31 162 803,11 204 1.020,88 246 1.238,66
79 373,18 121 590,51 163 808,27 205 1.026,07 247 1.243,82
80 377,92 122 595,70 164 813,46 206 1.031,25 248 1.249,05
81 383,08 123 600,87 165 818,65 207 1.036,46 249 1.254,22
250 1.259,39

 

 

De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten:  € 189,00 per maand.

Bijlage II

 

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2017

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
1 2,11 51 104,71 101 207,27 151 309,83 201 391,67
2 4,15 52 106,74 102 209,32 152 311,91 202 392,72
3 6,21 53 108,82 103 211,37 153 313,93 203 393,80
4 8,28 54 110,86 104 213,41 154 316,00 204 394,82
5 10,32 55 112,92 105 215,50 155 318,06 205 395,91
6 12,39 56 114,95 106 217,53 156 320,10 206 396,95
7 14,45 57 116,98 107 219,59 157 322,17 207 398,04
8 16,50 58 119,05 108 221,66 158 324,20 208 399,10
9 18,56 59 121,10 109 223,67 159 326,26 209 400,17
10 20,62 60 123,16 110 225,75 160 328,33 210 401,21
11 22,63 61 125,21 111 227,79 161 330,36 211 402,29
12 24,68 62 127,26 112 229,83 162 332,42 212 403,33
13 26,73 63 129,31 113 231,88 163 334,46 213 404,42
14 28,80 64 131,38 114 233,92 164 336,53 214 405,48
15 30,86 65 133,44 115 235,99 165 338,58 215 406,53
16 32,89 66 135,49 116 238,04 166 340,61 216 407,59
17 34,95 67 137,49 117 240,11 167 342,67 217 408,64
18 37,01 68 139,55 118 242,16 168 344,71 218 409,71
19 39,07 69 141,63 119 244,20 169 346,79 219 410,80
20 41,12 70 143,66 120 246,25 170 348,84 220 411,87
21 43,15 71 145,72 121 248,31 171 350,85 221 412,91
22 45,19 72 147,76 122 250,36 172 352,92 222 413,99
23 47,26 73 149,81 123 252,38 173 354,98 223 415,05
24 49,29 74 151,88 124 254,44 174 357,05 224 416,11
25 51,36 75 153,95 125 256,48 175 359,07 225 417,13
26 53,39 76 155,98 126 258,55 176 361,14 226 418,22
27 55,47 77 158,04 127 260,61 177 363,18 227 419,28
28 57,53 78 160,06 128 262,67 178 365,26 228 420,33
29 59,57 79 162,14 129 264,72 179 367,29 229 421,40
30 61,62 80 164,18 130 266,77 180 369,35 230 422,47
31 63,66 81 166,21 131 268,81 181 370,40 231 423,52
32 65,72 82 168,30 132 270,86 182 371,47 232 424,61
33 67,77 83 170,33 133 272,93 183 372,54 233 425,64
34 69,80 84 172,40 134 274,98 184 373,62 234 426,71
35 71,86 85 174,46 135 277,00 185 374,65 235 427,77
36 73,92 86 176,50 136 279,07 186 375,73 236 428,86
37 75,97 87 178,56 137 281,13 187 376,77 237 429,89
38 78,04 88 180,61 138 283,19 188 377,85 238 430,96
39 80,08 89 182,64 139 285,24 189 378,89 239 432,02
40 82,14 90 184,71 140 287,28 190 379,97 240 433,09
41 84,19 91 186,75 141 289,33 191 381,02 241 434,14
42 86,23 92 188,82 142 291,39 192 382,11 242 435,22
43 88,28 93 190,85 143 293,45 193 383,14 243 436,30
44 90,32 94 192,91 144 295,50 194 384,21 244 437,36
45 92,37 95 194,99 145 297,51 195 385,27 245 438,43
46 94,43 96 197,03 146 299,58 196 386,34 246 439,47
47 96,48 97 199,08 147 301,66 197 387,41 247 440,53
48 98,54 98 201,13 148 303,69 198 388,48 248 441,60
49 100,60 99 203,17 149 305,73 199 389,54 249 442,67
50 102,64 100 205,24 150 307,80 200 390,61 250 443,71

