Laatst bijgewerkt op 2020-11-12 om 23:30:10

.

 • ABF Research te Delft, oktober 2014, Actualisatie Kabinetsvoorstel, modernisering van het woningwaarderingsstelsel door Kenneth Gopal;
 • Aedes, Vereniging van woningcorporaties, Woningwet in de praktijk. Passend Toewijzen, versie 2, 14 juli 2015, aanpassingen t.o.v. eerdere versie in paars;
 • Aedes, Vereniging van woningcorporaties en de Woonbond. Nieuw puntensysteem huurwoningen stimuleert energiebesparing, Persbericht 8 maart 2011;
 • Aedes, Vereniging van woningcorporaties, Energielabels in woningwaarderingsstelsel, update maart 2011;
 • Aedes, Vereniging van woningcorporaties, Previeuw handreiking Warmtewet, servicekostenafrekening verandert door Warmtewet en de handreiking warmtewet versie 1.0;
 • Aedes, Vereniging van woningcorporaties, De Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties (versie 2.0), september 2014;
 • Arnouts, Cornélie en Jurian Geertsema, Straf voor andermans wietplantage, Vastgoedmarkt mei 2015;
 • Mr. Asser 5 IV: Bijzondere Overeenkomsten; Bewaarneming, Bruikleen, Verbruikleen, Borgtocht, Altijddurende Rente, Kansovereenkomst, Spel en Weddenschap, Vaststellingsovereenkomst, zes druk, 2004, Kluwer.
 • Asser/Rossel & Heisterkamp 7-II 2017/545, nr. 545 Ambachtsbedrijf door mr. H.J. Rossel, mr. A.H.T. Heisterkamp, Kluwer navigator, datum 1 juni 2017;
 • Belastingdienst: “Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren” gevolgen voor de BTW, folder april 2008;
 • Belastingdienst. Inkomensindicaties aanvragen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Handleiding 2012;
 • Beleid woonruimtevoorraad Amsterdam, vastgesteld door burgemeester en wethouders van Amsterdam op 17 november 2015;
 • Beleidsregels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Amsterdam 2017;
 • Mr. A. Bergers-Kemp en mr. N. de Jong, Bevrijdende verjaring, TvHB, nr. 6 december 2019, pagina 414 t/m 426;
 • Mr. G.I. Beij en mr. Th. C. Visser, Renovatie van bedrijfsruimte door de verhuurder, TvHB, nr. 5 september/oktober 2011;
 • Mr. G.I. Beij en mr. Th. C. Visser, Wijzigingen door de huurder ex art. 7:215 BW, TvHB, nr. 6 november/december 2011;
 • Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten. Tijdschrift Recht in Huis, uitgave december 2005;
 • Mr. V.G.J. Boumans en mr. M.C. Elshof, De schadeloosstelling van artikel 7:309 BW nader belicht, TvHB, nr.5 oktober 2020 vanaf pagina 334;
 • Mr B.W Brouwer, Indeplaatsstelling door splitsing?, TvHB 2010, pagina 192-197;
 • Prof.mr. W.H. van Boom en mr. R.J.P. Kottenhagen, de richtlijn oneerlijke bedingen en haar plaats in het Nederlandse recht, pagina 151;
 • Mr. B.N. Cammelbeeck, Onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid ex art. 6:174 BW in het huurrecht, TvHB, nr. 2 april 2020, pagina 69;
 • Cersa Te Tenant’s Advantage BTW en uw huurovereenkomst. Aandachtspunten voor huurders die “vrij van BTW” huren;
 • De Uitspraak (nieuws en achtergronden van de Huurcommissie), jaargang 4, nummer 1, 2008;
 • De nieuwe incassowet: wat betekent dit voor u? Recht toe Recht aan, nr. 4 2012;
 • Mr. N. van Deinsen, De afdwingbaarheid van een contractuele verplichting, remedies bij het schenden van contractuele exploitatieverplichtingen, TvHB, nr. 3 juni 2019, pagina 189;
 • Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen, Directie Woningmarkt, 15 maart 2013, Circulaire huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014;
 • Mr R.A. Dozy, Mr Y.A.M. Jacobs, Hoofdstukken Huurrecht voor de praktijk derde druk, Gouda Quint 1999;
 • Mr. R.A. Dozy en jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, Tekst en Commentaar Huurrecht, 5e druk bijgewerkt tot september 2012, Kluwer 2012;
 • Mr. W.L.M. Dijkstra, Masterscriptie Faillissementsrecht en Huurrecht 10 maart 2016, Leegstandschade en commercieel vastgoed; Een onderzoek naar de verhaalbaarheid van leegstandschade ten behoeve van de verhuurder na het failleren van zijn huurder, pagina’s 22-24.
