Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 1 – Artikel 1 (Begripsbepaling)

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie; b. woongelegenheid: 1°. woning; 2°. standplaats in de zin van de Woningwet; en 3°. woonwagen in de zin van de Woningwet. c. wooncomplex: een verzameling van ten minste...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 1 – Artikel 2

1. Indien met betrekking tot de woongelegenheden of een of meer wooncomplexen van een verhuurder meer huurdersorganisaties zijn opgericht, geldt deze wet voor al die huurdersorganisaties, tenzij de verhuurder en die huurdersorganisaties gezamenlijk anders afspreken. 2. Indien ten aanzien van alle woongelegenheden van een verhuurder één huurdersorganisatie is opgericht, worden...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 1 – Artikel 2a (Bewonerscommissie wordt niet door verhuurder

Een verhuurder draagt er zorg voor dat een bewonerscommissie de werkzaamheden die met haar taak verband houden kan verrichten. Een verhuurder kan besluiten een bewonerscommissie niet als bewonerscommissie in de zin van deze wet aan te merken, indien die commissie niet aannemelijk kan maken dat zij namens bewoners van huurwoningen...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 2 – Artikel 3 (Informatieplicht)

1. De verhuurder informeert de huurder, de betrokken bewonerscommissie en de betrokken huurdersorganisatie op verzoek zo spoedig mogelijk schriftelijk over zijn beleid en beheer, dat rechtstreeks te maken heeft met de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen en de woonomgeving daarvan, dat rechtstreeks van invloed is op de woon- en leefsituatie van...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 2 – Artikel 4 (Informatieplicht )

De verhuurder informeert de betrokken huurdersorganisatie en de betrokken bewonerscommissie eigener beweging schriftelijk over zijn voornemens tot wijzigingen in het door hem gevoerde beleid of beheer, bedoeld in artikel 3, tweede lid. Artikel 3, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. De verhuurder geeft daarbij aan, wat de beweegredenen zijn voor...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 2 – Artikel 5 (Termijn waarbinnen verhuurder informatie kenba

1. De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid of beheer, bedoeld in artikel 3, tweede lid, niet uit dan nadat hij binnen een door hem aan te geven periode van ten minste zes weken na het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 4, de...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 2 – Artikel 5a (Toestemming nodig over gevoerde beleid over s

De verhuurder voert een voornemen tot wijziging in het door hem gevoerde beleid ten aanzien van de vaststelling van kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek slechts uit met voorafgaande instemming van de huurdersorganisatie.
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 2 – Artikel 5b (Nadere afspraken over onderwerpen informatiev

De huurdersorganisatie, de bewonerscommissie en de huurder kunnen met de verhuurder schriftelijk nadere afspraken maken over de onderwerpen waarover door de verhuurder informatie wordt gegeven. Indien de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie de verhuurder te kennen heeft gegeven met hem overleg te willen voeren over door de verhuurder verstrekte informatie als...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 2 – Artikel 5c (Verhuurder moet lijst van verhuurde zaken aan

De verhuurder verstrekt ten behoeve van de oprichting, organisatie, of vertegenwoordiging van een huurdersorganisatie op verzoek van een groep van ten minste drie huurders of de betrokken huurdersorganisatie zo spoedig mogelijk een lijst met de adressen van zijn in Nederland verhuurde woongelegenheden.
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 2 – Artikel 5d (Deskundige kan overleg bijwonen)

De huurdersorganisatie kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overleg, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. De huurdersorganisatie kan in een overleg aan de in het eerste lid bedoelde deskundigen inlichtingen en adviezen vragen. Een deskundige kan door de huurdersorganisatie eveneens worden...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 2 – Artikel 5e (Gelegen stellen tot scholing en vorming)

De verhuurder biedt de leden van het bestuur van de huurdersorganisatie gedurende een door de verhuurder en de huurdersorganisatie gezamenlijk vast te stellen aantal dagen per jaar de gelegenheid om de scholing en vorming te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen. De verhuurder...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 2 – Artikel 6 (Mogelijkheid tot verschaffen meer bevoegdheden

Bij schriftelijke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie kunnen aan de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie meer bevoegdheden dan de in deze wet genoemde worden toegekend.
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 2 – Artikel 7 (Vergoeding kosten door verhuurder)

De verhuurder vergoedt aan de huurdersorganisatie de kosten die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken, genoemd in de artikelen 3, 4, 5 en 5b. Onder deze kosten worden in ieder geval begrepen de kosten van het uitnodigen van deskundigen en het vragen van...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 3 – Artikel 8 (Geschillenregeling)

1. Geschillen die voortvloeien uit deze wet worden hetzij met een schriftelijk verzoek ingediend bij de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, hetzij met een verzoekschrift voorgelegd aan de kantonrechter. 2. Indien de kantonrechter constateert dat sprake is van een schending door de verhuurder van de...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 3 – Artikel 8a (Geen beroep op uitspraak rechter mogelijk)

1. Wanneer de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, op een verzoek van de huurdersorganisatie, bewonerscommissie, huurder of verhuurder uitspraak heeft gedaan, worden partijen geacht te zijn overeengekomen wat in die uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen acht weken nadat aan hen afschrift van...
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 4 – Artikel 9

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Lees meer

Wet op overleg huurders verhuurder – Hoofdstuk 4 – Artikel 10 (Inwerking treden wet)

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet enig orgaan, niet zijnde een huurdersorganisatie, in het bijzonder werkzaam is ter behartiging van...
Lees meer