Laatst bijgewerkt op 2020-04-03 om 12:35:22

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 109 BW

Indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en hun beider draagkracht, tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan de rechter een wettelijke verplichting tot schadevergoeding matigen. De matiging mag niet geschieden tot een lager bedrag dan waarvoor...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 1 – artikel 2 (partijen gedragen zich redelijke)

1 Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. 2 Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 1 – artikel 6 (Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenhei

Is een prestatie door twee of meer schuldenaren verschuldigd, dan zijn zij ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn. Is de prestatie ondeelbaar of vloeit uit wet, gewoonte of rechtshandeling voort dat de schuldenaren ten...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 1 – artikel 7 (hoofdelijke aansprakelijkheid)

Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, heeft de schuldeiser tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel. Nakoming door een der schuldenaren bevrijdt ook zijn medeschuldenaren tegenover de schuldeiser. Hetzelfde geldt, wanneer de schuld wordt gedelgd door inbetalinggeving of verrekening, alsmede wanneer de rechter op vordering...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 2 – artikel 9 (hoofdelijke aansprakelijkheid)

Iedere hoofdelijke schuldenaar is bevoegd namens de overige schuldenaren een aanbod tot afstand om niet van het vorderingsrecht te aanvaarden, voor zover de afstand ook de andere schuldenaren betreft. Uitstel van betaling, door de schuldeiser aan een der schuldenaren verleend, werkt ook ten aanzien van zijn medeschuldenaren, voor zover blijkt...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 3 – artikel 15 (Pluraliteit van schuldeisers)

1. Is een prestatie aan twee of meer schuldeisers verschuldigd, dan heeft ieder van hen een vorderingsrecht voor een gelijk deel, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat de prestatie hun voor ongelijke delen toekomt of dat zij gezamenlijk één vorderingsrecht hebben. 2. Is de prestatie ondeelbaar of valt...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 6 – artikel 30 (nakoming door een ander dan de schuldenaar)

1. Een verbintenis kan door een ander dan de schuldenaar worden nagekomen, tenzij haar inhoud of strekking zich daartegen verzet. 2. De schuldeiser komt niet in verzuim, indien hij een door een derde aangeboden voldoening weigert met goedvinden van de schuldenaar.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 6 – artikel 34

1.   De schuldenaar die heeft betaald aan iemand die niet bevoegd was de betaling te ontvangen, kan aan degene aan wie betaald moest worden, tegenwerpen dat hij bevrijdend heeft betaald, indien hij op redelijke gronden heeft aangenomen dat de ontvanger der betaling als schuldeiser tot de prestatie gerechtigd was of...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 6 – artikel 35

Is in geval van betaling door een derde te zijnen aanzien aan de vereiste van één der leden van het vorige artikel voldaan, dan kan hij te zijnen behoeve de bevrijdende werking van die betaling inroepen. De schuldenaar kan de bevrijdende werking van die betaling te zijnen behoeve inroepen, indien,...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 6 – artikel 43 (toerekening verbintenis)

1. Verricht de schuldenaar een betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen jegens een zelfde schuldeiser, dan geschiedt de toerekening op de verbintenis welke de schuldenaar bij de betaling aanwijst. 2. Bij gebreke van zodanige aanwijzing geschiedt de toerekening in de eerste plaats op de opeisbare...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 6 – artikel 50 (nakoming van verbintenissen)

1. Moeten op achtereenvolgende tijdstippen gelijksoortige prestaties worden verricht, dan leveren de kwitanties van twee achtereenvolgende termijnen het vermoeden op dat ook de vroegere termijnen zijn voldaan. 2. Indien de schuldeiser een kwitantie afgeeft voor de hoofdsom, wordt vermoed dat ook de rente en de kosten zijn voldaan.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 7 – artikel 52 (opschortingsrechten)

Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen. Een zodanige samenhang kan onder meer worden aangenomen ingeval de verbintenissen...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 8 – artikel 72 (Verzuim door hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren)

In geval van hoofdelijke verbondenheid gelden de rechtsgevolgen van het verzuim van de schuldeiser jegens ieder van de schuldenaren.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 74 (De gevolgen van het niet nakomen va

Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 75 (uitleg wanneer een tekortkoming de

Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 76 (aansprakelijk schuldenaar voor gebr

Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 77 (aansprakelijk voor schade wegens ge