 • Mr. J.M. Heikens gaat er in zijn artikel “De Overmacht van Corona”, WR 2020/49;
 • H. Drion, Jac Hijma, M.M. Olthof, Compendium van het Nederlandsvermogensrecht 7e druk, Wolters Kluwer;
 • Mr. N. Eeken en mr. Anne-Marleen de Visser , “Koop breekt geen huur”,  TvHB, juli /augustus 2007, nr. 4;
 • Elisabeth Kurt en Amy Maduro “Huurder overleden zonder erfgenamen; hoe nu?. Afstudeerscriptie Saxion Hogeschool Enschede”, 2008;
 • Erasmus (universiteit) Leergang Contractueel Recht: Module Huurrecht 5 april 2007 (docenten Mr. J.L.R.A. Huydecoper en Mw. Mr. A.M. Kloosterman);
 • Mr. Z.H. Duijnstee-van Imhoff, WR 2002, pag. 255-262;
 • Mr. A.D. Flesseman en Mr. Drs, J.J. Dijk, WR 2002, pag. 263-265;
 • Mr. T.J. de Groot & mr. drs. P. Eymaal, De WOZ-waarde van het gehuurde: een update, WR 220, 101;
 • Groene serie privaat recht, Kluwer, 2006, 1;
 • Groene serie privaat recht, Kluwer, 2012;
 • Mr. Hielkema en Mr. M. Huijbers, cursus Warmtewet op 20 november 2014 bij het instituut voor Bouwrecht;
 • mr. H.M. Hielkema en mr. A.M. Langeloo, videopresentatie over het boetebeding (www.avdr.nl);
 • M. E. Hinskens-van Neck en drs. B.O. Ziermans MRE MRICS, “de risico’s en juridische implicaties van flexibele kantoorconcepten”, TvHB, nr. 3 juni 2020;
 • M. van Heeren, commentaar onder het arrest van het hof Amsterdam van 5 februari 2019 (ECLI:NL:GHAMS: 2019:288), TvHB 2019/9, pagina 288 tot en met 293;
 • Mr. H. Hielkema, Informatie uit de cursus huurrecht gegeven door op 18 juni 2013 bij Achmea Rechtsbijstand te Tilburg;
 • Mr. H. Hielkema, Spoedwet tijdelijke verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten aangenomen door de Tweede Kamer, Website Hielkema en co, 7 april 2020;
 • Mr. F. van der Hoek, exploitatietekort of wanverhouding? Tijdschrift voor Huurrecht, WR 2012/99;
 • mr. I.E. Hofhuis, Contractsvrijheid in het huurrecht en de betekenis van de Algemene wet gelijke behandeling, TvHB, nr. 6 december 2019, pagina 428;
 • Huurrecht bedrijfsruimte Reader OSR 2008;
 • Huurrecht @ctueel 2015-05. Sdu Uitgevers, 2015. Een klein servicekostenoverschot. Is dat verwaarloosbaar? Door mr P.G.A. van der Sanden;
 • Huurrecht @ctueel 2015-07, Sdu Uitgevers, 2015. Storm wrikt een openstaand raam los- wie is aansprakelijk voor schade? Door mr P.G.A. van der Sanden;
 • Huurrecht@actueel 2015-08, 11 mei 2015. Sdu Uitgevers, 2015. Minister Blok stimuleert ombouw van kantoorpand naar woning;
 • Huurrecht @ctueel 2015-10, Betalen voor een zonnescherm: in de huurprijs of via servicekosten? Door mr P.G.A. van der Sanden;
 • Huurrecht @ctueel 2015-18, Hoe kom je verlengd gebruik overeen zonder stilzwijgende verhuring? Door mr P.G.A. van der Sanden;
 • Huurrecht @ctueel 2015-23, De 35% puntentoeslag voor zorgwoningen – wiens wil is wet? Door mr P.G.A. van der Sanden;
