Boek 5 BW – Titel 3 – Artikel 20

1 De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt: a. de bovengrond; b. de daaronder zich bevindende aardlagen; c. het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gekomen; d. het water dat zich op de grond bevindt en niet in...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 4 – Artikel 37

De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 4 – Artikel 42

1 Het is niet geoorloofd binnen de in lid 2 bepaalde afstand van de grenslijn van eens anders erf bomen, heesters of heggen te hebben, tenzij de eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven of dat erf een openbare weg of een openbaar water is. 2 De in lid 1 bedoelde afstand...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 4 – Artikel 46

De eigenaar van een erf kan te allen tijde van de eigenaar van het aangrenzende erf vorderen dat op de grens van hun erven behoorlijk waarneembare afpalingstekens gesteld of de bestaande zo nodig vernieuwd worden. De eigenaars dragen in de kosten hiervan voor gelijke delen bij.
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 4 – Artikel 49

1 Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aan een gebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 4 – Artikel 56

Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 4 – Artikel 57

1 De eigenaar van een erf dat geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater, kan van de eigenaars van de naburige erven te allen tijde aanwijzing van een noodweg ten dienste van zijn erf vorderen tegen vooraf te betalen of te verzekeren vergoeding van de...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 7 – Artikel 87

1 Een erfpacht kan door de erfpachter worden opgezegd, tenzij in de akte van vestiging anders is bepaald. 2 Een erfpacht kan door de eigenaar worden opgezegd, indien de erfpachter in verzuim is de canon over twee achtereenvolgende jaren te betalen of in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 8 – Artikel 101

1 Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. 2 Het recht van opstal kan zelfstandig dan wel afhankelijk van een ander zakelijk recht of van een recht...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 8 – Artikel 104

1 De artikelen 92 en 95 zijn van overeenkomstige toepassing op het recht van opstal. 2 De artikelen 86, 87, 88, 91, 93, 94, 97 en 98 zijn van overeenkomstige toepassing op een zelfstandig recht van opstal.
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 9 – Afdeling 1 – Artikel 106

Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een gebouw met toebehoren en op de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten. Een eigenaar, erfpachter of opstaller is eveneens bevoegd zijn recht op een stuk grond te splitsen in appartementsrechten. Een appartementsrecht is op zijn beurt...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 9 – Afdeling 1 – Artikel 111

De akte van splitsing moet inhouden: a.de vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw of de grond; b.een nauwkeurige omschrijving van de onderscheiden gedeelten van het gebouw of de grond, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, welke omschrijving kan plaatsvinden door verwijzing naar de in artikel...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 9 – Afdeling 1 – Artikel 112

Het reglement moet inhouden: a.welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen; b.een regeling omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatierekening, lopende over het voorafgaande jaar, en de door de appartementseigenaars te storten bijdragen; c.een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 9 – Afdeling 1 – Artikel 113

De aandelen die door de splitsing in appartementsrechten ontstaan, zijn gelijk, tenzij bij de akte van splitsing een andere verhouding is bepaald. In het laatste geval blijkt uit de akte op welke grondslag die verhouding berust. In de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 9 – Afdeling 1 – Artikel 120

Onverminderd het in artikel 112 lid 4 bepaalde is een appartementseigenaar bevoegd het gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, zelf te gebruiken of aan een ander in gebruik te geven, met inbegrip van het hem toekomende medegebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn om...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 9 – Afdeling 1 – Artikel 121

In alle gevallen waarin een appartementseigenaar voor het verrichten van een bepaalde handeling met betrekking tot de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel gebruikt te worden en, in het geval van een beding als bedoeld in artikel 112 lid 4, met betrekking tot gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 9 – Afdeling 2 – Artikel 126

1. De vereniging van eigenaars voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. 2. De jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds, bedoeld in...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 1 – afdeling 2 – artikel 128

De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het reglement daarover geen bepalingen bevat. Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is een in het vorige lid...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 9 – Afdeling 2 – Artikel 130

In afwijking van artikel 15 lid 3 van Boek 2 geschiedt de vernietiging van een besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars door een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van degene die de...
Lees meer

Boek 5 BW – Titel 9 – Afdeling 4 – Artikel 139

1. De akte van splitsing kan worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaars. 2. De wijziging kan ook met medewerking van het bestuur geschieden, indien het tot de wijziging strekkende besluit is genomen in de vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten minste vier vijfden van het aantal stemmen...
Lees meer

Tekst op 13 april 2018 van Overheid.nl gehaald.