Ik heb van mijn werk mijn hobby en van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Als jurist bij een rechtsbijstandverzekering behandel ik huurzaken, die betrekking hebben op de verhuring van zowel woon- als bedrijfsruimte. Ik heb de tekst van de site van Huurgeschil.nl ook in boekvorm uitgebracht. Deze boeken heb ik onder de naam "Huurgeschillen Ontleed" gepubliceerd. Deze reeks omvat 3 delen: deel 1 algemeen huurrecht, deel 2 huurrecht woonruimte en deel 3 winkelbedrijfsruimte. Mocht u een jurist zijn met als specialisme huurrecht en heeft u een nuttige aanvulling op dit onderdeel, dan nodig ik u van harte uit mij uw bijdrage toe te sturen. Na mijn beoordeling kan ik dit stuk op de site en in het boek plaatsen. Ik geef dan ten aanzien van uw bijdrage uw naam als bronvermelding door. U doet dan afstand van dit stuk in dier voege dat ik het stuk niet meer van de site of uit het boek zal hoeven te verwijderen. Over mijn beoordeling correspondeer ik niet. Als ik uw bijdrage niet passend vind, dan plaats ik het stuk niet en gooi ik het stuk weg. U kunt uw bijdrage mailen naar: mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl.

Algemeen huurrecht

Laatst bijgewerkt op 2020-09-28 om 15:17:29

Aanvang van de huurovereenkomst – inleiding

Laatst bijgewerkt op 2018-06-23 om 14:34:03 In dit hoofdstuk wordt besproken waar het huurrecht in de...
Lees meer

De positie van het huurrecht in het wettelijke systeem

Laatst bijgewerkt op 2020-01-14 om 00:07:20Het burgerlijk recht is in 9 wetboeken opgenomen en heeft een...
Lees meer

De gelaagde structuur van het burgerlijke recht

Laatst bijgewerkt op 2020-04-22 om 22:14:11Om de gelaagde structuur van de wet uit te leggen treft...
Lees meer

Vernietiging wegens dwaling

Laatst bijgewerkt op 2020-06-08 om 22:23:03Men kan ook een beroep op vernietiging van de overeenkomst doen...
Lees meer

Onvoorziene omstandigheden

Laatst bijgewerkt op 2020-05-30 om 15:04:10De rechter kan op vordering van een der partijen de gevolgen...
Lees meer

Onderdelen van het huurrecht

Laatst bijgewerkt op 2020-04-27 om 20:48:09Het verbintenissenrecht en de huurovereenkomst  Een huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst...
Lees meer

Beperkingen aan verhuringen door woningcorporaties

Laatst bijgewerkt op 2020-08-12 om 13:22:53Vanaf 1 januari 2011 is de Tijdelijke regeling diensten van algemeen...
Lees meer

Lokale verordeningen en doorbreking contractsvrijheid

Laatst bijgewerkt op 2020-11-30 om 23:40:06Partijen zijn in beginsel vrij al dan niet een contract met...
Lees meer

Woongroepen in het algemeen en in de gemeente Amsterdam in het bijzonder

Laatst bijgewerkt op 2020-10-17 om 16:03:32InleidingIk behandel in dit onderdeel de verhuring van woonruimte aan woongroepen....
Lees meer

Woonruimteverdeling en middenhuur

Laatst bijgewerkt op 2020-11-07 om 15:49:39In het Wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking...
Lees meer

Beperkingen bij verhuring van bedrijfsruimte en de Mededingingswet

Laatst bijgewerkt op 2018-07-17 om 19:38:50Dit onderwerp wordt nader uitgewerkt in het hoofdstuk Huur en mededinging. Dit...
Lees meer

Huurrecht en aanbestedingsrecht

Laatst bijgewerkt op 2020-04-23 om 22:21:39Voor de vraag of er sprake is van een verplichte aanbesteding...
Lees meer

Weren van baby’s in huurwoningen

Laatst bijgewerkt op 2020-04-22 om 23:05:36In het AD van 28 september 2019 had een artikel gestaan...
Lees meer

Amsterdam verhuurverbod nieuwbouw koopwoningen

Laatst bijgewerkt op 2020-04-22 om 23:05:57Amsterdam wil paal en perk stellen aan verhuring van opgeleverde nieuwbouw...
Lees meer

Beperkingen verhuring aan ondernemers

Laatst bijgewerkt op 2020-03-08 om 17:45:52Als er sprake is van ongeoorloofde staatssteun, dan kan de huurovereenkomst...
Lees meer

Overige beperkingen in het verhuren van onroerende zaken

Laatst bijgewerkt op 2020-08-12 om 12:40:23De eigenaar of huurder van een schoolgebouw ondervindt belemmeringen in het...
Lees meer

Waar moet een huurovereenkomst aan voldoen?

Laatst bijgewerkt op 2020-10-16 om 22:12:47De huurovereenkomst is vormvrij De huurovereenkomst is vormvrij. Dit betekent dat...
Lees meer

Leiden nieuw overeengekomen bepalingen tot gewijzigde rechtsverhouding?

