Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Tweede Boek – Titel 2 – afdeling 12 – Artikel 232 (Tussenvonnis)

1 De rechter kan, voordat hij definitief over de zaak beslist, een tussenvonnis wijzen.

2 Van de artikelen 230 en 231, eerste lid, kan, voor zover nodig, worden afgeweken indien een tussenvonnis wordt gewezen ter beslissing op een incidentele vordering en de wederpartij te kennen geeft tegen toewijzing geen bezwaar te hebben.