 • Huurrecht @ctueel 2016-14, Moet een appartementseigenaar periodiek cv-onderhoud laten doen? Door mr P.G.A. van der Sanden;
 • Huurrecht @ctueel 2016-17, Verhuur van een geiser aan de huurder van je woning? Hoe zit dat? Door mr P.G.A. van der Sanden;
 • Huurrecht @ctueel 2017-26, Coöptatierecht? Kan ik ervan af!? Door mr P.G.A. van der Sanden;
 • Huurrecht Woonruimte, SDU 2018, 8e herziene druk, door mr. Jan Sengers en mr. Piet van der Sanden;
 • Jhr.mr. J.L.R.A. Huydecoper, Verplichtingen van de verhuurder (bundel ter gelegenheid van het afscheid van Toon Huydecoper als Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad) door Kluwer, september 2012;
 • Journaal Huur & Verhuur, 2008/2 maart 2008 (wijziging wet overleg huurders verhuurders);
 • Mr .G.M. Kerpestein, Huurrecht bedrijfsruimte tweede, herziene druk, SDU uitgever BV, Den Haag 2005;
 • mr. dr. R.J.Q Klomp, opschorting en verrekening, TvHB, nr. 3 juni 2019;
 • mr. dr. R.J.Q. Klomp, TvHB 1 februari 2020, Samenhangende rechtsverhoudingen, in het bijzonder in het huurrecht, pagina 15;
 • Jones Lang Lasalle heeft in haar rapport “Office Service Charge Analysis Report (OSCAR)” van februari 2012;
 • Prof. mr.  A.W. Jongbloed, noot bij arrest hof ‘s-Hertogenbosch van 12 mei 2020, TvHB 2020/15.
 • Mr. K.Keij, Wettelijke rente, wettelijke handelsrente en boete, TvHB nr. 3 juni 2019, vanaf pagina 171;
 • Lebesque, Victor, tweede druk 1993, Juristentaal, Sdu uitgevers;
 • Mr. P.C. Leegwater en mr. L.R. van Silfhout, Btw-belaste (ver)huur van kantoor en bedrijfsruimte, TvHB, nr. 3 juni 2019, pagina 202;
 • Mr. B. Linnartz, scriptie post doctorale opleiding vastgoedkunde Amsterdam 29 augustus 2000, Branche beschermingsovereenkomsten in winkelcentra, De stand van zaken na inwerkingtreding van de Nederlandse Mededingingswet;
 • LOVCK werkgroep Ambtshalve toetsing februari 2010, rapport Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht;
 • Mr. S.R.A Lucas, De huursombenadering, WR 3 augustus 2016;
 • Memorie van antwoord 32 418 (vergaderjaar 2011 2012, 32 021, Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie);
 • Memorie van antwoord 32 418 (vergaderjaar 2011 2012), Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte;
 • Mr. J.H. Meerburg, Borgtocht bij huur, Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte, nr. 4 juli/augustus 2010;
 • Mr H.M. Meijerink, woningwaarderingsstelsel wijzigt door energielabel, Tijdschrift voor Huurrecht (WR2011/67);
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Circulaire aanpassing woningwaardingsstelsel 2010, 12 april 2010;
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie. Juni 2013 Folder “De wet Bibob: wat is er gewijzigd?”
