Laatst bijgewerkt op 2022-05-27 om 21:48:40

 

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Geldend van 01-07-202021 tot heden (op 27 mei 2022 van Overheid.nl gehaald)

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op de artikelen 10, tweede lid, 27, tweede lid, 42, derde lid, en 47, eerste en tweede lid, onder c, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en artikel 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte;
Besluit:

§ 1. Definities
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. bestuur: bestuur van de huurcommissie als bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;
b. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
c. openbaar register: openbaar register als bedoeld in artikel 3i van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;
d. toetsingsinkomen: toetsingsinkomen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, waarvan bij het geven van de beschikking is uitgegaan;
e. voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters en zittingsleden: voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters en zittingsleden als bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;
f. vrijstelling: vrijstelling van de aan de Staat verschuldigde vergoeding als bedoeld in de artikelen 7, achtste lid, en 7a, derde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen
Artikel 2
De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3
De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4
De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5
De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 de bedragen, genoemd in bijlage IV.
§ 3. Maximale huurverhogingspercentages

Artikel 6
De huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s.

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies
Artikel 7
1. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters genieten een bezoldiging overeenkomstig een van de salarisschalen van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.
2. Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.
3. De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.
4. De artikelen 6, eerste en tweede lid, 7, eerste tot en met zesde lid, en 8, eerste tot en met derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder ‘bevoegd gezag’ wordt verstaan:
a. de minister, voor zover het de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter betreft, en
b. de voorzitter, voor zover het de zittingsvoorzitters betreft.

5. Artikel 102 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een zittingsvoorzitter.
6. Indien het overlijden van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een zittingsvoorzitter het gevolg is van een dienstongeval of beroepsziekte, is artikel 102b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7a
[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 7b
[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 7c
Indien de plaatsvervangend voorzitter de functie van voorzitter waarneemt, kan hem een waarnemingstoelage worden toegekend overeenkomstig artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7d
Op het ambtsjubileum van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 79, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenregelement van overeenkomstige toepassing

Artikel 7e
1. Op eenmalige of periodieke toeslagen van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 22a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 van overeenkomstige toepassing.
2. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op het Individueel Keuzebudget en op de mogelijkheid om betaald meer uren te werken overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in hoofdstuk 9 van de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Artikel 7f
1. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van dienstreizen overeenkomstig het Reisbesluit binnenland, het Reisbesluit buitenland en de Reisregeling binnenland.
2. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben recht op een vergoeding van verplaatsingskosten overeenkomstig hoofdstuk IV van het Verplaatsingskostenbesluit 1989.
3. De voorzitter heeft recht op een vergoeding van representatiekosten overeenkomstig artikel 68a, derde lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. De plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een vergoeding van representatiekosten overeenkomstig artikel 68a, derde lid, onderdeel c, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 8
1. De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 200 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.
2. De zittingsleden genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van dienstreizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland.

Artikel 8a
1. De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.
2. De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van reizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig hetgeen is overeengekomen over binnenlandse dienstreizen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

§ 5. Openbaar register
Artikel 9
1. Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.
2. De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten
Artikel 10
1. De groep, bedoeld in artikel 7:252a, zesde lid, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek, bestaat uit huishoudens waarbij:
a. de huurder of een ander lid van dat huishouden op grond van artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering voor een periode van ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging als bedoeld in artikel 2.10 van dat besluit ontvangt;
b. aan de huurder of een ander lid van dat huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers is verstrekt als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en waarbij die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden;
c. de huurder of een ander lid van dat huishouden in het bezit is van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg voor verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van die wet of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als bedoeld in artikel 10.1.4 van die wet;
d. aan de huurder of aan een ander lid van dat huishouden een beschikking is verstrekt ten behoeve van voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorzieningen gehandicapten of artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 6, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of ten behoeve van een woningaanpassing als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,
of
e. de huurder of een ander lid van dat huishouden met een verklaring van de huisarts kan aantonen dat hij blind is.

2. Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.

