Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 1 – Artikel 201

1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 1 – Artikel 202

Indien de huurder recht heeft op de vruchten van de zaak, geldt dit recht als een...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 203

De verhuurder is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4. – Afdeling 2 – Artikel 204 (wat wordt verstaan onder gebrek?)

1. De verhuurder heeft met betrekking tot gebreken van de zaak de in deze afdeling omschreven...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 205

De uit deze afdeling voortvloeiende rechten van de huurder komen aan deze toe, onverminderd alle andere...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 206 (melding van een gebrek)

1. De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk...
Lees meer

Boek 7 BW– Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4. – Afdeling 2 – Artikel 207 (vordering huurverlaging)

1. De huurder kan in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 208 (gevolgschade door gebrek)

Onverminderd de gevolgen van niet-nakoming van de verplichting van artikel 206 is de verhuurder tot vergoeding...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 210 (buitengerechtelijke ontbinding)

1. Indien een gebrek dat de verhuurder ingevolge artikel 206 niet verplicht is te verhelpen, het...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 211

1. Wanneer tegen de huurder door een derde een vordering wordt ingesteld tot uitwinning of tot...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 212 (huur op tijd voldoen)

De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 213 (gedragen als goed huurder)

De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 214 (gebruik gehuurde)

De huurder is slechts bevoegd tot het gebruik van de zaak dat is overeengekomen, en, zo...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 215 (wijzigingen)

1. De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 216 (ongedaan maken wijzigingen)

1. De huurder is tot de ontruiming bevoegd door hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen ongedaan te...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 217 (Kleine herstellingen)

De huurder is verplicht te zijnen koste de kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 218 (aansprakelijk voor schade)

1. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de verhuurde zaak die is ontstaan door een...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 219 (aansprakelijkheid bezoekers)

De huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 220 (renovatie)

1. Indien gedurende de huurtijd dringende werkzaamheden aan het gehuurde moeten worden uitgevoerd of de verhuurder...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 221 (onderverhuring)

De huurder is bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven,...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 222 (melding gebreken)

Indien de huurder gebreken aan de zaak ontdekt of derden hem in zijn genot storen of...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 223 (gedogen bezichtigingen)

De huurder van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan is, indien de verhuurder tot verhuur...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 224 (oplevering gehuurde)

1. De huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 226 (overdracht gehuurde)

1. Overdracht van de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft en vestiging of overdracht van een...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 227 (beperkt recht op gehuurde)

In geval van vestiging of overdracht van een beperkt recht op de verhuurde zaak, dat niet...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 228 (einde huur bepaalde tijd)

1. Een huur voor bepaalde tijd aangegaan, eindigt, zonder dat daartoe een opzegging vereist is, wanneer...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 229 (dood van de huurder)

1. De dood van de huurder of de verhuurder doet de huur niet eindigen. 2. Indien...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 230a (ontruimingsbescherming kantoorruimte)

1. Heeft de huur betrekking op een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan en is die...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 231 (buitengerechtelijke ontbinding)

1. Ontbinding van een huurovereenkomst met betrekking tot een gebouwde onroerende zaak alsmede een woonwagen in...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 233 (def. woonruimte)

Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 235 (def. woonwagen)

Onder woonwagen wordt verstaan een voor bewoning bestemd gebouw, dat is geplaatst op een standplaats, in...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 236 (def. standplaats)

Onder standplaats wordt verstaan een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 237 (def huurprijs, nutsvoorz. en servicek

1. In deze afdeling wordt onder prijs verstaan het geheel van de verplichtingen die de huurder...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 238 (def. Huurcommissie)

Onder huurcommissie wordt verstaan de huurcommissie bedoeld in artikel 3a van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 239 (def. Minister)

Onder Onze Minister wordt verstaan de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 240 (invulling Kleine herstellingen)

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen herstellingen worden aangewezen die moeten worden aangemerkt als kleine herstellingen...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 241 (invulling gebreken)

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke tekortkomingen in elk geval als gebreken...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 242 (semi-dwingend verklaring artikelen tb

1. Behoudens bij standaardregeling bedoeld in artikel 214 van Boek 6 kan niet ten nadele van...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 245 (nadere regels aangaande huurpri

In de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte worden nadere regels gegeven aangaande huurprijzen en andere vergoedingen.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 246 (huurprijzen)

Ter zake van huur gelden de huurprijzen die partijen zijn overeengekomen, voorzover uit deze onderafdeling niet...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 247 ( onderscheid bepalingen

De volgende artikelen van deze onderafdeling zijn, behoudens de artikelen 249, 251, 259, 261 lid 1...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 250 (huurverhoging sociale hu