 

 

 

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2017

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
251 444,77 301 497,91 351 551,01 401 604,17 451 657,31
252 445,86 302 498,99 352 552,13 402 605,19 452 658,36
253 446,90 303 500,03 353 553,15 403 606,29 453 659,45
254 447,96 304 501,10 354 554,23 404 607,34 454 660,48
255 449,02 305 502,17 355 555,27 405 608,42 455 661,55
256 450,09 306 503,23 356 556,36 406 609,46 456 662,63
257 451,14 307 504,28 357 557,40 407 610,56 457 663,69
258 452,23 308 505,36 358 558,46 408 611,60 458 664,73
259 453,27 309 506,42 359 559,54 409 612,70 459 665,81
260 454,35 310 507,48 360 560,58 410 613,71 460 666,88
261 455,39 311 508,55 361 561,66 411 614,81 461 667,93
262 456,48 312 509,59 362 562,74 412 615,87 462 668,97
263 457,50 313 510,69 363 563,80 413 616,93 463 670,05
264 458,60 314 511,73 364 564,83 414 617,98 464 671,13
265 459,68 315 512,79 365 565,93 415 619,07 465 672,18
266 460,72 316 513,82 366 566,99 416 620,10 466 673,26
267 461,80 317 514,94 367 568,04 417 621,17 467 674,29
268 462,87 318 515,97 368 569,12 418 622,24 468 675,34
269 463,91 319 517,03 369 570,18 419 623,29 469 676,44
270 464,97 320 518,08 370 571,24 420 624,37 470 677,48
271 466,05 321 519,16 371 572,31 421 625,41 471 678,57
272 467,09 322 520,22 372 573,36 422 626,49 472 679,62
273 468,16 323 521,26 373 574,42 423 627,54 473 680,71
274 469,22 324 522,37 374 575,50 424 628,60 474 681,73
275 470,28 325 523,40 375 576,56 425 629,68 475 682,83
276 471,35 326 524,49 376 577,61 426 630,71 476 683,86
277 472,40 327 525,53 377 578,66 427 631,80 477 684,96
278 473,48 328 526,61 378 579,75 428 632,86 478 685,98
279 474,53 329 527,63 379 580,81 429 633,94 479 687,08
280 475,61 330 528,75 380 581,83 430 634,99 480 688,12
281 476,66 331 529,77 381 582,92 431 636,08 481 689,21
282 477,71 332 530,85 382 583,98 432 637,11 482 690,26
283 478,78 333 531,90 383 585,06 433 638,18 483 691,29
284 479,87 334 532,99 384 586,11 434 639,25 484 692,36
285 480,90 335 534,02 385 587,18 435 640,31 485 693,43
286 481,98 336 535,09 386 588,23 436 641,36 486 694,51
287 483,04 337 536,17 387 589,32 437 642,42 487 695,55
288 484,11 338 537,21 388 590,36 438 643,49 488 696,64
289 485,17 339 538,29 389 591,43 439 644,55 489 697,66
290 486,24 340 539,35 390 592,52 440 645,63 490 698,73
291 487,29 341 540,42 391 593,56 441 646,67 491 699,80
292 488,36 342 541,46 392 594,62 442 647,74 492 700,87
293 489,41 343 542,55 393 595,68 443 648,80 493 701,91
294 490,48 344 543,60 394 596,76 444 649,88 494 703,00
295 491,55 345 544,66 395 597,80 445 650,91 495 704,06
296 492,61 346 545,76 396 598,88 446 651,98 496 705,11
297 493,67 347 546,80 397 599,91 447 653,07 497 706,18
298 494,73 348 547,87 398 601,01 448 654,10 498 707,24
299 495,78 349 548,92 399 602,05 449 655,18 499 708,30
300 496,88 350 549,99 400 603,13 450 656,25 500 709,35