§ 7. Leges
Artikel 11
1. Een verzoek om vrijstelling wordt uiterlijk binnen vier weken na de datum van verzending van het bericht, bedoeld in artikel 7, vierde of zevende lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte of uiterlijk binnen vier weken na de datum waarop een verzoek als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op het overleg huurders verhuurder bij de huurcommissie is ingediend, op een daartoe door het bestuur beschikbaar gesteld formulier ingediend bij de voorzitter.
2. Een verzoek om vrijstelling gaat vergezeld van:
a. de ten gunste van de verzoeker krachtens artikel 14, eerste lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen laatstelijk doch niet eerder dan achttien maanden voor de indiening van het verzoek om vrijstelling gegeven beschikking tot toekenning van een huurtoeslag als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet op de huurtoeslag waaruit blijkt dat het toetsingsinkomen niet hoger is dan het bedrag dat voor de verzoeker ten tijde van het geven van die beschikking als het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17 van die wet, gold, of
b. een ten gunste van de verzoeker niet eerder dan zes maanden voor de indiening van het verzoek om vrijstelling krachtens de Participatiewet gegeven beschikking tot vaststelling van algemene bijstand.

Artikel 12
Vrijstelling kan slechts worden verleend, indien voldaan is aan het bepaalde in artikel 11.

Artikel 12a
De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder
Artikel 13
1. Bij een voorstel als bedoeld in artikel 7:252b, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, of indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van dat wetboek heeft gedaan en het huishoudinkomen voorwerp van geschil is, bij een verklaring als bedoeld in artikel 7:253, eerste lid, eerste volzin, van dat wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7:253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek, verstrekt de huurder:
a. een door de inspecteur, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onder e, van het Burgerlijk Wetboek, afgegeven verklaring omtrent het inkomensgegeven, bedoeld in artikel 21, onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van alle bewoners van de woning, en
b. een afschrift uit de basisregistratie personen van een van de bewoners waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.

2. Indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan en het feit dat een of meerdere leden van het huishouden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft of hebben bereikt voorwerp van geschil is, verstrekt de huurder bij een verklaring als bedoeld in artikel 7: 253, eerste lid, eerste volzin, van het Burgerlijk Wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7: 253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek een afschrift van een beschikking van de Sociale Verzekeringsbank of anderszins gegevens waaruit blijkt dat een of meerdere leden van het huishouden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft of hebben bereikt.
3. Indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan en het feit dat het huishouden bestaat uit 4 of meer personen voorwerp van geschil is, verstrekt de huurder bij een verklaring als bedoeld in artikel 7:253, eerste lid, eerste volzin, van dat wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7:253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek een afschrift uit de basisregistratie personen van een van de bewoners waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.

§ 8a. Servicekosten
Artikel 14
Het formulier, bedoeld in artikel 7:260, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, is het formulier als opgenomen in bijlage VII.
Artikel 14a
Het bedrag, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is het bedrag, genoemd in bijlage VIII.

§ 9. Slotbepalingen
Artikel 15
1. De Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 wordt ingetrokken.
2. De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Artikel 16
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 17
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 15 juli 2003

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
P.L.B.A. van Geel

Bijlage I

 

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2021 als bedoeld in artikel 2

 

 puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag
 401202,58 82416,16 124649,61 166883,02 2081116,44
 41207,65 83421,73 125655,16 167888,56 2091121,99
 42212,69 84427,27 126660,70 168894,11 2101127,57
 43217,77 85432,86 127666,26 169899,71 2111133,11
 44222,82 86438,41 128671,87 170905,25 2121138,67
 45227,87 87443,95 129677,37 171910,80 2131144,23
 46232,96 88449,52 130682,95 172916,35 2141149,78
 47238,01 89455,06 131688,51 173921,94 2151155,34
 48243,08 90460,65 132694,05 174927,47 2161160,88
 49248,15 91466,19 133699,63 175933,03 2171166,45
 50253,21 92471,73 134705,16 176938,58 2181171,99
 51258,24 93477,31 135710,75 177944,14 2191177,57
 52263,33 94482,85 136716,27 178949,71 2201183,15
 53268,38 95488,41 137721,85 179955,26 2211188,67
 54273,45 96493,97 138727,42 180960,79 2221194,24
 55278,51 97499,55 139732,95 181966,40 2231199,80
 56283,61 98505,10 140738,51 182971,95 2241205,36
 57288,61 99510,67 141744,09 183977,49 2251210,90
 58293,68 100516,22 142749,62 184983,03 2261216,47
 59298,78 101521,77 143755,18 185988,61 2271222,03
 60303,83 102527,30 144760,75 186994,17 2281227,59
 61308,87 103532,87 145766,32 187999,71 2291233,16
 62313,95 104538,44 146771,86 1881005,30 2301238,70
 63318,99 105543,97 147777,43 1891010,84 2311244,25
 64324,07 106549,56 148782,98 1901016,40 2321249,82
 65329,13 107555,11 149788,54 1911021,97 2331255,37
 66334,20 108560,66 150794,09 1921027,51 2341260,92
 67339,27 109566,23 151799,65 1931033,08 2351266,50
 68344,31 110571,79 152805,20 1941038,65 2361272,05
 69349,36 111577,36 153810,76 1951044,20 2371277,60
 70354,42 112582,90 154816,31 1961049,73 2381283,14
 71359,50 113588,45 155821,87 1971055,30 2391288,72
 72364,57 114594,03 156827,41 1981060,87 2401294,27
 73369,61 115599,59 157833,01 1991066,40 2411299,83
 74374,69 116605,13 158838,54 2001071,98 2421305,41
 75379,74 117610,69 159844,13 2011077,52 2431310,95
 76384,82 118616,23 160849,67 2021083,08 2441316,52
 77389,87 119621,79 161855,22 2031088,63 2451322,08
 78394,95 120627,35 162860,80 2041094,21 2461327,63
 79400,00 121632,93 163866,33 2051099,77 2471333,15
 80405,07 122638,49 164871,88 2061105,31 2481338,75
 81410,61 123644,03 165877,45 2071110,89 2491344,29
 2501349,84