1. De huurprijs kan op verzoek van de verhuurder worden verhoogd op de wijze voorgeschreven in...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 251 (huurverhoging 1 maal per

Bepalingen in huurovereenkomsten die tot gevolg hebben dat de huurprijs in enig tijdvak van twaalf maanden...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 252 (voorstel verhoging huurp

1. Een voorstel tot wijziging van de huurprijs moet tenminste twee maanden voor de voorgestelde dag...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 253 (bezwaarmogelijkheid huur

1. Indien de huurder voor het tijdstip waarop de verhoging van de huurprijs blijkens het voorstel...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 254 (voorstel huurverlaging)

Indien de verhuurder met een voorstel van de huurder tot verlaging van de huurprijs niet instemt,...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 2 – Artikel 259 (eindrekening servicekost

1. De betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot kosten voor de nutsvoorzieningen met een individuele...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 2 – Artikel 260 (Naar Huurcommissie)

1. Indien de huurder en verhuurder geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over een betalingsverplichting van de...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 2 – Artikel 261a (energiepresatievergoedi

1. Indien een energieprestatievergoeding is overeengekomen, kan de huurder de huurcommissie verzoeken deze te toetsen aan...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 3 – Artikel 263 (ingangsdatum gewijzigde

Een wijziging van de huurprijs, vastgesteld in een uitspraak van de huurcommissie of van de rechter,...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 3 – Artikel 265 (afwijking van deze onder

Van de bepalingen van deze onderafdeling kan niet worden afgeweken, tenzij uit die bepalingen anders voortvloeit.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 3 – Artikel 266 (wettelijke medehuur)

1. De echtgenoot of geregistreerde partner van een huurder is van rechtswege medehuurder, zolang de woonruimte...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 3 – Artikel 267 (gewenste medehuur)

1. Indien op het gezamenlijk verzoek van een huurder en van een andere persoon die in...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 3 – Artikel 270 (woningruil)

1. De huurder die een ruil van woonruimte wenst te bewerkstelligen, kan vorderen dat de rechter...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 274 (gronden van opzegging)

1. De rechter kan de vordering slechts toewijzen a. indien de huurder zich niet heeft gedragen...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 278 (beëindiging onderhuur)

1. Een onderhuurovereenkomst van woonruimte die niet krachtens artikel 269 na beëindiging van de hoofdhuur door...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 280 (terme de grace)

Alvorens op de voet van artikel 231 een ontbinding uit te spreken, kan de rechter de...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 281 (ontbinding bestemmingsplan)

1. Indien iemand op de voet van artikel 226 verhuurder is geworden en een krachtens een...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 290 (Wat wordt verstaan onder 7:290 BW-bedrijfsruimte?)

1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op huur en verhuur van bedrijfsruimte. 2....
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 291 (afwijking is mogelijk met toestemming rechter)

1. Van de bepalingen van deze afdeling kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken....
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 292 (duur is minimaal 2 x 5 jaar)

1. De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar of, als een langere bepaalde duur is overeengekomen, voor...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 296 (gronden van opzegging)

1. Indien de opzegging is gedaan tegen het einde van de in artikel 292 lid 1...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 297 (dringend eigen gebruik en vergoeding kosten)

1. De rechter kan in zijn beslissing tot toewijzing van de vordering een bedrag vaststellen dat...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 298 (terme de grace)

In het geval, bedoeld in artikel 296 lid 4 onder c, kan de rechter de huurder...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 302 (erfgenamen)

Opzegging van de overeenkomst door de erfgenamen van de huurder, onderscheidenlijk zijn echtgenoot of geregistreerde partner,...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 303 (huurprijswijziging)

1. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat de rechter de huurprijs, zo deze...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 304 (Verzoek aanwijzing deskundige door rechter)

1. Een vordering tot nadere huurprijsvaststelling is slechts ontvankelijk, indien deze vergezeld gaat van een advies...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 305 (verzoek verbeteringen door huurder)

1. De verhuurder die in gevolge een aanschrijving als bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 306 (eindigen onderhuur door vonnis tegen hoofdhuurder)

1. Een onderhuurovereenkomst van bedrijfsruimte eindigt op het door de rechter op vordering van de hoofdverhuurder...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 307 (indeplaatsstelling)

1. Indien overdracht door de huurder aan een derde van het in het gehuurde door de...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 308 (vergoeding tlv verhuurder als deze voordeel geniet

1. Indien de verhuurder, nadat de huurovereenkomst door opzegging zijnerzijds is geëindigd, voordeel geniet tengevolge van...
Lees meer

 

Tekst van Overheid.nl gehaald op 13 april 2018.