Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 1 – artikel 2 (partijen gedragen zich redelijke)

1 Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 1 – artikel 6 (Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenhei

Is een prestatie door twee of meer schuldenaren verschuldigd, dan zijn zij ieder voor een gelijk...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 1 – artikel 7 (hoofdelijke aansprakelijkheid)

Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, heeft de schuldeiser tegenover ieder van hen recht...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 2 – artikel 9 (hoofdelijke aansprakelijkheid)

Iedere hoofdelijke schuldenaar is bevoegd namens de overige schuldenaren een aanbod tot afstand om niet van...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 3 – artikel 15 (Pluraliteit van schuldenaren)

1. Is een prestatie aan twee of meer schuldeisers verschuldigd, dan heeft ieder van hen een...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 6 – artikel 30 (nakoming door een ander dan de schuldenaar)

1. Een verbintenis kan door een ander dan de schuldenaar worden nagekomen, tenzij haar inhoud of...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 6 – artikel 35

Is in geval van betaling door een derde te zijnen aanzien aan de vereiste van één...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 6 – artikel 43 (toerekening verbintenis)

1. Verricht de schuldenaar een betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 6 – artikel 50 (nakoming van verbintenissen)

1. Moeten op achtereenvolgende tijdstippen gelijksoortige prestaties worden verricht, dan leveren de kwitanties van twee achtereenvolgende...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 7 – artikel 52 (opschortingsrechten)

Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd de nakoming van zijn...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 8 – artikel 72 (Verzuim door hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren)

In geval van hoofdelijke verbondenheid gelden de rechtsgevolgen van het verzuim van de schuldeiser jegens ieder...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 74 (De gevolgen van het niet nakomen va

Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 75 (uitleg wanneer een tekortkoming de

Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 76 (aansprakelijk schuldenaar voor gebr

Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van andere personen,...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 77 (aansprakelijk voor schade wegens ge

Wordt bij de uitvoering van een verbintenis gebruik gemaakt van een zaak die daartoe ongeschikt is,...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 78 (Geen toekomend voordeel; ongerechtv

1 Indien een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 1 – artikel 80 (gevolgen van niet-nakoming opeisbar

De gevolgen van niet-nakoming treden reeds in voordat de vordering opeisbaar is: a. indien vaststaat dat...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 2 – artikel 81 (verzuim van de schuldenaar)

De schuldenaar is in verzuim gedurende de tijd dat de prestatie uitblijft nadat zij opeisbaar is...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 2 – artikel 82 (Starten van verzuim)

1.    Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 2 – artikel 83 (Verzuim zonder ingebrekestelling)

Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in: a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 2 – artikel 84 (Gevolgen van onmogelijkheid tijdens

Elke onmogelijkheid van nakoming, ontstaan tijdens het verzuim van de schuldenaar en niet toe te rekenen...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 2 – artikel 85 (vergoeding van schade alleen tijden

Tot vergoeding van schade wegens vertraging in de nakoming is de schuldenaar slechts verplicht over de...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 3 – artikel 89 (Verdere gevolgen van niet-nakoming)

De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 4 – artikel 91 (Wat is een boetebeding?)

Als boetebeding wordt aangemerkt ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 4 – artikel 92 (een schuldenaar kan niet zowel boet

De schuldeiser kan geen nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de verbintenis waaraan het...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 4 – artikel 93 (Voor beroep op boete is aanmaning o

Voor het vorderen van nakoming van het boetebeding is een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 9 – paragraaf 4 – artikel 94 (Redelijkheid en billijkheid kan gev

Op verlangen van de schuldenaar kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de bedongen...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 95 (schadevergoeding)

De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 96 (Basis voor vordering vermogensschade waaronder incasso

1.Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. 2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 97 (begroting schade door rechter)

De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 98 (causaliteit schade en gebeurtenis waarop aansprakelijk

Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop...
Lees meer

Boek 6 BW – Titel 1 – Afdeling 10 – Artikel 101

1 Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 104 (vordering winst uit tekortkoming)

Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 10 – artikel 106 (vergoeding nadeel dat niet in vermogensschade bestaat

Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 11 – artikel 116 (betaling aan woonplaats schuldeiser)

De betaling moet worden gedaan aan de woonplaats van de schuldeiser op het tijdstip van de...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 11 – artikel 119 (vergoeding wettelijke rente)

De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 11 – artikel 119a (vergoeding wettelijke handelsrente)

1.    De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in het geval...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 12 – artikel 127 (Verrekening)

Wanneer een schuldenaar die de bevoegdheid tot verrekening heeft, aan zijn schuldeiser verklaart dat hij zijn...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 1 – afdeling 12 – artikel 131 (Verrekening en verjaring)

De bevoegdheid tot verrekening eindigt niet door verjaring van de rechtsvordering. Uitstel van betaling of van...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 2 – afdeling 3 – artikel 157 (Schuld- en contractsoverneming)

De bij de vordering behorende nevenrechten worden na het tijdstip van de overgang tegen de nieuwe...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 2 – afdeling 3 – artikel 159 (Schuld- en contractsoverneming overdracht door akte)

Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 3 – afdeling 1 – artikel 162 (onrechtmatige daad)

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 3 – afdeling 2 – artikel 171 (aansprakelijkheid voor ondergeschikten)

Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 3 – afdeling 2 – artikel 172 (Aansprakelijkheid gedragingen vertegenwoordiger)

Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als zodanig toekomende bevoegdheden een...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 3 – afdeling 2 – artikel 174 (Aansprakelijkheid voor opstal)

De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 4 – afdeling 2 – artikel 203 (onverschuldigde betaling)

Artikel 203 Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 4 – afdeling 3 – artikel 212 (Ongerechtvaardigde verrijking)

Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 1 – artikel 214 (standaardregeling en algemene bepalingen)

Een overeenkomst door een der partijen gesloten in de uitoefening van haar bedrijf of beroep, is...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 1 – artikel 215 (gemengde overeenkomsten)

Voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van twee of meer door de wet geregelde bijzondere soorten...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 2 – artikel 217 (Aanbod en aanvaarding)

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. De artikelen 219-225 zijn...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 2 – artikel 219 (Herroeping aanbod)

Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 2 – artikel 228 (Dwaling)

1. Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 231 (Vernietiging algemene voorwaarden)

In deze afdeling wordt verstaan onder: algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 234 (wanneer heeft de wederpartij kennis kunnen nemen van d

De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 235 (reflexwerking kleine ondernemers?)

1. Op de vernietigingsgronden bedoeld in de artikelen 233 en 234 kan geen beroep worden gedaan...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 236 (zwarte lijst)

Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 237 (grijze lijst)

Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 238

1 Bij een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 236 en 237, kan jegens de wederpartij...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 4 – artikel 248 (Redelijk en billijkheid)

Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 4 – artikel 252 (Dulden of niet te doen)

1. Bij een overeenkomst kan worden bedongen dat de verplichting van een der partijen om iets...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 4 – artikel 258 (Onvoorziene omstandigheden)

De rechter kan op vordering van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – artikel 262 (Opschorting prestatie)

Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – artikel 265 (Ontbinding overeenkomst)

Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – artikel 267 (Vorm van ontbinding van de overeenkomst)

De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Indien de overeenkomst langs...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – Artikel 270 (Gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst)

Een gedeeltelijke ontbinding houdt een evenredige vermindering in van de wederzijdse prestaties in hoeveelheid of hoedanigheid.
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – Artikel 271 (Gevolgen van de ontbinding)

Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen,...
Lees meer

Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 5 – Artikel 277 (Vergoeding van schade in het kader van de ontbinding)

Wordt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden, dan is de partij wier tekortkoming een grond voor...
Lees meer

Tekst op 13 april 2018 van Overheid.nl gehaald.