Ik heb van mijn werk mijn hobby kunnen maken en van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Als jurist bij Achmea Rechtsbijstand behandel ik voornamelijk huurzaken, die betrekking hebben op allerlei onderwerpen met betrekking tot de verhuring van woon- en bedrijfsruimte. In mijn vrije tijd vind ik het een uitdaging om de onderwerpen die zich in de dagelijkse praktijk hebben voorgedaan uit te werken en aan te vullen op mijn website (Huurgeschil.nl). Voor de dagelijkse praktijk is het nodig om een casus van diverse zijden te belichten. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van de site Huurgeschil.nl. Ik ben de auteur van Huurgeschil.nl. Ik ben ook verantwoordelijk voor het het beheer van de site. Dagelijks verwerk ik nieuwe jurisprudentie op de site. U kunt in de onderdelen ‘updates’ zien welke wijzigingen zijn verwerkt. Het geeft een goed gevoel om de site dagelijks met informatie te vullen, waardoor de tekst steeds completer wordt en aanwezige verbanden tussen verschillende vraagstukken steeds duidelijker gemaakt kunnen worden. Een fysiek naslagwerk kon in mijn optiek niet ontbreken. Er zijn immers altijd mensen die liever van papier lezen dan van een scherm informatie tot zich nemen. Daarnaast bestaat er behoefte aan een boek ten behoeve van mijn cursussen huurrecht woon- en bedrijfsruimte. Het boek “Huurgeschillen Ontleed” heeft voorzien in deze behoefte. Naast de noodzakelijke kennis om een huurzaak goed te behandelen ben ik regelmatig in de rechtbank, kantonzaken, te vinden om de belangen voor mijn cliënten te verdedigen. Ik heb inmiddels door mijn werkzaamheden bij genoemde verzekeraar, en door mijn werkzaamheden voor externe opdrachtgevers, ruime proceservaring opgedaan.

Algemeen huurrecht

Aanvang van de huurovereenkomst – inleiding

In dit hoofdstuk wordt besproken waar het huurrecht in de wet is geregeld. In het kader...
Lees meer

De positie van het huurrecht in het wettelijke systeem

Het burgerlijk recht is in 9 wetboeken opgenomen en heeft een gelaagde structuur. Per rechtsgebied zijn...
Lees meer

De gelaagde structuur van het burgerlijke recht

Om de gelaagde structuur van de wet uit te leggen treft u enige voorbeelden aan met...
Lees meer

Onderdelen van het huurrecht

Het huurrecht bestaat uit drie onderdelen: Het algemene gedeelte (artikel 7:201 BW tot en met artikel 7:231 BW);...
Lees meer

Beperkingen aan verhuringen door woningcorporaties

Vanaf 1 januari 2011 is de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvestiging...
Lees meer

Lokale verordeningen en doorbreking contractsvrijheid

De lokale overheid kan proberen de schaarste aan goedkope woonruimte te beperken door te sturen op...
Lees meer

Woongroepen in het algemeen en in de gemeente Amsterdam in het bijzonder

InleidingIk behandel in dit onderdeel de verhuring van woonruimte aan woongroepen. Ik neem daarbij de gemeente...
Lees meer

Woonruimteverdeling en middenhuur

In het Wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van midden­huur­woningen en...
Lees meer

Beperkingen bij verhuring van bedrijfsruimte en de Mededingingswet

Dit onderwerp wordt nader uitgewerkt in het hoofdstuk Huur en mededinging. Dit onderdeel is te omvangrijk om...
Lees meer

Overige beperkingen in het verhuren van onroerende zaken

De eigenaar of huurder van een schoolgebouw ondervindt belemmeringen in het (onder)verhuren van een deel van...
Lees meer

Waar moet een huurovereenkomst aan voldoen?

De huurovereenkomst is vormvrij De huurovereenkomst is vormvrij. Dit betekent dat een huurovereenkomst mondeling kan worden...
Lees meer

Geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woonruimte

Een huurovereenkomst is geliberaliseerd als het gaat om een zelfstandige woonruimte waarvan bij begin van de bewoning een...
Lees meer

Onredelijk verkregen voordeel in verband met huurkwesties

In artikel 7:264 BW staat onder meer dat een beding in verband met de totstandkoming van een huurovereenkomst...
Lees meer

Bemiddelingskosten voor rekening huurder?

