UHW – Hoofdstuk 1 – paragraaf 1 – artikel 1 (begripsomschrijving)

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. gebrek: gebrek als bedoeld...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 1 – paragraaf 2 – artikel 2 (niet van toepassing op overeenkomsten ex 7:232 lid 2 BW)

Deze wet is niet van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte die een...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 1 – paragraaf 2 – artikel 3 (niet van toepassing op vrije sector woonruimte)

Op huurovereenkomsten waarop ingevolge artikel 7:247 van het Burgerlijk Wetboek onderafdeling 2 van afdeling 5 van...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1 – artikel 3a (Over de Huurcommissie)

Er is een huurcommissie. De huurcommissie bestaat uit een bestuur en minimaal vier en maximaal tien...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1 – artikel 3b (Over de voorzitter van de Huurcommissie)

 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters worden door Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen....
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1 – artikel 3c (Over het bestuur van de Huurcommissie)

Het bestuur geeft leiding aan de werkzaamheden van de huurcommissie en de administratieve ondersteuning.
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1 – artikel 3d (Over de zittingsleden van de Huurcommissie)

De zittingsleden worden door Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen. Zij worden benoemd voor een tijdvak...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1 – artikel 3e (ontslag voorzitters van de Huurcommissie bij bereiken le

Onverminderd artikel 12, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, worden de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1 – artikel 3f ( Het bestuur stelt een bestuursreglement vast)

Het bestuur stelt een bestuursreglement vast, gehoord de zittingsvoorzitters. Het reglement behoeft de goedkeuring van Onze...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1 – artikel 3g (Over de Raad van Advies van de Huurcommissie)

Er is een Raad van Advies. De Raad bestaat uit negen leden, die afkomstig zijn uit...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1 – artikel 3h (Over de administratieve ondersteuning van de Huurcommiss

Onze Minister voorziet in de administratieve ondersteuning van de huurcommissie.
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1 – artikel 3i (Over het bijhouden van een openbaar register van de uits

Het bestuur houdt een openbaar register aan, waarin met weglating van de namen van de betrokken...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1 – artikel 3j (De minister kan de uitspraken van de Huurcommissie niet

In afwijking van artikel 22, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, strekt de bevoegdheid van...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 2 – artikel 4 (Taken van de Huurcommissie)

De huurcommissie heeft de in het tweede tot en met vierde lid en in de artikelen...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 2 – artikel 4a (De Huurcommissie doet uitspraak in geschillen over)

De huurcommissie doet uitspraak in geschillen over: het voeren van overleg en het verschaffen van informatie...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 2 – artikel 5 (De Huurcommissie verstrekt de rechter inlichtingen over h

De huurcommissie verstrekt desverzocht aan de rechter nadere inlichtingen over een door haar gedane uitspraak, alsmede,...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 2 – artikel 6 (Taak voorzitter Huurcommissie)

De voorzitter heeft tot taak: a. in afwijking van artikel 4, eerste lid, in de in...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 3 – artikel 7 (De verschuldigde vergoeding)

Voor het door de huurcommissie doen van een uitspraak als bedoeld in artikel 4, tweede of...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 3 – artikel 7a (De verschuldigde vergoeding)

Voor het door de huurcommissie doen van een uitspraak als bedoeld in artikel 4a, is door...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 2 – paragraaf 3 – artikel 8 (De verschuldigde vergoeding)

Voor het door de huurcommissie uitbrengen van een advies als bedoeld in artikel 5, derde lid,...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 1 – artikel 9 (Toetsingscriteria Huurcommissie)

Een verzoek aan de huurcommissie wordt schriftelijk ingediend. De huurcommissie toetst bij aan haar gedane verzoeken...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 1 – artikel 9a (Collectieve behandeling van zaken)

Indien binnen een wooncomplex als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het overleg huurders...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 1 – artikel 10 (Verwijzing over de kwaliteit van woonruimte)

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven voor de waardering van de kwaliteit...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 2 – artikel 11 (Toetsing aanvangshuurprijs)

In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek doet de...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 2 – artikel 12 (Toetsing aanvangshuurprijs + letten op gebreken)

In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek spreekt de...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 3 – artikel 13 (verhoging van de huurprijs)

In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:253 van het Burgerlijk Wetboek doet de...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 4 – artikel 14 (Verlaging van de huurprijs)

.    In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:254 van het Burgerlijk Wetboek doet...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 5 – artikel 15 (Verhoging van de huurprijs na renovatie)

In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:255 van het Burgerlijk Wetboek doet de...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 6 – artikel 16 (Huurverlaging als gevolg van een gebrek)

In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:257, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 7 – artikel 17 (verzoek splitsing all-inhuurprijs)

In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:258 van het Burgerlijk Wetboek oordeelt de...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 7 – artikel 17a (Ambtshalve splitsing all-in huurprijs)

Ingeval bij een verzoek als bedoeld in artikel 7:249, 7:253, 7:254, 7:255, 7:257, tweede lid, 7:260...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 8 – artikel 18 (betalingsverplichting voorschotbedragen)

1 In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:260 van het Burgerlijk Wetboek doet...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 9 – artikel 19 (betalingsverplichting voorschotbedragen met individuele

In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:261 van het Burgerlijk Wetboek doet de...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 9a – artikel 19bis (De energieprestatievergoeding)

In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:261a van het Burgerlijk Wetboek doet de...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3 – paragraaf 10 – artikel 19a (Geschillen die voortvloeien uit de Wet op het overleg

Indien de huurcommissie constateert dat sprake is van een schending door de verhuurder van een verplichting...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 3a – artikel 19b (bescherming van persoonsgegevens)

De verhuurder vraagt en gebruikt de gegevens, die overeenkomstig artikel 7: 252a, vierde tot en met...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 5 – paragraaf 1 – artikel 21 (werkwijze Huurcommissie)

Het bestuur vormt voor de behandeling van zaken ter zitting bij bestuursreglement als bedoeld in artikel...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 5 – paragraaf 4 – artikel 37 (De uitspraak en verdere bepalingen)

De huurcommissie doet binnen vier maanden na het verstrijken van de in artikel 7, vierde lid,...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 5 – paragraaf 4 – artikel 39 (geen inzicht geven in gegevens is een strafbaar feit)

Het bestuur kan, voor zover dat redelijkerwijs voor de uitoefening van de taken van de huurcommissie,...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 6 – artikel 50 (geen afwijking mogelijk van deze wet)

De toepasselijkheid van de bepalingen van deze wet kan niet bij overeenkomst worden uitgesloten of beperkt.
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 6 – artikel 51 (Overleggen uitspraak Huurcommissie of rechter noodzakelijk)

In elke na het verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 7:260, tweede lid, van het...
Lees meer

UHW – Hoofdstuk 6 – artikel 52 (Rechtsvorderingen in verband met onverschuldigde betaling)

In elke rechtsvordering ter zake van hetgeen onverschuldigd mocht zijn betaald in verband met een overeenkomst...
Lees meer

 

 

 

Tekst op 13 april 2018 van Overheid.nl afgehaald.