 

 

1 De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 202,58 per maand.

Bijlage II

 

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2021 als bedoeld in artikel 3

 puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag
 12,27 4190,25 81178,16 121266,15 161354,10
 24,47 4292,44 82180,41 122268,36 162356,31
 36,67 4394,64 83182,58 123270,52 163358,49
 48,90 4496,83 84184,81 124272,73 164360,72
 511,08 4599,02 85187,00 125274,91 165362,90
 613,30 46101,23 86189,20 126277,13 166365,09
 715,50 47103,42 87191,39 127279,34 167367,29
 817,71 48105,63 88193,60 128281,55 168369,49
 919,90 49107,84 89195,77 129283,75 169371,70
 1022,12 50110,03 90197,99 130285,94 170373,91
 1124,27 51112,24 91200,17 131288,13 171376,06
 1226,47 52114,42 92202,40 132290,33 172378,28
 1328,66 53116,65 93204,57 133292,55 173380,48
 1430,89 54118,85 94206,78 134294,74 174382,71
 1533,10 55121,04 95209,01 135296,90 175384,86
 1635,27 56123,23 96211,19 136299,12 176387,09
 1737,47 57125,39 97213,39 137301,33 177389,27
 1839,68 58127,62 98215,59 138303,55 178391,51
 1941,89 59129,81 99217,78 139305,74 179393,69
 2044,09 60132,03 100220,00 140307,94 180395,88
 2146,27 61134,22 101222,18 141310,11 181397,02
 2248,46 62136,42 102224,36 142312,33 182398,15
 2350,67 63138,60 103226,56 143314,53 183399,31
 2452,84 64140,83 104228,75 144316,74 184400,45
 2555,06 65143,03 105230,99 145318,89 185401,57
 2657,24 66145,24 106233,17 146321,11 186402,72
 2759,47 67147,38 107235,37 147323,33 187403,85
 2861,69 68149,59 108237,60 148325,52 188405,00
 2963,86 69151,82 109239,75 149327,69 189406,12
 3066,07 70154,00 110241,98 150329,92 190407,26
 3168,25 71156,20 111244,16 151332,09 191408,39
 3270,46 72158,39 112246,36 152334,32 192409,56
 3372,65 73160,58 113248,54 153336,49 193410,67
 3474,83 74162,80 114250,74 154338,71 194411,82
 3577,03 75165,02 115252,95 155340,92 195412,95
 3679,25 76167,20 116255,16 156343,11 196414,09
 3781,44 77169,41 117257,37 157345,32 197415,24
 3883,67 78171,57 118259,56 158347,49 198416,39
 3985,85 79173,79 119261,74 159349,70 199417,53
 4088,05 80175,98 120263,95 160351,92 200418,68

 

 puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag
 201419,82 241465,33 281510,90 321556,44 361602,01
 202420,93 242466,49 282512,02 322557,59 362603,15
 203422,09 243467,64 283513,18 323558,70 363604,30
 204423,18 244468,78 284514,34 324559,90 364605,40
 205424,36 245469,92 285515,45 325561,00 365606,59
 206425,47 246471,05 286516,60 326562,18 366607,72
 207426,65 247472,18 287517,75 327563,27 367608,85
 208427,76 248473,33 288518,88 328564,44 368609,99
 209428,92 249474,46 289520,03 329565,53 369611,14
 210430,03 250475,59 290521,17 330566,74 370612,27
 211431,20 251476,72 291522,30 331567,83 371613,43
 212432,31 252477,90 292523,44 332568,99 372614,55
 213433,49 253479,01 293524,58 333570,11 373615,70
 214434,61 254480,16 294525,72 334571,28 374616,83
 215435,74 255481,27 295526,87 335572,38 375617,97
 216436,87 256482,42 296528,00 336573,53 376619,10
 217437,99 257483,55 297529,13 337574,69 377620,23
 218439,15 258484,72 298530,27 338575,79 378621,40
 219440,32 259485,84 299531,39 339576,96 379622,54
 220441,46 260486,99 300532,58 340578,09 380623,62
 221442,57 261488,10 301533,67 341579,24 381624,78
 222443,73 262489,26 302534,84 342580,35 382625,93
 223444,86 263490,37 303535,94 343581,53 383627,08
 224446,01 264491,54 304537,10 344582,64 384628,22
 225447,09 265492,71 305538,24 345583,79 385629,36
 226448,27 266493,82 306539,39 346584,96 386630,49
 227449,40 267494,98 307540,51 347586,09 387631,64
 228450,53 268496,11 308541,67 348587,22 388632,76
 229451,67 269497,24 309542,79 349588,35 389633,91
 230452,83 270498,37 310543,93 350589,49 390635,08
 231453,94 271499,53 311545,08 351590,59 391636,20
 232455,11 272500,65 312546,20 352591,79 392637,33
 233456,22 273501,79 313547,38 353592,89 393638,47
 234457,37 274502,92 314548,49 354594,04 394639,62
 235458,50 275504,06 315549,62 355595,16 395640,74
 236459,67 276505,21 316550,73 356596,32 396641,90
 237460,77 277506,34 317551,93 357597,44 397643,01
 238461,92 278507,50 318553,04 358598,58 398644,18
 239463,06 279508,62 319554,18 359599,74 399645,30
 240464,21 280509,78 320555,30 360600,84 400646,46

 

 puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag
 401647,56 441693,12 481738,70 521784,24 561829,79
 402648,67 442694,26 482739,84 522785,37 562830,94
 403649,84 443695,41 483740,94 523786,52 563832,10
 404650,97 444696,56 484742,10 524787,63 564833,22
 405652,12 445697,67 485743,24 525788,82 565834,33
 406653,25 446698,81 486744,41 526789,93 566835,47
 407654,41 447699,98 487745,50 527791,07 567836,64
 408655,54 448701,08 488746,68 528792,20 568837,76
 409656,71 449702,25 489747,77 529793,37 569838,92
 410657,80 450703,39 490748,93 530794,49 570840,03
 411658,97 451704,53 491750,07 531795,63 571841,18
 412660,12 452705,65 492751,22 532796,75 572842,30
 413661,25 453706,82 493752,32 533797,92 573843,47
 414662,37 454707,92 494753,49 534799,04 574844,60
 415663,54 455709,07 495754,63 535800,19 575845,77
 416664,64 456710,23 496755,76 536801,31 576846,90
 417665,79 457711,36 497756,91 537802,46 577848,04
 418666,94 458712,48 498758,05 538803,62 578849,17
 419668,07 459713,64 499759,18 539804,76 579850,33
 420669,23 460714,78 500760,29 540805,85 580851,44
 421670,33 461715,91 501761,47 541807,03 581852,55
 422671,48 462717,03 502762,58 542808,16 582853,72
 423672,62 463718,17 503763,75 543809,27 583854,85
 424673,75 464719,34 504764,87 544810,43 584855,98
 425674,92 465720,46 505766,01 545811,59 585857,14
 426676,01 466721,62 506767,14 546812,69 586858,28
 427677,18 467722,72 507768,28 547813,85 587859,39
 428678,31 468723,85 508769,43 548814,99 588860,53
 429679,47 469725,02 509770,57 549816,11 589861,66
 430680,60 470726,14 510771,70 550817,26 590862,83
 431681,77 471727,31 511772,84 551818,41 591863,94
 432682,88 472728,44 512773,98 552819,55 592865,11
 433684,03 473729,61 513775,13 553820,66 593866,22
 434685,16 474730,70 514776,25 554821,83 594867,36
 435686,30 475731,87 515777,39 555822,97 595868,52
 436687,43 476732,98 516778,55 556824,11 596869,67
 437688,57 477734,16 517779,69 557825,24 597870,80
 438689,72 478735,26 518780,81 558826,39 598871,94
 439690,85 479736,43 519781,96 559827,49 599873,10
 440691,99 480737,55 520783,08 560828,67 600874,19