 

 

 

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2017

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
501 710,44 551 763,56 601 816,68 651 869,82 701 922,94
502 711,48 552 764,63 602 817,75 652 870,90 702 924,03
503 712,56 553 765,67 603 818,81 653 871,92 703 925,07
504 713,61 554 766,76 604 819,90 654 873,03 704 926,13
505 714,68 555 767,82 605 820,95 655 874,06 705 927,19
506 715,74 556 768,88 606 822,00 656 875,15 706 928,26
507 716,80 557 769,94 607 823,06 657 876,19 707 929,33
508 717,87 558 771,01 608 824,13 658 877,27 708 930,39
509 718,93 559 772,05 609 825,18 659 878,32 709 931,46
510 719,98 560 773,14 610 826,26 660 879,39 710 932,50
511 721,05 561 774,19 611 827,32 661 880,46 711 933,58
512 722,11 562 775,25 612 828,39 662 881,51 712 934,64
513 723,19 563 776,34 613 829,43 663 882,57 713 935,70
514 724,23 564 777,38 614 830,50 664 883,64 714 936,77
515 725,29 565 778,42 615 831,56 665 884,71 715 937,83
516 726,37 566 779,48 616 832,65 666 885,76 716 938,90
517 727,44 567 780,58 617 833,68 667 886,84 717 939,94
518 728,49 568 781,61 618 834,75 668 887,89 718 941,03
519 729,55 569 782,70 619 835,82 669 888,94 719 942,07
520 730,61 570 783,74 620 836,90 670 890,00 720 943,14
521 731,68 571 784,81 621 837,95 671 891,07 721 944,20
522 732,74 572 785,86 622 839,00 672 892,14 722 945,30
523 733,81 573 786,95 623 840,07 673 893,19 723 946,32
524 734,85 574 788,00 624 841,14 674 894,26 724 947,41
525 735,95 575 789,09 625 842,19 675 895,30 725 948,45
526 737,00 576 790,15 626 843,28 676 896,38 726 949,52
527 738,05 577 791,21 627 844,32 677 897,45 727 950,58
528 739,12 578 792,26 628 845,40 678 898,51 728 951,63
529 740,20 579 793,34 629 846,44 679 899,55 729 952,72
530 741,25 580 794,38 630 847,51 680 900,66 730 953,76
531 742,31 581 795,42 631 848,57 681 901,70 731 954,83
532 743,35 582 796,51 632 849,63 682 902,75 732 955,88
533 744,45 583 797,57 633 850,69 683 903,82 733 956,97
534 745,50 584 798,62 634 851,75 684 904,87 734 958,01
535 746,57 585 799,70 635 852,82 685 905,95 735 959,08
536 747,61 586 800,77 636 853,88 686 907,01 736 960,13
537 748,68 587 801,80 637 854,96 687 908,07 737 961,23
538 749,76 588 802,87 638 856,00 688 909,13 738 962,27
539 750,82 589 803,92 639 857,09 689 910,21 739 963,33
540 751,85 590 805,01 640 858,12 690 911,27 740 964,39
541 752,95 591 806,04 641 859,22 691 912,32 741 965,46
542 754,00 592 807,13 642 860,28 692 913,40 742 966,53
543 755,04 593 808,17 643 861,35 693 914,47 743 967,59
544 756,12 594 809,25 644 862,39 694 915,52 744 968,65
545 757,20 595 810,32 645 863,46 695 916,55 745 969,70
546 758,24 596 811,40 646 864,51 696 917,65 746 970,79
547 759,32 597 812,44 647 865,55 697 918,68 747 971,83
548 760,38 598 813,51 648 866,66 698 919,77 748 972,90
549 761,42 599 814,58 649 867,69 699 920,79 749 973,95
550 762,49 600 815,62 650 868,77 700 921,90 750 975,02
>750 *

