Verschil beoordeling door kantonrechter en Huurcommissie

De beoordeling van de kantonrechter en Huurcommissie verschilt.  De Huurcommissie kan zich houden aan haar beleid gebaseerd op artikel 3a UHW. De kantonrechter hoeft zich te houden aan het door de Huurcommissie vastgestelde beleid. De huurder kan er ook op bedacht zijn dat het bereik van beide regelingen verschillend is. De (nulpunten)lijst waarnaar in artikel 7:241 BW impliciet wordt verwezen (bijlage II behorende bij het Besluit huurprijzen woonruimte ) bestrijkt, voor zover het de toestand van de woonruimte betreft, een ruimer terrein van tekortkomingen dan artikel 7:204 BW. Bij het laatstgenoemde artikel gaat het vooral om de onderhoudstoestand van het gehuurde. De nulpuntenlijst beperkt zich niet tot onderhoudsklachten (bijvoorbeeld onvoldoende daglichttoetreding in het woonvertrek). Verder blijkt het ruimer toepassingsbereik van de nulpuntenlijst uit de kwalificatie van gevolgschade als gebrek (zie categorie C). Gevolgschade is in beginsel geen gebrek aan het gehuurde. Door de formulering van de gebreken onder categorie C van de nulpuntenlijst wordt gevolgschade, die is ontstaan door een opgeheven gebrek als bedoeld in de nulpuntenlijst, voor niet-geliberaliseerde woonruimte als gebrek worden aangemerkt voor zover door de gevolgschade het woongenot ernstig wordt aangetast. Voor geliberaliseerde woonruimte geldt dit niet, omdat de nulpunten alleen voor niet-geliberaliseerde woonruimte van toepassing is.