 

 punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 601875,34 641920,93 681966,47 7211012,01
 602876,48 642922,07 682967,59 7221013,20
 603877,63 643923,21 683968,74 7231014,29
 604878,79 644924,34 684969,86 7241015,47
 605879,93 645925,48 685971,02 7251016,56
 606881,03 646926,61 686972,15 7261017,71
 607882,18 647927,71 687973,29 7271018,85
 608883,32 648928,90 688974,43 7281019,98
 609884,45 649930,01 689975,58 7291021,15
 610885,61 650931,17 690976,72 7301022,27
 611886,75 651932,30 691977,85 7311023,41
 612887,89 652933,46 692979,00 7321024,53
 613889,00 653934,54 693980,15 7331025,70
 614890,15 654935,73 694981,28 7341026,82
 615891,29 655936,84 695982,38 7351027,97
 616892,46 656938,01 696983,56 7361029,09
 617893,57 657939,13 697984,67 7371030,27
 618894,71 658940,29 698985,84 7381031,38
 619895,85 659941,40 699986,93 7391032,51
 620897,01 660942,55 700988,11 7401033,66
 621898,14 661943,69 701989,23 7411034,80
 622899,26 662944,83 702990,39 7421035,96
 623900,41 663945,96 703991,51 7431037,08
 624901,55 664947,11 704992,65 7441038,23
 625902,68 665948,25 705993,78 7451039,34
 626903,84 666949,37 706994,93 7461040,52
 627904,96 667950,53 707996,07 7471041,63
 628906,12 668951,66 708997,21 7481042,77
 629907,23 669952,79 709998,36 7491043,90
 630908,38 670953,93 710999,48 7501045,05
 631909,52 671955,07 7111000,64 >750 1
 632910,65 672956,21 7121001,77
 633911,79 673957,34 7131002,89
 634912,93 674958,48 7141004,05
 635914,06 675959,61 7151005,18
 636915,21 676960,76 7161006,34
 637916,36 677961,91 7171007,45
 638917,49 678963,04 7181008,63
 639918,64 679964,16 7191009,72
 640919,76 680965,34 7201010,88

 

 

1 De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,15 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 1.045,05 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III

 

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2021 als bedoeld in artikel 4

 puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag puntenbedrag
 401224,23 82460,60 124717,58 166974,53 2081231,51
 41229,85 83466,74 125723,68 167980,67 2091237,62
 42235,44 84472,83 126729,81 168986,78 2101243,76
 43241,05 85478,97 127735,93 169992,87 2111249,87
 44246,62 86485,08 128742,06 170999,02 2121255,99
 45252,22 87491,17 129748,16 1711005,14 2131262,13
 46257,80 88497,30 130754,26 1721011,25 2141268,21
 47263,45 89503,42 131760,40 1731017,36 2151274,34
 48269,05 90509,54 132766,52 1741023,47 2161280,50
 49274,66 91515,67 133772,65 1751029,62 2171286,58
 50280,25 92521,79 134778,77 1761035,72 2181292,70
 51285,84 93527,90 135784,89 1771041,84 2191298,80
 52291,45 94534,03 136790,99 1781047,96 2201304,94
 53297,05 95540,14 137797,11 1791054,07 2211311,06
 54302,68 96546,25 138803,23 1801060,21 2221317,19
 55308,27 97552,39 139809,36 1811066,32 2231323,32
 56313,86 98558,47 140815,47 1821072,43 2241329,39
 57319,50 99564,60 141821,60 1831078,55 2251335,52
 58325,09 100570,72 142827,72 1841084,65 2261341,65
 59330,69 101576,82 143833,82 1851090,80 2271347,77
 60336,30 102582,98 144839,90 1861096,92 2281353,90
 61341,88 103589,08 145846,07 1871103,00 2291360,00
 62347,49 104595,19 146852,15 1881109,16 2301366,12
 63353,11 105601,32 147858,32 1891115,28 2311372,25
 64358,68 106607,43 148864,44 1901121,38 2321378,36
 65364,33 107613,56 149870,52 1911127,52 2331384,50
 66369,92 108619,67 150876,63 1921133,62 2341390,59
 67375,52 109625,81 151882,77 1931139,73 2351396,72
 68381,11 110631,91 152888,89 1941145,85 2361402,85
 69386,72 111638,01 153895,01 1951151,98 2371408,96
 70392,32 112644,17 154901,14 1961158,10 2381415,05
 71397,91 113650,27 155907,25 1971164,22 2391421,19
 72403,52 114656,37 156913,35 1981170,33 2401427,31
 73409,15 115662,52 157919,45 1991176,42 2411433,43
 74414,73 116668,62 158925,60 2001182,55 2421439,56
 75420,34 117674,74 159931,69 2011188,70 2431445,67
 76425,92 118680,85 160937,82 2021194,80 2441451,77
 77431,54 119686,97 161943,97 2031200,95 2451457,89
 78437,14 120693,09 162950,08 2041207,04 2461464,03
 79442,77 121699,25 163956,17 2051213,17 2471470,15
 80448,38 122705,35 164962,32 2061219,29 2481476,26
 81454,01 123711,46 165968,44 2071225,41 2491482,36
 2501488,51

