Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 1 – Artikel 201

1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 1 – Artikel 202

Indien de huurder recht heeft op de vruchten van de zaak, geldt dit recht als een genotsrecht als bedoeld in artikel ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 203

De verhuurder is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4. – Afdeling 2 – Artikel 204 (wat wordt verstaan onder gebrek?)

1. De verhuurder heeft met betrekking tot gebreken van de zaak de in deze afdeling omschreven verplichtingen. 2. Een gebrek is ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 205

De uit deze afdeling voortvloeiende rechten van de huurder komen aan deze toe, onverminderd alle andere rechten en vorderingen.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 206 (melding van een gebrek)

1. De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die ...
Lees meer

Boek 7 BW– Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4. – Afdeling 2 – Artikel 207 (vordering huurverlaging)

1. De huurder kan in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een daaraan evenredige vermindering van de ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 208 (gevolgschade door gebrek)

Onverminderd de gevolgen van niet-nakoming van de verplichting van artikel 206 is de verhuurder tot vergoeding van de door een gebrek ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 209 (uitsluiting exoneratie)

Van de artikelen 206, leden 1 en 2, 207 en 208 kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken voor ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 210 (buitengerechtelijke ontbinding)

1. Indien een gebrek dat de verhuurder ingevolge artikel 206 niet verplicht is te verhelpen, het genot dat de huurder mocht ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 2 – Artikel 211

1. Wanneer tegen de huurder door een derde een vordering wordt ingesteld tot uitwinning of tot verlening van een recht waarmee ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 212 (huur op tijd voldoen)

De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 213 (gedragen als goed huurder)

De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 214 (gebruik gehuurde)

De huurder is slechts bevoegd tot het gebruik van de zaak dat is overeengekomen, en, zo daaromtrent niets is overeengekomen, tot ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 215 (wijzigingen)

1. De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na schriftelijke ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 216 (ongedaan maken wijzigingen)

1. De huurder is tot de ontruiming bevoegd door hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen ongedaan te maken, mits daarbij het gehuurde ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 217 (Kleine herstellingen)

De huurder is verplicht te zijnen koste de kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 218 (aansprakelijk voor schade)

1. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de verhuurde zaak die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 219 (aansprakelijkheid bezoekers)

De huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 220 (renovatie)

1. Indien gedurende de huurtijd dringende werkzaamheden aan het gehuurde moeten worden uitgevoerd of de verhuurder krachtens artikel 56 van Boek ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 221 (onderverhuring)

De huurder is bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven, tenzij hij moest aannemen dat ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 222 (melding gebreken)

Indien de huurder gebreken aan de zaak ontdekt of derden hem in zijn genot storen of enig recht op de zaak ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 223 (gedogen bezichtigingen)

De huurder van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan is, indien de verhuurder tot verhuur na afloop van lopende huur ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 224 (oplevering gehuurde)

1. De huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking van de verhuurder te stellen. ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 3 – Artikel 225 (huurder verlaat gehuurde niet na einde huur)

Houdt de huurder na het einde van de huur het gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan de verhuurder over de tijd ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 226 (overdracht gehuurde)

1. Overdracht van de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft en vestiging of overdracht van een zelfstandig recht van vruchtgebruik, erfpacht ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 227 (beperkt recht op gehuurde)

In geval van vestiging of overdracht van een beperkt recht op de verhuurde zaak, dat niet onder artikel 226 lid 1 ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 228 (einde huur bepaalde tijd)

1. Een huur voor bepaalde tijd aangegaan, eindigt, zonder dat daartoe een opzegging vereist is, wanneer die tijd is verstreken. 2. ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 229 (dood van de huurder)

1. De dood van de huurder of de verhuurder doet de huur niet eindigen. 2. Indien de erfgenamen van de huurder ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 230 (gebruik na afloop huurperiode)

Indien na afloop van een huurovereenkomst de huurder met goedvinden van de verhuurder het gebruik van het gehuurde behoudt, wordt daardoor, ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 230a (ontruimingsbescherming kantoorruimte)

1. Heeft de huur betrekking op een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan en is die zaak of dat gedeelte noch ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Algemene Bepalingen – Titel 4 – Afdeling 4 – Artikel 231 (buitengerechtelijke ontbinding)

1. Ontbinding van een huurovereenkomst met betrekking tot een gebouwde onroerende zaak alsmede een woonwagen in de zin van artikel 235 ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 232 (o.a. huur korte duur)

1. Deze afdeling is uitsluitend van toepassing op huur van woonruimte. 2. Deze afdeling is niet van toepassing op huur welke ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 233 (def. woonruimte)

Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 234 (def. zelfst. woonruimte)

Onder zelfstandige woning wordt verstaan de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 235 (def. woonwagen)

Onder woonwagen wordt verstaan een voor bewoning bestemd gebouw, dat is geplaatst op een standplaats, in zijn geheel of in delen ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 236 (def. standplaats)

Onder standplaats wordt verstaan een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 237 (def huurprijs, nutsvoorz. en servicek

1. In deze afdeling wordt onder prijs verstaan het geheel van de verplichtingen die de huurder tegenover de verhuurder bij of ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 238 (def. Huurcommissie)

Onder huurcommissie wordt verstaan de huurcommissie bedoeld in artikel 3a van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 239 (def. Minister)

Onder Onze Minister wordt verstaan de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 240 (invulling Kleine herstellingen)

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen herstellingen worden aangewezen die moeten worden aangemerkt als kleine herstellingen die krachtens artikel 217 voor ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 241 (invulling gebreken)

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke tekortkomingen in elk geval als gebreken worden aangemerkt. Van de krachtens ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 242 (semi-dwingend verklaring artikelen tb

1. Behoudens bij standaardregeling bedoeld in artikel 214 van Boek 6 kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken van ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 243 (verzoek renovatie huurder)

1. Indien woonruimte in een gebouwde onroerende zaak voorzieningen behoeft als bedoeld in lid 2, kan de rechter op verzoek van ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 244 (verbod onderverhuring gehele woning)

In afwijking van artikel 221 is de huurder van woonruimte niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 1 – Artikel 245 (nadere regels aangaande huurpri

In de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte worden nadere regels gegeven aangaande huurprijzen en andere vergoedingen.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 246 (huurprijzen)

Ter zake van huur gelden de huurprijzen die partijen zijn overeengekomen, voorzover uit deze onderafdeling niet anders voortvloeit.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 247 ( onderscheid bepalingen

De volgende artikelen van deze onderafdeling zijn, behoudens de artikelen 249, 251, 259, 261 lid 1 en 264, niet van toepassing ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 248 (verhoging huurprijs op g

1. De huurprijs kan worden verhoogd hetzij op grond van een beding in de huurovereenkomst dat in deze wijziging voorziet, hetzij ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 249 (toetsing aanvangshuurpri

1. De huurder kan tot uiterlijk zes maanden na het tijdstip waarop een door hem met betrekking tot die woonruimte voor ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 250 (huurverhoging sociale hu

1. De huurprijs kan op verzoek van de verhuurder worden verhoogd op de wijze voorgeschreven in de artikelen 252, 252a en ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 251 (huurverhoging 1 maal per

Bepalingen in huurovereenkomsten die tot gevolg hebben dat de huurprijs in enig tijdvak van twaalf maanden meer dan eenmaal wordt verhoogd, ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 252 (voorstel verhoging huurp

1. Een voorstel tot wijziging van de huurprijs moet tenminste twee maanden voor de voorgestelde dag van ingang van de wijziging ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 253 (bezwaarmogelijkheid huur

1. Indien de huurder voor het tijdstip waarop de verhoging van de huurprijs blijkens het voorstel had moeten ingaan, schriftelijk verklaart ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 254 (voorstel huurverlaging)

Indien de verhuurder met een voorstel van de huurder tot verlaging van de huurprijs niet instemt, kan de huurder tot uiterlijk ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 255 (bezwaar tegen huurverhog

1. De huurprijs van woonruimte waarin of waaraan gedurende de huurtijd door of vanwege de verhuurder: a. voorzieningen zijn aangebracht die ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 257 (Huurvermindering sociale

1. Voor de vordering van de huurder tot vermindering van de huurprijs op grond van artikel 207 lid 1 in verbinding ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 2 – Artikel 259 (eindrekening servicekost

1. De betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot kosten voor de nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten beloopt ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 2 – Artikel 260 (Naar Huurcommissie)

1. Indien de huurder en verhuurder geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over een betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot kosten ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 2 – Artikel 261 (verhoging voorschotbedra

1. Het voorschotbedrag dat de huurder krachtens overeenkomst of rechterlijke uitspraak ter zake van de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 2 – Artikel 261a (energiepresatievergoedi

1. Indien een energieprestatievergoeding is overeengekomen, kan de huurder de huurcommissie verzoeken deze te toetsen aan de krachtens artikel 19bis van ...
Lees meer

Boek 7 – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 3 – Artikel 262 (beroep tegen uitspraak Huurcommissie)

1. Wanneer de huurcommissie op een verzoek van de huurder of verhuurder als bedoeld in de paragrafen 1 en 2 uitspraak ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 3 – Artikel 263 (ingangsdatum gewijzigde

Een wijziging van de huurprijs, vastgesteld in een uitspraak van de huurcommissie of van de rechter, mag in rekening worden gebracht ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 3 – Artikel 264 (onredelijk voordeel)

1. Elk in verband met de totstandkoming van een huurovereenkomst betreffende woonruimte gemaakt beding, niet de huurprijs betreffende, voorzover daarbij ten ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 3 – Artikel 265 (afwijking van deze onder

Van de bepalingen van deze onderafdeling kan niet worden afgeweken, tenzij uit die bepalingen anders voortvloeit.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 3 – Artikel 266 (wettelijke medehuur)

1. De echtgenoot of geregistreerde partner van een huurder is van rechtswege medehuurder, zolang de woonruimte de echtgenoot of geregistreerde partner ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 3 – Artikel 267 (gewenste medehuur)

1. Indien op het gezamenlijk verzoek van een huurder en van een andere persoon die in de woonruimte zijn hoofdverblijf heeft ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 3 – Artikel 268 (voortzetting huur na overlijden huurd

1. Bij overlijden van de huurder zet de medehuurder de huur als huurder voort. Hij kan de huur binnen zes maanden ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 3 – Artikel 270 (woningruil)

1. De huurder die een ruil van woonruimte wenst te bewerkstelligen, kan vorderen dat de rechter hem zal machtigen om een ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 3 – Artikel 270a (mededeling voortzetting huur)

Ingeval van voortzetting van de huur op grond van de artikelen 266, 268 en 269 is degene die de huur voortzet, ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 271 (eisen opzegging + voorw. overeenkomst

1. In afwijking van artikel 228 lid 1 eindigt een voor bepaalde tijd voor de duur van: a. langer dan twee ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 272 (opgezegde overeenkomst blijft in stan

1. Een opgezegde huurovereenkomst blijft, tenzij de huurder de overeenkomst heeft opgezegd of na de opzegging door de verhuurder schriftelijk in ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 273 (De rechter beslist aan de hand van de

1. Bij zijn beslissing op de vordering bedoeld in artikel 272 lid 2 neemt de rechter uitsluitend de in de opzegging ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 274 (gronden van opzegging)

1. De rechter kan de vordering slechts toewijzen a. indien de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt; ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 274a (dringend eigen gebruik gehandicapte)

1. Onder eigen gebruik in de zin van artikel 274 lid 1 onder c wordt mede begrepen het verstrekken van een ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 274b (dringend eigen gebruik oudere)

1. Onder eigen gebruik in de zin van artikel 274 lid 1 onder c wordt mede begrepen het verstrekken aan een ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 274c (dringend eigen gebruik jongere)

1. Onder eigen gebruik in de zin van artikel 274 lid 1 onder c wordt mede begrepen het verstrekken van woonruimte ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 274d (dringend eigen gebruik studenten)

1. Onder eigen gebruik in de zin van artikel 274 lid 1 onder c wordt mede begrepen het verstrekken van woonruimte ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 274e (dringend eigen gebruik promovendus)

1. Onder eigen gebruik in de zin van artikel 274 lid 1 onder c wordt mede begrepen het verstrekken van woonruimte ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 274f (dringend eigen gebruik groot gezin)

1. Onder eigen gebruik in de zin van artikel 274 lid 1 onder c wordt mede begrepen het verstrekken van woonruimte ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 275 (tegemoetkoming verhuis- inrichtingsko

1. Indien de rechter een vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst op de gronden, bedoeld in artikel 274 lid 1 onder ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 276 (schadevergoeding wegens ontbreken wil

1. Indien de verhuurder de overeenkomst heeft opgezegd op de grond, bedoeld in artikel 274 lid 1 onder c en de ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 277 (termijnen waarbinnen de rechter de ov

1. Indien de rechter de huurovereenkomst heeft verlengd, kan de verhuurder de overeenkomst opnieuw met inachtneming van artikel 271 en van ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 278 (beëindiging onderhuur)

1. Een onderhuurovereenkomst van woonruimte die niet krachtens artikel 269 na beëindiging van de hoofdhuur door de hoofdverhuurder wordt voortgezet, eindigt ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 279 (ontbinding onbewoonbare woning)

1. Indien een gebrek in de zin van artikel 204 het deel van gehuurde woonruimte dat voor de huurder en zijn ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 280 (terme de grace)

Alvorens op de voet van artikel 231 een ontbinding uit te spreken, kan de rechter de huurder een termijn van ten ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 281 (ontbinding bestemmingsplan)

1. Indien iemand op de voet van artikel 226 verhuurder is geworden en een krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 4 – Artikel 282 (semi-dwingende recht art. 271-281)

Van de artikelen 272 tot en met 281 kan niet ten nadele van de huurder dan wel onderhuurder worden afgeweken.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 290 (Wat wordt verstaan onder 7:290 BW-bedrijfsruimte?)