Wordt bij de uitvoering van een verbintenis gebruik gemaakt van een zaak die daartoe ongeschikt is, dan wordt de tekortkoming die daardoor ontstaat de schuldenaar toegerekend, tenzij dit, gelet op inhoud en strekking van de rechtshandeling waaruit de verbintenis voortspruit, de in het verkeer geldende opvattingen en de overige omstandigheden...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 78 (Geen toekomend voordeel; ongerechtv

1 Indien een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de schuldeiser met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 80 (gevolgen van niet-nakoming opeisbar

De gevolgen van niet-nakoming treden reeds in voordat de vordering opeisbaar is: a. indien vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; b. indien de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming zal tekortschieten; of c. indien de schuldeiser goede gronden heeft te...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 2 – artikel 81 (verzuim van de schuldenaar)

De schuldenaar is in verzuim gedurende de tijd dat de prestatie uitblijft nadat zij opeisbaar is geworden en aan de eisen van de artikelen 82 en 83 is voldaan, behalve voor zover de vertraging hem niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 2 – artikel 82 (Starten van verzuim)

1.    Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 2 – artikel 83 (Verzuim zonder ingebrekestelling)

Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in: a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft. b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 2 – artikel 84 (Gevolgen van onmogelijkheid tijdens

Elke onmogelijkheid van nakoming, ontstaan tijdens het verzuim van de schuldenaar en niet toe te rekenen aan de schuldeiser, wordt aan de schuldenaar toegerekend; deze moet de daardoor ontstane schade vergoeden, tenzij de schuldeiser de schade ook bij behoorlijke en tijdige nakoming zou hebben geleden.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 2 – artikel 85 (vergoeding van schade alleen tijden

Tot vergoeding van schade wegens vertraging in de nakoming is de schuldenaar slechts verplicht over de tijd waarin hij in verzuim is geweest.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 3 – artikel 89 (Verdere gevolgen van niet-nakoming)

De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 4 – artikel 91 (Wat is een boetebeding?)

Als boetebeding wordt aangemerkt ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te voldoen, ongeacht of zulks strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 4 – artikel 92 (een schuldenaar kan niet zowel boet

De schuldeiser kan geen nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de verbintenis waaraan het boetebeding verbonden is. Hetgeen ingevolge een boetebeding verschuldigd is treedt in de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet. De schuldeiser kan geen nakoming vorderen van het boetebeding, indien de tekortkoming niet...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 4 – artikel 93 (Voor beroep op boete is aanmaning o

Voor het vorderen van nakoming van het boetebeding is een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig in dezelfde gevallen als deze is vereist voor het vorderen van schadevergoeding op grond van de wet.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 4 – artikel 94 (Redelijkheid en billijkheid kan gev

Op verlangen van de schuldenaar kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de bedongen boete matigen, met dien verstande dat hij de schuldeiser ter zake van de tekortkoming niet minder kan toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet. Op verlangen van de schuldeiser kan de rechter,...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 95 (schadevergoeding)

De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 96 (Basis voor vordering vermogensschade waaronder incasso

1.Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. 2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking: a.  redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid; c. redelijke...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 97 (begroting schade door rechter)

De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 98 (causaliteit schade en gebeurtenis waarop aansprakelijk

Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.
Lees meer

Boek 6 BW – Titel 1 – Afdeling 10 – Artikel 101

1 Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 104 (vordering winst uit tekortkoming)

Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of op een...
Lees meer

Boek 6 – titel 1 – Artikel 6:105 BW (voorwaardelijke veroordeling kosten)

De begroting van nog niet ingetreden schade kan door de rechter geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld of na afweging van goede en kwade kansen bij voorbaat geschieden. In het laatste geval kan de rechter de schuldenaar veroordelen, hetzij tot betaling van een bedrag ineens, hetzij tot betaling van periodiek uit...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 106 (vergoeding nadeel dat niet in vermogensschade bestaat

Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding: a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 11 – artikel 116 (betaling aan woonplaats schuldeiser)

De betaling moet worden gedaan aan de woonplaats van de schuldeiser op het tijdstip van de betaling. De schuldeiser is bevoegd een andere plaats voor de betaling aan te wijzen in het land van de woonplaats van de schuldeiser op het tijdstip van de betaling of op het tijdstip van...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 11 – artikel 119 (vergoeding wettelijke rente)

De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 11 – artikel 119a (vergoeding wettelijke handelsrente)