 

 

* De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,07 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 975,02 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III

 

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2017

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
40 209,20 82 429,73 124 669,50 166 909,23 208 1.148,99
41 214,44 83 435,46 125 675,18 167 914,95 209 1.154,69
42 219,65 84 441,14 126 680,90 168 920,66 210 1.160,41
43 224,89 85 446,86 127 686,61 169 926,34 211 1.166,12
44 230,08 86 452,56 128 692,32 170 932,08 212 1.171,84
45 235,31 87 458,25 129 698,01 171 937,79 213 1.177,56
46 240,52 88 463,97 130 703,72 172 943,49 214 1.183,23
47 245,79 89 469,68 131 709,44 173 949,19 215 1.188,95
48 251,01 90 475,39 132 715,15 174 954,89 216 1.194,69
49 256,25 91 481,11 133 720,87 175 960,63 217 1.200,37
50 261,47 92 486,81 134 726,57 176 966,32 218 1.206,09
51 266,68 93 492,52 135 732,28 177 972,03 219 1.211,78
52 271,92 94 498,24 136 737,98 178 977,74 220 1.217,50
53 277,14 95 503,93 137 743,70 179 983,44 221 1.223,21
54 282,38 96 509,64 138 749,40 180 989,16 222 1.228,93
55 287,60 97 515,37 139 755,12 181 994,87 223 1.234,64
56 292,82 98 521,04 140 760,82 182 1.000,57 224 1.240,32
57 298,08 99 526,76 141 766,53 183 1.006,28 225 1.246,04
58 303,29 100 532,47 142 772,24 184 1.011,97 226 1.251,75
59 308,52 101 538,16 143 777,95 185 1.017,71 227 1.257,46
60 313,75 102 543,90 144 783,63 186 1.023,42 228 1.263,18
61 318,96 103 549,60 145 789,37 187 1.029,09 229 1.268,86
62 324,20 104 555,30 146 795,05 188 1.034,84 230 1.274,57
63 329,43 105 561,02 147 800,79 189 1.040,55 231 1.280,31
64 334,63 106 566,72 148 806,50 190 1.046,24 232 1.286,01
65 339,91 107 572,44 149 812,19 191 1.051,97 233 1.291,73
66 345,12 108 578,13 150 817,90 192 1.057,66 234 1.297,41
67 350,35 109 583,86 151 823,62 193 1.063,36 235 1.303,13
68 355,57 110 589,56 152 829,33 194 1.069,07 236 1.308,84
69 360,79 111 595,25 153 835,04 195 1.074,79 237 1.314,55
70 366,02 112 601,00 154 840,75 196 1.080,50 238 1.320,24
71 371,24 113 606,69 155 846,45 197 1.086,21 239 1.325,96
72 376,48 114 612,38 156 852,15 198 1.091,91 240 1.331,67
73 381,73 115 618,11 157 857,85 199 1.097,60 241 1.337,38
74 386,93 116 623,81 158 863,58 200 1.103,31 242 1.343,09
75 392,17 117 629,52 159 869,26 201 1.109,05 243 1.348,80
76 397,37 118 635,22 160 874,98 202 1.114,74 244 1.354,50
77 402,62 119 640,93 161 880,71 203 1.120,47 245 1.360,21
78 407,85 120 646,64 162 886,42 204 1.126,16 246 1.365,93
79 413,09 121 652,38 163 892,11 205 1.131,88 247 1.371,64
80 418,32 122 658,07 164 897,84 206 1.137,59 248 1.377,34
81 423,58 123 663,78 165 903,55 207 1.143,30 249 1.383,03
250 1.388,77

 

 

De maximale huurprijsgrens van woonwagens met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 209,20 per maand.

