Verhuurder bedrijfsruimte is niet verplicht om aan verplaatsing bedrijf mee te werken

Geachte mevrouw, heer,  

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Uw huurt vanaf april 2003 winkelruimte. Uw verhuurder wenst u kennelijk te verplaatsen naar nieuwbouw winkelruimte. Dat kost u geld. Wat is uw positie?

 

Antwoord    

Als u daadwerkelijk winkelruimte huurt voor het beoefenen van een kleinhandelsbedrijf, dan is artikel 7:290 BW e.v. van toepassing.

 

Dit betekent dat voor deze overeenkomst een huurperiode van vijf + vijf jaar geldt. Uw huurovereenkomst loopt in ieder geval tot 1 april 2008. Als men de overeenkomst nu niet heeft opgezegd, geldt de overeenkomst tot 2013.

 

U hoeft dan niet mee te werken aan verplaatsing van uw bedrijf. U heeft immers een huurcontract tot 2013! De verhuurder had de overeenkomst dan maar met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar op moeten zeggen.

 

Het bovenstaande betekent dat u wel uit coulance uw medewerking zou kunnen verlenen, maar dat u wel kan verlangen dat alle schade wordt vergoed (verhuiskosten, inrichtingskosten, huurcompensatie als de huur hoger is).

 

De huurder hoeft niet mee te werken aan een renovatie van het huurde als de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. De wet gaat er van uit dat de verhuurder dan dient te wachten tot de bepaalde periode is verstreken (zie artikel 7:220 BW).

 

Zie voor de huurperiode:  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=Dehuurperiode.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=Dehuurperiode.php

 

Als er wel op tijd is opgezegd, dan kan dit alleen in het kader van dringend eigen gebruik als opzegginggrond. Uw informatie is te summier om hier op in te kunnen gaan. Ook als er sprake is van een huurbeëindiging op grond  van dringend eigen gebruik, dan kan de rechter een vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten vaststellen. Zie artikel 7:297 BW

 

Artikel 297
1. De rechter kan in zijn beslissing tot toewijzing van de vordering een bedrag vaststellen dat de verhuurder aan de huurder of aan degene aan wie bevoegdelijk is onderverhuurd, moet betalen ter tegemoetkoming in diens verhuis- en inrichtingskosten.

2. Alvorens een beslissing te geven waarin een bedrag als bedoeld in lid 1 wordt vastgesteld, brengt de rechter zijn voornemen ter kennis van partijen en stelt hij een termijn vast waarbinnen de verhuurder de bevoegdheid heeft de vordering in te trekken.

3. Indien de verhuurder binnen deze termijn zijn vordering intrekt, geeft de rechter slechts een beslissing over de proceskosten

 

Ook als het hier op uit zou draaien, dan kunt u buiten een procedure akkoord gaan met huurbeëindiging, mits u een redelijke vergoeding van kosten wordt aangeboden. De wet verlangt niet volledige compensatie van de kosten door de verhuurder.

 

Conclusie

Als daadwerkelijk valt onder het regime van artikel 7:290 BW ( zie  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=debegrenzingvanhetbegripbedrijfsruimte.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=debegrenzingvanhetbegripbedrijfsruimte.php)

en als men de huur niet heeft opgezegd met inachtneming van een periode van 1 jaar, dan kan men de huurovereenkomst niet zonder meer tussentijds beëindigen. U heeft recht om te blijven zitten in het gehuurde pand, maar u kunt ook met de verhuurder in onderhandeling gaan om uw kosten en schade vergoed te krijgen (denk ook aan omzetderving gedurende de periode van de verhuizing). U geeft te kennen dat u wel weg wil. Dit lijkt mij dan een mogelijkheid om met vergoeding van schade en kosten door de verhuurder naar een ander pand te verhuizen.

Ook als de huurovereenkomst op juridische gronden tegen 1 april 2008 kan worden beëindigd, dan heeft u toch recht op een redelijke vergoeding van schade en kosten.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie