Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 2 – Artikel 5a (Toestemming nodig over gevoerde beleid over servicekosten)

De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid ten aanzien van de vaststelling van kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek slechts uit met voorafgaande instemming van de huurdersorganisatie.