Bijlage IV

 

Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2017

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
1 4,96 51 250,43 101 506,01 151 775,52 201 1.045,03
2 9,88 52 255,38 102 511,39 152 780,92 202 1.050,43
3 14,79 53 260,27 103 516,81 153 786,31 203 1.055,81
4 19,70 54 265,19 104 522,20 154 791,69 204 1.061,20
5 24,62 55 270,10 105 527,56 155 797,08 205 1.066,59
6 29,51 56 275,01 106 532,98 156 802,47 206 1.071,98
7 34,43 57 279,89 107 538,37 157 807,89 207 1.077,40
8 39,34 58 284,82 108 543,74 158 813,24 208 1.082,76
9 44,26 59 289,75 109 549,15 159 818,66 209 1.088,15
10 49,18 60 294,67 110 554,53 160 824,03 210 1.093,57
11 54,09 61 299,54 111 559,92 161 829,42 211 1.098,93
12 58,97 62 304,46 112 565,31 162 834,83 212 1.104,32
13 63,90 63 309,37 113 570,69 163 840,20 213 1.109,71
14 68,80 64 314,27 114 576,11 164 845,58 214 1.115,10
15 73,70 65 319,19 115 581,48 165 850,98 215 1.120,50
16 78,62 66 324,10 116 586,87 166 856,39 216 1.125,89
17 83,52 67 329,02 117 592,27 167 861,77 217 1.131,28
18 88,44 68 333,92 118 597,65 168 867,15 218 1.136,65
19 93,33 69 338,82 119 603,04 169 872,57 219 1.142,06
20 98,27 70 343,73 120 608,43 170 877,94 220 1.147,47
21 103,15 71 348,64 121 613,82 171 883,33 221 1.152,82
22 108,08 72 353,56 122 619,23 172 888,71 222 1.158,22
23 112,99 73 358,46 123 624,60 173 894,12 223 1.163,61
24 117,91 74 363,37 124 630,01 174 899,48 224 1.169,01
25 122,79 75 368,29 125 635,39 175 904,88 225 1.174,39
26 127,73 76 373,20 126 640,77 176 910,29 226 1.179,79
27 132,63 77 378,08 127 646,17 177 915,66 227 1.185,18
28 137,55 78 383,02 128 651,59 178 921,07 228 1.190,57
29 142,44 79 387,92 129 656,94 179 926,46 229 1.195,97
30 147,35 80 392,85 130 662,35 180 931,81 230 1.201,35
31 152,28 81 398,21 131 667,72 181 937,24 231 1.206,71
32 157,17 82 403,60 132 673,12 182 942,61 232 1.212,14
33 162,07 83 409,01 133 678,51 183 948,01 233 1.217,52
34 166,99 84 414,37 134 683,89 184 953,38 234 1.222,90
35 171,91 85 419,78 135 689,30 185 958,80 235 1.228,30
36 176,82 86 425,18 136 694,66 186 964,20 236 1.233,69
37 181,72 87 430,55 137 700,08 187 969,57 237 1.239,08
38 186,62 88 435,95 138 705,47 188 974,97 238 1.244,46
39 191,54 89 441,33 139 710,84 189 980,36 239 1.249,87
40 196,45 90 446,74 140 716,24 190 985,75 240 1.255,25
41 201,37 91 452,12 141 721,65 191 991,15 241 1.260,63
42 206,27 92 457,49 142 727,00 192 996,51 242 1.266,02
43 211,19 93 462,91 143 732,39 193 1.001,91 243 1.271,41
44 216,08 94 468,28 144 737,80 194 1.007,32 244 1.276,81
45 220,98 95 473,67 145 743,20 195 1.012,70 245 1.282,21
46 225,92 96 479,07 146 748,57 196 1.018,07 246 1.287,59
47 230,82 97 484,46 147 753,98 197 1.023,47 247 1.292,95
48 235,75 98 489,85 148 759,36 198 1.028,87 248 1.298,38
49 240,64 99 495,26 149 764,76 199 1.034,25 249 1.303,76
50 245,55 100 500,63 150 770,13 200 1.039,65 250 1.309,14
>250 *

 

 

* De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 5,38 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1.309,14 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 250 punten) op te tellen.

