Huurverhoging bedrijfsruimte

Geachte mevrouw, heer,  

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Uw vraag luidt of u de huur van de door u verhuurde bedrijfsruimte kan verhogen na verloop van de eerste vijf jaren huur.

 

Antwoord

de huur kan na verloop van vijf jaar in overeenstemming gebracht met de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse

Hieronder geef ik de belangrijkste artikelen van de wet. De relevante passages heb ik vet weergegeven.

 

Artikel 303

1. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat de rechter de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader zal vaststellen:

 

a. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, na afloop van de overeengekomen duur;

 

b. in alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd.

 

 

2. Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de dag van het instellen van de vordering. Iedere aldus in de vergelijking te betrekken huurprijs wordt herleid volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil sinds de dag waarop die huurprijs gold tot aan die van het instellen van de vordering. Zo het niet mogelijk is de rechter de voor de toepassing van deze maatstaf benodigde gegevens te verschaffen, maakt de rechter een schatting aan de hand van de wel te zijner beschikking staande gegevens, waarbij hij die maatstaf zoveel mogelijk als richtsnoer bezigt.

 

3. De rechter wijst een vordering tot verhoging van de huurprijs af, voor zover deze is gegrond op verbeteringen van het gehuurde, die op kosten van de huurder zijn aangebracht.

 

4. Indien de rechter de huurprijs nader vaststelt, geldt deze met ingang van de dag waarop deze is gevorderd, tenzij hij op vordering van een der partijen op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval een andere ingangsdatum vaststelt. Hij kan daarbij tevens bepalen dat de huurprijs gedurende een door hem vast te stellen termijn van ten hoogste vijf jaren geleidelijk zal worden aangepast.

 

 

Artikel 304

1. Een vordering tot nadere huurprijsvaststelling is slechts ontvankelijk, indien deze vergezeld gaat van een advies omtrent de nadere huurprijs, opgesteld door een of meer door partijen gezamenlijk benoemde ter zake deskundigen.

2. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de benoeming van een deskundige, benoemt de rechter deze op verzoek van de meest gerede partij. Indien een zodanig verzoek wordt gedaan, geldt de dag van dat verzoek voor de toepassing van artikel 303 leden 1, 2 en 4 als de dag waarop de vordering tot nadere vaststelling van de huurprijs is ingesteld.

 

3. De kosten van het advies zijn proceskosten als bedoeld in artikel 237 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; de artikelen 195, 196, 199 en 244 van dat wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Uitleg:

 

Zodra vijf jaren zijn verstreken heeft u het recht de huurprijs te laten aanpassen aan de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse;

U kunt de huurder vragen in gezamenlijk overleg een deskundige te benoemen om een huurprijs vast te laten stellen;

Als het niet lukt om in gezamenlijk overleg een deskundige te benoemen die de huurprijs vaststelt, dan kunt u bij de kantonrechter een verzoekschrift indienen om een deskundige te benoemen die de huurprijs vaststelt;

De rechter schakelt in het algemeen de bedrijfshuuradviescommissie van de Kamer van Koophandel in om de huurprijs vast te laten stellen;

Het onderzoek van de deskundige van de bedrijfshuuradviescommissie kan een tijdje duren;

Als er een wijziging van een huurprijs wordt voorgesteld gaat deze in op de datum van indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank. Het is dus zaak om het verzoekschrift zo snel mogelijk in te dienen als u er met de huurder voor bepaling van een deskundige niet uit kan komen.

de kosten van het verzoekschrift en voor het inschakelen van een deskundige worden als proceskosten gezien. U heeft recht op vergoeding van deze kosten als de deskundige van mening is dat huur daadwerkelijk verhoogd dienen te worden.

de termijn in het huurcontract om wijziging van de huurprijs aan te geven is niet geldig. Dit zou alleen geldig zijn als de rechter voorafgaande aan het huurcontract zijn toestemming voor deze bepaling heeft gegeven. Uit uw mail maak ik niet op dat dit is gebeurd.

 

Ik adviseer u de huurder zo snel mogelijk te benaderen om in gezamenlijk overleg een deskundige te benoemen om de gewijzigde huurprijs vast te stellen. Ingangsdatum van de gewijzigde huurprijs kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden. Lukt het niet om in overleg met de huurder een deskundige te benoemen, dan adviseer ik u om zo snel mogelijk bij de rechter een verzoek in te dienen die een deskundige benoemt.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

 

Geef een reactie