De bemiddelingsovereenkomst staat vermeld in artikel 7:425 BW. In dit artikel staat het hiernavolgende vermeld: “De...
Lees meer

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus in verband met hogere huurprijs dan de maximum redelijke huur Een bureau dat...
Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid en bemiddelingskosten

De rechtbank Rotterdam heeft in haar vonnis van 22 december 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:10144) geoordeeld dat de bestuurders...
Lees meer

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus na hennepkwekerij

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus na hennepkwekerij Een verhuurder achtte de bemiddelaar aansprakelijk voor schade aan het gehuurde...
Lees meer

De gebruiksovereenkomst verschilt van de huurovereenkomst

Er is doorgaans sprake van een gebruiksovereenkomst als er een onroerende aan een gebruiker ter beschikking...
Lees meer

Aanvang van de huurovereenkomst – Updates

Bijgewerkt 17 april 2011, geen huur- en ontruimingsbescherming voor huurders van grond ten behoeve van staanplaatsen...
Lees meer

Faillissementswet – Titel 2 – Eerste afdeling – Artikel 238

  1. Zodra de surseance een aanvang heeft genomen, kan de schuldenaar, die huurder is, met inachtneming van het bij artikel 228 bepaalde, de huur tussentijds doen eindigen, mits de opzegging geschiede tegen een tijdstip, waarop dergelijke overeenkomsten naar plaatselijk gebruik eindigen. Bovendien moet bij de opzegging de daarvoor overeengekomen of gebruikelijke termijn in acht genomen worden, met dien verstande echter, dat een termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn. Zijn de huurpenningen vooruit betaald, dan kan de huur niet eerder worden opgezegd dan tegen de dag, waarop de termijn, waarvoor vooruitbetaling heeft plaats gehad, eindigt.
  2. Van de aanvang der surseance af is de huurprijs boedelschuld.
  3. Indien de schuldenaar pachter is, vindt het bovenstaande overeenkomstige toepassing.

De huurder verkeert in surséance van betaling

Als er sprake is van surséance van betaling van de huurder, dan kan de schuldenaar, die huurder is, met inachtneming van het bij artikel 228 FW bepaalde, de huur tussentijds doen eindigen, mits de opzegging geschiede tegen een tijdstip, waarop dergelijke overeenkomsten naar plaatselijk gebruik eindigen. De wet stelt dat een termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn.

In de conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 14 januari 2011 (ECLI:NL:PHR:2011:BO3534)  heeft mr. E.B. Rank Berenschot verwoord dat een contractueel beding in de huurovereenkomst dat, in aanvulling op de wettelijke regeling  de verhuurder de bevoegdheid geeft om in geval van surséance van betaling de huurovereenkomst te ontbinden niet als een ontoelaatbare inbreuk op het wettelijke stelsel inzake de surséance van betaling kan worden beschouwd.

Ten aanzien van de vergoeding van schade in verband met tussentijdse beëindiging door opzegging wordt in deze conclusie het volgende opgemerkt: “weliswaar heeft de wetgever bij de totstandkoming van de artikelen 39 en 238 Fw geen aanleiding gezien de verhuurder bij tussentijdse beëindiging door opzegging als in die bepalingen bedoeld een wettelijk recht op schadevergoeding toe te kennen, maar daaruit kan niet worden afgeleid, net zo min als uit de tekst van die bepalingen, dat de wetgever een tevoren gemaakte afspraak, die de verhuurder voor dat geval een contractuele aanspraak op schadevergoeding toekent, heeft willen verbieden”.

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Tweede boek – Titel 3 – zesde afdeling -Artikel 558

Deze afdeling is mede van toepassing, indien een gehele of gedeeltelijke al of niet tijdelijke ontruiming nodig is, omdat:
a. de executant overeenkomstig artikel 299 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is gemachtigd ten aanzien van een onroerende zaak zelf datgene te verrichten waartoe nakoming van een jegens hem bestaande verplichting zou hebben geleid; of
b. de executant krachtens de door hem verkregen uitspraak gerechtigd is werkzaamheden op of aan een onroerende zaak te verrichten en degene tegen wie de tenuitvoerlegging zich richt, gehouden is dit te gedogen.