 

 

1 De maximale huurprijsgrens van woonwagen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 224,23 per maand.

Bijlage IV

 

Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2021 als bedoeld in artikel 5

 punten bedragpunten bedragpunten bedrag punten bedrag punten bedrag
 15,33 41215,84 81426,82 121657,92 161888,99
 210,60 42221,09 82432,60 122663,71 162894,79
 315,87 43226,37 83438,39 123669,47 163900,55
 421,13 44231,62 84444,14 124675,26 164906,31
 526,40 45236,86 85449,94 125681,03 165912,10
 631,65 46242,16 86455,72 126686,79 166917,90
 736,93 47247,41 87461,49 127692,58 167923,67
 842,18 48252,70 88467,27 128698,40 168929,42
 947,45 49257,93 89473,03 129704,13 169935,25
 1052,72 50263,20 90478,84 130709,92 170941,00
 1157,99 51268,43 91484,60 131715,68 171946,77
 1263,23 52273,74 92490,36 132721,47 172952,54
 1368,51 53278,97 93496,16 133727,25 173958,34
 1473,76 54284,25 94501,93 134733,01 174964,09
 1579,01 55289,52 95507,70 135738,82 175969,87
 1684,28 56294,77 96513,48 136744,56 176975,67
 1789,52 57300,00 97519,27 137750,36 177981,43
 1894,81 58305,28 98525,04 138756,14 178987,22
 19100,05 59310,57 99530,84 139761,90 179992,99
 20105,35 60315,84 100536,59 140767,69 180998,74
 21110,57 61321,07 101542,36 141773,48 1811004,56
 22115,86 62326,34 102548,13 142779,22 1821010,31
 23121,12 63331,61 103553,93 143785,00 1831016,10
 24126,40 64336,85 104559,72 144790,79 1841021,86
 25131,62 65342,12 105565,46 145796,59 1851027,66
 26136,92 66347,38 106571,27 146802,33 1861033,45
 27142,17 67352,67 107577,04 147808,13 1871039,21
 28147,45 68357,92 108582,80 148813,90 1881044,99
 29152,68 69363,16 109588,60 149819,69 1891050,77
 30157,94 70368,43 110594,36 150825,45 1901056,54
 31163,24 71373,68 111600,15 151831,22 1911062,34
 32168,47 72378,96 112605,92 152837,02 1921068,08
 33173,72 73384,21 113611,68 153842,79 1931073,87
 34178,99 74389,48 114617,50 154848,55 1941079,67
 35184,27 75394,75 115623,24 155854,33 1951085,43
 36189,54 76400,02 116629,03 156860,11 1961091,19
 37194,79 77405,24 117634,81 157865,92 1971096,98
 38200,04 78410,54 118640,58 158871,65 1981102,77
 39205,32 79415,79 119646,36 159877,46 1991108,52
 40210,57 80421,08 120652,13 160883,22 2001114,32