1.    De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in het geval van een handelsovereenkomst in de wettelijke rente van die som met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 12 – artikel 127 (Verrekening)

Wanneer een schuldenaar die de bevoegdheid tot verrekening heeft, aan zijn schuldeiser verklaart dat hij zijn schuld met een vordering verrekent, gaan beide verbintenissen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet. Een schuldenaar heeft de bevoegdheid tot verrekening, wanneer hij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld jegens dezelfde...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 12 – artikel 131 (Verrekening en verjaring)

De bevoegdheid tot verrekening eindigt niet door verjaring van de rechtsvordering. Uitstel van betaling of van executie, bij wijze van gunst door de schuldeiser verleend, staat aan verrekening door de schuldeiser niet in de weg.
Lees meer

artikel 6:155 BW Schuld- en contractsoverneming

Een schuld gaat van de schuldenaar over op een derde, indien deze haar van de schuldenaar overneemt. De schuldoverneming heeft pas werking jegens de schuldeiser, indien deze zijn toestemming geeft nadat partijen hem van de overneming kennis hebben gegeven.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 2 – afdeling 3 – artikel 157 (Schuld- en contractsoverneming)

De bij de vordering behorende nevenrechten worden na het tijdstip van de overgang tegen de nieuwe in plaats van tegen de oude schuldenaar uitgeoefend. Tot zekerheid van de overgegane schuld strekkende rechten van pand en hypotheek op een aan een der partijen toebehorend goed blijven bestaan; die op een niet...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 2 – afdeling 3 – artikel 159 (Schuld- en contractsoverneming overdracht door akte)

Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien van bijkomstige of reeds opeisbaar geworden...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 3 – afdeling 1 – artikel 162 (onrechtmatige daad)

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 3 – afdeling 2 – artikel 171 (aansprakelijkheid voor ondergeschikten)

Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 3 – afdeling 2 – artikel 172 (Aansprakelijkheid gedragingen vertegenwoordiger)

Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde inhoudt, is ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 3 – afdeling 2 – artikel 174 (Aansprakelijkheid voor opstal)

De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar...
Lees meer

Artikel 6:181 BW

Worden de in de artikelen 173, 174 en 179 bedoelde zaken, opstallen of dieren gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid uit de artikelen 173 lid 1, 174 lid 1 en lid 2, eerste zin, en 179 op degene die dit bedrijf uitoefent, tenzij het een...
Lees meer

Artikel 6:193a BW

1.In deze afdeling wordt verstaan onder: a.consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; b.handelaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt; c.product: goed of dienst, met inbegrip van elektriciteit,...
Lees meer

Artikel 6:193 b BW

Een handelaar handelt onrechtmatig jegens een consument indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is. Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt: a.in strijd met de vereisten van professionele toewijding, en b.het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden...
Lees meer

Artikel 6:193j lid 3 BW

Indien een vordering wordt ingesteld, of een verzoek als bedoeld in artikel 305d lid 1 onder a van Boek 3 wordt ingediend ingevolge de artikelen 193b tot en met 193i, rust op de handelaar de bewijslast ter zake van de materiële juistheid en volledigheid van de informatie die hij heeft...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 4 – afdeling 2 – artikel 203 (onverschuldigde betaling)

Artikel 203 Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen. Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag. Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft...
Lees meer

Artikel 6:210 BW

Op de ongedaanmaking van prestaties die niet in het geven van een goed hebben bestaan, zijn de artikelen 204-209 van overeenkomstige toepassing. Sluit de aard van de prestatie uit dat zij ongedaan wordt gemaakt, dan treedt, voor zover dit redelijk is, vergoeding van de waarde van de prestatie op het...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 4 – afdeling 3 – artikel 212 (Ongerechtvaardigde verrijking)

Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking. Voor zover de verrijking is verminderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan de verrijkte kan worden toegerekend, blijft zij buiten beschouwing....
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 1 – artikel 214 (standaardregeling en algemene bepalingen)

Een overeenkomst door een der partijen gesloten in de uitoefening van haar bedrijf of beroep, is behalve aan de wettelijke bepalingen ook onderworpen aan een standaardregeling, wanneer voor de bedrijfstak waartoe het bedrijf behoort, of voor het beroep ten aanzien van zodanige overeenkomst een standaardregeling geldt. De bijzondere soorten van...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 1 – artikel 215 (gemengde overeenkomsten)

Voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van twee of meer door de wet geregelde bijzondere soorten van overeenkomsten, dan zijn de voor elk van die soorten gegeven bepalingen naast elkaar op de overeenkomst van toepassing, behoudens voor zover deze bepalingen niet wel verenigbaar zijn of de strekking daarvan in verband...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 2 – artikel 217 (Aanbod en aanvaarding)

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 2 – artikel 219 (Herroeping aanbod)

Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt. De herroeping kan slechts geschieden, zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod de mededeling dat...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 2 – artikel 225 (Aanvaarding die van het aanbod afwijkt geldt als een n

Een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 2 – artikel 228 (Dwaling)

1. Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar: a. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 2b – paragraaf 3 – artikel 230 m BW

1.   Voordat de consument gebonden is aan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte, dan wel aan een daartoe strekkend aanbod, verstrekt de handelaar de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie: a.   de voornaamste kenmerken van de zaken of de diensten, in de mate...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 2b – paragraaf 5 – artikel 230 v BW

1.   Bij een overeenkomst op afstand verstrekt de handelaar de in artikel 230m lid 1 genoemde informatie aan de consument op een wijze die passend is voor de gebruikte middelen voor communicatie op afstand en in een duidelijke en begrijpelijke taal. Verstrekt de handelaar deze informatie op een duurzame gegevensdrager,...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 231 (Vernietiging algemene voorwaarden)

In deze afdeling wordt verstaan onder: algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd; gebruiker: degene die algemene voorwaarden in...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 232 (Wanneer is de wederpartij gebonden aan de AV?)

Een wederpartij is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 233 (Vernietiging algemene voorwaarden)

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 234 (wanneer heeft de wederpartij kennis kunnen nemen van d

De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, de voorwaarden overeenkomstig de in artikel 230c voorziene wijze heeft verstrekt of, indien dit redelijkerwijs...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 235 (reflexwerking kleine ondernemers?)

1. Op de vernietigingsgronden bedoeld in de artikelen 233 en 234 kan geen beroep worden gedaan door a. een rechtspersoon bedoeld in artikel 360 van Boek 2, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst laatstelijk zijn jaarrekening openbaar heeft gemaakt, of ten aanzien waarvan op dat tijdstip laatstelijk...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 236 (zwarte lijst)

Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding a.  dat de wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht ontneemt de door de gebruiker toegezegde prestatie...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 237 (grijze lijst)

Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding a. dat de gebruiker een, gelet op de omstandigheden van het geval, ongebruikelijk lange of...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 238

1 Bij een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 236 en 237, kan jegens de wederpartij geen beroep worden gedaan a. op het feit dat de overeenkomst in naam van een derde is gesloten, indien dit beroep berust op het enkele feit dat een beding van deze strekking in de...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 4 – artikel 248 (Redelijk en billijkheid)

Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 4 – artikel 252 (Dulden of niet te doen)

1. Bij een overeenkomst kan worden bedongen dat de verplichting van een der partijen om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van een haar toebehorend registergoed, zal overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 4 – artikel 258 (Onvoorziene omstandigheden)

De rechter kan op vordering van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – artikel 7:260 BW

1.Een wijziging of ontbinding als bedoeld in de artikelen 258 en 259 kan worden uitgesproken onder door de rechter te stellen voorwaarden. 2.Indien hij op grond van die artikelen de overeenkomst wijzigt of gedeeltelijk ontbindt, kan hij bepalen dat een of meer der partijen de overeenkomst binnen een bij de uitspraak vast te stellen...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – artikel 262 (Opschorting prestatie)

Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – artikel 265 (Ontbinding overeenkomst)

Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – artikel 267 (Vorm van ontbinding van de overeenkomst)

De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden ontbonden. Artikel 227a lid 1 is van overeenkomstige toepassing. Zij kan ook op zijn vordering door de rechter worden...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – Artikel 270 (Gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst)

Een gedeeltelijke ontbinding houdt een evenredige vermindering in van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – Artikel 271 (Gevolgen van de ontbinding)

Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – Artikel 277 (Vergoeding van schade in het kader van de ontbinding)

Wordt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden, dan is de partij wier tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht haar wederpartij de schade te vergoeden die deze lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt. Indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend, is...
Lees meer

Tekst op 13 april 2018 van Overheid.nl gehaald.