Leegstandwet – hoofdstuk 5 – artikel 15 (Bepalingen omtrent huur en verhuur van leegstaande woningen en gebo

1. Burgemeester en wethouders kunnen de eigenaar vergunning verlenen tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte op welke overeenkomsten de artikelen 206 lid 3, 232, 242, 269 lid 1 en 2, 270, 271 leden 4 tot en met 8, 272 tot en met 277, 278 leden...
Lees meer

Leegstandwet – hoofdstuk 5 – artikel 16 (Bepalingen over te koop staande woningen en regels over opzegging)

1. Ten aanzien van de huur en verhuur van woonruimte met betrekking tot de verhuring waarvan een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdelen a, c en d, is verleend, blijven de artikelen 232 en 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing. 2. Ten aanzien...
Lees meer