Laatst bijgewerkt op 2020-01-12 om 23:26:34Het gebeurt regelmatig dat er een huurovereenkomst voor onbebouwde grond wordt...
Lees meer

Constructies om huurbescherming te omzeilen

Laatst bijgewerkt op 2020-03-01 om 17:43:20De naamstelling van  het contract is niet bepalend voor de kwalificatie...
Lees meer

Huurprijs en btw-heffing

Laatst bijgewerkt op 2020-02-26 om 22:00:28De belastingdienst gaat van eenzelfde begrip van huur uit als artikel...
Lees meer

Geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woonruimte

Laatst bijgewerkt op 2018-07-17 om 19:20:29Een huurovereenkomst is geliberaliseerd als het gaat om een zelfstandige woonruimte...
Lees meer

Onredelijk verkregen voordeel in verband met huurkwesties

Laatst bijgewerkt op 2020-10-17 om 15:55:49In artikel 7:264 BW staat onder meer dat een beding in verband met...
Lees meer

Bemiddelingskosten voor rekening huurder?

Laatst bijgewerkt op 2020-10-20 om 21:33:51De bemiddelingsovereenkomst staat vermeld in artikel 7:425 BW. In dit artikel...
Lees meer

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus

Laatst bijgewerkt op 2020-01-04 om 16:50:29Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus in verband met hogere huurprijs dan de maximum...
Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid en bemiddelingskosten

Laatst bijgewerkt op 2020-01-13 om 23:58:38De rechtbank Rotterdam heeft in haar vonnis van 22 december 2017...
Lees meer

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus na hennepkwekerij

Laatst bijgewerkt op 2018-07-16 om 22:37:17Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus na hennepkwekerij Een verhuurder achtte de bemiddelaar aansprakelijk...
Lees meer

De gebruiksovereenkomst verschilt van de huurovereenkomst

Laatst bijgewerkt op 2020-01-04 om 12:24:12Er is doorgaans sprake van een gebruiksovereenkomst als er een onroerende...
Lees meer

Aanvang van de huurovereenkomst – Updates

Laatst bijgewerkt op 2020-10-20 om 21:45:52 Bijgewerkt 17 april 2011, geen huur- en ontruimingsbescherming voor huurders...
Lees meer

Faillissementswet – Titel 2 – Eerste afdeling – Artikel 238

Laatst bijgewerkt op 2020-09-28 om 15:17:33

  1. Zodra de surseance een aanvang heeft genomen, kan de schuldenaar, die huurder is, met inachtneming van het bij artikel 228 bepaalde, de huur tussentijds doen eindigen, mits de opzegging geschiede tegen een tijdstip, waarop dergelijke overeenkomsten naar plaatselijk gebruik eindigen. Bovendien moet bij de opzegging de daarvoor overeengekomen of gebruikelijke termijn in acht genomen worden, met dien verstande echter, dat een termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn. Zijn de huurpenningen vooruit betaald, dan kan de huur niet eerder worden opgezegd dan tegen de dag, waarop de termijn, waarvoor vooruitbetaling heeft plaats gehad, eindigt.
  2. Van de aanvang der surseance af is de huurprijs boedelschuld.
  3. Indien de schuldenaar pachter is, vindt het bovenstaande overeenkomstige toepassing.

De huurder verkeert in surséance van betaling

Laatst bijgewerkt op 2020-09-28 om 15:17:33

Als er sprake is van surséance van betaling van de huurder, dan kan de schuldenaar, die huurder is, met inachtneming van het bij artikel 228 FW bepaalde, de huur tussentijds doen eindigen, mits de opzegging geschiede tegen een tijdstip, waarop dergelijke overeenkomsten naar plaatselijk gebruik eindigen. De wet stelt dat een termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn.

In de conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 14 januari 2011 (ECLI:NL:PHR:2011:BO3534)  heeft mr. E.B. Rank Berenschot verwoord dat een contractueel beding in de huurovereenkomst dat, in aanvulling op de wettelijke regeling  de verhuurder de bevoegdheid geeft om in geval van surséance van betaling de huurovereenkomst te ontbinden niet als een ontoelaatbare inbreuk op het wettelijke stelsel inzake de surséance van betaling kan worden beschouwd.

Ten aanzien van de vergoeding van schade in verband met tussentijdse beëindiging door opzegging wordt in deze conclusie het volgende opgemerkt: “weliswaar heeft de wetgever bij de totstandkoming van de artikelen 39 en 238 Fw geen aanleiding gezien de verhuurder bij tussentijdse beëindiging door opzegging als in die bepalingen bedoeld een wettelijk recht op schadevergoeding toe te kennen, maar daaruit kan niet worden afgeleid, net zo min als uit de tekst van die bepalingen, dat de wetgever een tevoren gemaakte afspraak, die de verhuurder voor dat geval een contractuele aanspraak op schadevergoeding toekent, heeft willen verbieden”.