1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op huur en verhuur van bedrijfsruimte. 2. Onder bedrijfsruimte wordt verstaan: a. ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 291 (afwijking is mogelijk met toestemming rechter)

1. Van de bepalingen van deze afdeling kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken. 2. Bedingen die ten nadele ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 292 (duur is minimaal 2 x 5 jaar)

1. De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar of, als een langere bepaalde duur is overeengekomen, voor die langere duur. 2. De ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 293 (mogelijkheid opzegging)

1. De overeenkomst die voor vijf jaar geldt, en de overeenkomst die is aangegaan voor een termijn langer dan vijf jaar, ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 294 (nietigheid opzegging zonder vermelding gronden)

Een opzegging door de verhuurder is nietig indien zij niet de gronden vermeldt die tot de opzegging hebben geleid.
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 295 (De rechter beëindigt een opgezegde overeenkomst)

1. Een opgezegde huurovereenkomst blijft, tenzij de huurder de overeenkomst heeft opgezegd of na de opzegging door de verhuurder schriftelijk in ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 296 (gronden van opzegging)

1. Indien de opzegging is gedaan tegen het einde van de in artikel 292 lid 1 bedoelde eerste termijn waarvoor de ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 297 (dringend eigen gebruik en vergoeding kosten)

1. De rechter kan in zijn beslissing tot toewijzing van de vordering een bedrag vaststellen dat de verhuurder aan de huurder ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 298 (terme de grace)

In het geval, bedoeld in artikel 296 lid 4 onder c, kan de rechter de huurder een termijn toestaan van ten ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 299 (schadevergoeding bij onwaarachtige opzegging)

1. Indien de overeenkomst is opgezegd op de grond dat een in artikel 296 lid 1 onder b genoemde persoon het ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 300 (voortzetting huurperiode na 10 jaar)

1. Indien de oorspronkelijk duur van de overeenkomst krachtens artikel 292 lid 2 is verlengd en de verlengde overeenkomst niet tegen ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 301 (Proefperiode maximaal 2 jaar)

1. De artikelen 291 tot en met 300 zijn niet van toepassing op een overeenkomst van twee jaar of korter. 2. ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 302 (erfgenamen)

Opzegging van de overeenkomst door de erfgenamen van de huurder, onderscheidenlijk zijn echtgenoot of geregistreerde partner, op de voet van artikel ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – Artikel 303 (huurprijswijziging)

1. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat de rechter de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 304 (Verzoek aanwijzing deskundige door rechter)

1. Een vordering tot nadere huurprijsvaststelling is slechts ontvankelijk, indien deze vergezeld gaat van een advies omtrent de nadere huurprijs, opgesteld ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 305 (verzoek verbeteringen door huurder)

1. De verhuurder die in gevolge een aanschrijving als bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Woningwet verbeteringen als bedoeld ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 306 (eindigen onderhuur door vonnis tegen hoofdhuurder)

1. Een onderhuurovereenkomst van bedrijfsruimte eindigt op het door de rechter op vordering van de hoofdverhuurder overeenkomstig artikel 296 lid 5 ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 307 (indeplaatsstelling)

1. Indien overdracht door de huurder aan een derde van het in het gehuurde door de huurder zelf of een ander ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 308 (vergoeding tlv verhuurder als deze voordeel geniet

1. Indien de verhuurder, nadat de huurovereenkomst door opzegging zijnerzijds is geëindigd, voordeel geniet tengevolge van het feit dat het verhuurde ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 309 (eindigen overeenkomst ivm werken algemeen belang)

1. Indien een verhuurder op wie de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst op de voet van artikel 226 zijn overgegaan, ...
Lees meer

Boek 7 – Huur – Bedrijfsruimte – Titel 4 – Afdeling 6 – artikel 310 (verwezenlijking bestemmingsplan)

1. Indien een verhuurder op wie de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst op de voet van artikel 226 zijn overgegaan, ...
Lees meer

 

Tekst van Overheid.nl gehaald op 13 april 2018.