Vordering huurvermindering bedrijfsruimte

 

                                                          Eiser(es) is wel/niet  (doorhalen wat van toepassing is) BTW-plichtig

 

Vandaag,     (datum invullen door de deurwaarder)                                                       Tweeduizendzeven

        

Ten verzoeke van Gerrit Jan Jaap de Groot wonende te Schiedam  te dezer zake woonplaats kiezende ter griffie van na te noemen Rechtbank, sector kanton;

 

Heb ik,  (de deurwaarder zet hier zijn stempel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDAGVAARD:

 

De heer B. de Baas

wonende  te 3100 AA SCHIEDAM

aan de  Stationsstraat 20,

aldaar aan het woonhuis van gedaagde mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan:

                

 

 

(de deurwaarder zet hier zijn relaas op welke wijze hij de dagvaarding heeft achtergelaten)

 

 

 

 

OM

 

hetzij  op     (zittingsdatum wordt door de deurwaarder ingevuld)   tweeduizendzeven, des voormiddags te   (tijdstip wordt door de deurwaarder ingevuld) uur, in persoon of bij gemachtigde te verschijnen ter civiele terechtzitting van de kantonrechter van de rechtbank te Rotterdam, sector kanton, locatie Schiedam, die daar  zitting houdt aan de Lange Haven 65 te 3111 CB Schiedam om ter terechtzitting mondeling of schriftelijk te antwoorden op de aan het eind van dit stuk geformuleerde eis;

 

 

hetzij om vóór de genoemde roldatum een schriftelijk antwoord (voorzien van de namen van de procespartijen en met vermelding van de datum van de terechtzitting) in te dienen ter griffie op het adres,  Lange haven 65 te 3111 CB Schiedam (Postbus 77, 3100 AB Schiedam)  of om uitstel voor antwoord te verzoeken;

 

 

MET AANZEGGING 

 

dat indien niet uiterlijk op genoemde terechtzitting wordt geantwoord of om uitstel wordt verzocht, de rechter de hieronder geformuleerde eis zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt, met dien verstande dat – indien er sprake is van meer gedaagden – wanneer ten minste één van de gedaagden in het geding verschijnt, tussen partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd;

 

TENEINDE

 

 

Alsdan namens eiser(es) te horen eis doen en concluderen dat:

 

Eiser(es) heeft van gedaagde gehuurd de winkelruimte staande en gelegen aan de Hertogstraat 4, 3111 BB Schiedam. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2003 De maandelijkse huurprijs beloopt nu een bedrag van € 1500,- per maand.

 

Gebreken aan het gehuurde

De gehuurde bedrijfsruimte vertoont een aantal gebreken. De gebreken bestaan onder meer uit:

een lekkend dak;

 

Eiser(es) is niet op grond van artikel 7:217 BW gehouden voor herstel van het gebrek zorg te dragen; gedaagde is evenmin voor het ontstaan van deze gebreken tegen de verhuurder aansprakelijk, zodat het bepaalde in artikel 7:207 lid 2 BW niet van toepassing is.

 

Eiser(es) heeft aan gedaagde al schriftelijk deze gebreken conform artikel 7:206 BW doorgegeven (PROD. I). Gedaagde heeft nog niet op dit verzoek om herstel gereageerd. Eiser(es) heeft gedaagde vervolgens in gebreke gesteld om de gebreken te herstellen (PROD. II).

 

Door deze gebreken krijgt eiser(es) niet het huurgenot waar hij op grond van artikel 7:204 BW recht op heeft. Als gevolg van deze gebreken is een vermindering van huurgenot opgetreden nu er in het gehuurde sprake is van lekkage, waardoor bepaalde gedeelten van het gehuurde niet kunnen worden gebruikt. Eiser(es) verkoopt elektronische apparatuur. Deze apparatuur kan niet staan op de plaatsen waar de lekkage zich voordoet.   

 

Met het oog op bovengemelde klachten die leiden tot verminderd huurgenot heeft eiser(es) aanspraak op een aan de vermindering van het huurgenot evenredige vermindering van de huurprijs van de genoemde bedrijfsruimte, ingaande op 1 januari 2007 tot de dag waarop deze gebreken zullen zijn verholpen.  De periode waarop eiser(es) met terugwerkende kracht  huurvermindering vordert is korter dan zes maanden.

 

Die aan de vermindering van het huurgenot evenredige vermindering van de huurprijs bedraagt naar de mening van eiser € 350,- per maand.   Eiser(es) is van mening dat door lekkage ongeveer 25 % van het gehuurde niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gehuurd. Elektronische apparatuur kan niet correct worden geëtaleerd. Een normale winkelinrichting is daarom niet mogelijk.  

 

Verweer

Gedaagde heeft zich in stilzwijgend gehuld en is aldus niet bereid tot herstel van de genoemde gebreken over te gaan.  

 

Bewijsmiddelen

 

Eiser(es) biedt – doch slechts voor zover op grond van de wet bewijslast op hem/haar zou rusten – aan zijn/haar stellingen door bewijs te onderbouwen. Eiser(es) biedt met name aan de gebreken door aannemer x  toe te laten lichten. Verder zijn mevrouw  Y en de heer Z (werknemers van eiseres) bereid nader te verklaren dat door de lekkage een normale inrichting van de winkel niet mogelijk is.

 

Vordering

Eiser(es) vordert van gedaagde toewijzing  van de onder alinea 8 genoemde vermindering van de   huurprijs.

 

MITSDIEN

 

Het U E.A. Heer/Vrouwe kantonrechter moge behagen bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad:

 

de door eiser(es) aan gedaagde verschuldigde huurprijs voor het in het lichaam van deze dagvaarding genoemde bedrijfsruimte van thans € 1500,- per maand zal worden verminderd met een aan de hierboven bedoelde vermindering van het huurgenot van eiser(es) ten gevolge van de voormelde gebreken evenredig bedrag, zijnde € 350,00 per maand, althans een zodanig ander bedrag als U E.A. Heer/Vrouwe kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag, ingaande op 1 januari 2007 tot aan de dag waarop die gebreken zullen zijn verholpen;

 

Gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure.

 

De kosten van deze dagvaarding bedragen €                 Deze kosten zijn wel verhoogd met de BTW nu eiser(es) heeft verklaard dat zij/hij de omzetbelasting niet kan verrekenen in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968.                     

 

 

Geef een reactie