 

 punten bedrag punten bedrag
 2011120,08 2411351,15
 2021125,87 2421356,95
 2031131,64 2431362,71
 2041137,42 2441368,51
 2051143,19 2451374,29
 2061148,97 2461380,06
 2071154,78 2471385,81
 2081160,53 2481391,63
 2091166,30 2491397,40
 2101172,10 2501403,16
 2111177,86 > 250 1
 2121183,62
 2131189,41
 2141195,19
 2151200,98
 2161206,75
 2171212,53
 2181218,29
 2191224,08
 2201229,88
 2211235,61
 2221241,41
 2231247,17
 2241252,97
 2251258,74
 2261264,52
 2271270,30
 2281276,08
 2291281,86
 2301287,62
 2311293,38
 2321299,19
 2331304,96
 2341310,71
 2351316,52
 2361322,29
 2371328,07
 2381333,84
 2391339,64
 2401345,40

 

 

1 De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 5,76 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1.403,16 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 250 punten) op te tellen.

Bijlage V

 

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2021 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar reguliere huurprijs

Geldende huurprijs (in bedragen per maand)Huuraanpassing
I hoger dan de maximale huurprijsgrens1huurverlaging2 tot de maximale huurprijsgrens1
II niet hoger dan de maximale huurprijsgrens1IIa huurverhoging van:
a indien het huishoudinkomen, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onderdeel b, van het Burgerlijk Wetboek, over het inkomenstoetsjaar, bedoeld in onderdeel d van dat artikellid, van de op het tijdstip van de in het voorstel tot verhoging van de huurprijs genoemde ingangsdatum in de woonruimte, die een zelfstandige woning vormt, wonende huurder en overige bewoners
a. lager is dan of gelijk is aan het in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bedoelde bedrag: maximaal 0 procentpunt, en
b. hoger is dan het in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bedoelde bedrag: maximaal 0 procentpunt, voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.
IIb huurverhoging ten aanzien van overige woonruimte: maximaal 0 procentpunt, voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.

 

 

1 De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

2 Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

Bijlage VI

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2021 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar huurvastprijs, van huurvastprijs naar reguliere huurprijs en van huurvastprijs naar nieuwe huurvastprijsGeldende huurprijs (in bedragen per maand)Huuraanpassing
Ihoger dan de maximale huurprijsgrens ¹Ihuurverlaging tot de maximale huurprijsgrens ¹en ²
IIniet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de overeengekomen reguliere huurprijs
4  of huurvastprijs ³ naar een (nieuwe) huurvastprijs ³
IIieder percentage, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden
IIIniet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs 4, voorzover bij de aanvang van de oude huurvastprijs ³ wèl een alternatieve reguliere huurprijs 4 bekend wasIIIhuurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, en de alternatieve reguliere huurprijs 4, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden 5
IVniet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs 4, voorzover bij de aanvang van de huurvastprijs ³ géén alternatieve reguliere huurprijs 4 bekend wasIVhuurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, gedeeld door 2, voor zover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden 5

 

 

¹ De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

² Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

³ Onder huurvastprijs wordt verstaan de voor de gehele huurvastperiode geldende (bevroren) huurprijs.

4 Onder reguliere huurprijs wordt verstaan de huurprijs die jaarlijks kan worden verhoogd.

5 Indien de huurvastperiode eindigde op 30 juni van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging tevens de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die wordt verwacht voor het tijdvak van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Indien de huurvastperiode is begonnen op 1 juli van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging niet de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die werd verwacht voor het tijdvak van die 1 juli-datum tot en met de 30 juni-datum daaropvolgend.

Bijlage VII

 

Bijlage VIII

Het bedrag van de servicekosten, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is:

 

Bij zelfstandige woonruimte

 Normbedrag per jaar
 GasPrijs van 400 m3 gas*
 WaterPrijs van 25 m3 water*
 ElektriciteitPrijs van 800 kWh*
 Overige servicekosten12 euro

 

 

 

Bij onzelfstandige woonruimte

 Normbedrag per jaar
 GasPrijs van 250 m3 gas*
 WaterPrijs van 25 m3 water*
 ElektriciteitPrijs van 500 kWh*
 Overige servicekosten12 euro

 

 

* Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde prijzen voor gas, elektra en water volgens het CBS, die per jaar verschillen.

Bijlage IX

[Vervallen]

Bijlage X

[Vervallen]

Bijlage XI

[Vervallen]

Bijlage XII

[Vervallen]

Bijlage XIII

[Vervallen]

Bijlage XIV

[Vervallen]

Bijlage XVa

[Vervallen]

Bijlage XVb

[Vervallen]

Bijlage XVc

[Vervallen]