Bijlage V

 

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2017 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar reguliere huurprijs

Geldende huurprijs (in bedragen per maand) Huuraanpassing
I hoger dan de maximale huurprijsgrens1 huurverlaging2 tot de maximale huurprijsgrens1
II niet hoger dan de maximale huurprijsgrens1 IIa. huurverhoging van:
indien het huishoudinkomen, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onderdeel b, van het Burgerlijk Wetboek, over het inkomenstoetsjaar, bedoeld in onderdeel d van dat artikellid, van de op het tijdstip van de in het voorstel tot verhoging van de huurprijs genoemde ingangsdatum in de woonruimte, die een zelfstandige woning vormt, wonende huurder en overige bewoners
a. lager is dan of gelijk is aan het in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bedoelde bedrag: maximaal 2,8 procentpunt, en
b. hoger is dan het in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bedoelde bedrag: maximaal 4,3 procentpunt,
voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.
IIb. huurverhoging ten aanzien van overige woonruimte: maximaal 1,8 procentpunt, voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.

 

 

1 De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

2 Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

Bijlage VI

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2017 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar huurvastprijs, van huurvastprijs naar reguliere huurprijs en van huurvastprijs naar nieuwe huurvastprijsGeldende huurprijs (in bedragen per maand) Huuraanpassing
I hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹ I huurverlaging tot de maximale huurprijsgrens ¹en ²
II niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de overeengekomen reguliere huurprijs
4  of huurvastprijs ³ naar een (nieuwe) huurvastprijs ³
II ieder percentage, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden
III niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs4, voorzover bij de aanvang van de oude huurvastprijs ³ wèl een alternatieve reguliere huurprijs4 bekend was III huurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, en de alternatieve reguliere huurprijs4, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden5
IV niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs4, voorzover bij de aanvang van de huurvastprijs ³ géén alternatieve reguliere huurprijs4 bekend was IV huurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, gedeeld door 2, voor zover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden5

 

 

¹ De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

² Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

³ Onder huurvastprijs wordt verstaan de voor de gehele huurvastperiode geldende (bevroren) huurprijs.

4 Onder reguliere huurprijs wordt verstaan de huurprijs die jaarlijks kan worden verhoogd.

5 Indien de huurvastperiode eindigde op 30 juni van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging tevens de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die wordt verwacht voor het tijdvak van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Indien de huurvastperiode is begonnen op 1 juli van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging niet de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die werd verwacht voor het tijdvak van die 1 juli-datum tot en met de 30 juni-datum daaropvolgend.

Bijlage VII

 

 

[Illustratie 253867.png]

 

 

[Illustratie 253868.png]

 

 

[Illustratie 253869.png]

 

 

[Illustratie 253870.png]

 

 

[Illustratie 253871.png]

 

 

[Illustratie 253872.png]

Bijlage VIII

Het bedrag van de servicekosten, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is:

 

Bij zelfstandige woonruimte

Normbedrag per jaar
Gas Prijs van 400 m3 gas*
Water Prijs van 25 m3 water*
Elektriciteit Prijs van 800 kWh*
Overige servicekosten 12 euro

 

 

 

Bij onzelfstandige woonruimte

Normbedrag per jaar
Gas Prijs van 250 m3 gas*
Water Prijs van 25 m3 water*
Elektriciteit Prijs van 500 kWh*
Overige servicekosten 12 euro

 

 

* Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde prijzen voor gas, elektra en water volgens het CBS, die per jaar verschillen.

Bijlage IX

[Vervallen]

Bijlage X

[Vervallen]

Bijlage XI

[Vervallen]

Bijlage XII

[Vervallen]

Bijlage XIII

[Vervallen]

Bijlage XIV

[Vervallen]

Bijlage XVa

[Vervallen]

Bijlage XVb

[Vervallen]

Bijlage XVc

[Vervallen]