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Circulaire wijziging van de wet op het overleg huurders verhuurders 11 februari 2009, kenmerk MG 2009-02;
 • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Circulaire 2 februari 2012, Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013;
 •  E.M. Moison, Masterscriptie Privaatrecht, “De betekenis van de hardshipclausules voor art. 6:258 BW”, 13 februari 2015;
 • mr. A. Mol en mr. T.F.B.A. Gilsing, VvE’s uitgezonderd van de Warmtewet. Of toch niet? 29 juni 2018, Kennisbank site Rijssenbeek Advocaten;
 • mr. I. C.K. Mol, Contractsovernemingen en huurrecht, TvHB, nr 4 augustus 2020, vanaf bladzijde 221;
 • B.J. Mols, Master Thesis Ms RE Valuation Amsterdam School of Real Estate. Een onderzoek naar de interpretatie van het begrip “vergelijkbare bedrijfsruimte” uit artikel 7:303 BW, mei 2006;
 • Nederlandse Orde van Advocaten, advies van de Adviescommissie Huurrecht over wetsvoorstel 33 018 van de 30 oktober 2012;
 • Mr. J.R.M. Nelen, “Wilsgebreken in het huurrecht”, TvHB nummer 5 oktober 2019;
 • Mr M.J.J. Nijenhof, De Spagaat van de verhurende appartementseigenaar, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 4, juni 2013;
 • Mr M.I. (Mariska) Nijenhof-Wolters, Van Benthem & Keulen N.V De nieuwe incassowet: wat betekent dit voor u? Recht toe Recht aan, nr. 4 2012;
 • Nota naar aanleiding van het verslag (vergaderjaar 2011-2012) 33129. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen);
 • Nota naar aanleiding van het verslag (vergaderjaar 2011-2012) 33129. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen);
 • Nota naar aanleiding van het verslag 32 418 (vergaderjaar 2011 2012, 32 021, Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie);
 • F.T. Oldenhuis, en H.J. Rossel, en A.M. Kloosterman D.P.C.M. Hellegers, J.P. van Stempvoort, Hoofdlijnen Huurrecht 2005, Deventer: Kluwer;
 • Mr. C.Otte, een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’ door mr C. Otte, pagina 274 en 275, TvHB 4 augustus 2019;
 • Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen. Kijk op Kei. (kijkopkei.nl);
 • Mr. F. Panholzer, Amsterdams huurrecht, voor de praktijk en het onderwijs verzameld. Huurrechtwerkgroep Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam, juni 2014;
  • Het hof Amsterdam arrest van 26 november 2003, 200.125.503/01 -Cv 11-28858;
  • Het hof te Amsterdam bepaalde in haar arrest van 2 juni 2005, rolnummer 1488/02;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, vonnis 8 augustus 2008, 12900/07;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, vonnis van 20 oktober 2008, kenmerk CV 08-21455;
  • Gerechtshof te Amsterdam 2 juni 2009, 200.015.114/01;
  • Hof te Amsterdam, arrest 23 juni 2009, zaaknummer 200.104.910;
  • Rechtbank Amsterdam, sector civiel, voorzieningenrechter 2 juli 2009, rolnr. 427753/KG ZA 09-1053 Pee/MM;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 10 februari 2010, CV 2009-20447;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling kantonzaken, locatie Amsterdam, 8 maart 2010, CV 09/36896;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 13 december 2011, CV 11-20471;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, vonnis 1 februari 2012, kk 12-26;
  • Gerechtshof Amsterdam 21 februari 2012, zaaknummer 200.074.913/01 KG;
  • Vonnis in kort geding van de kantonrechter van de rechtbank te Amsterdam van 13 maart 2012, zaaknr. 1325379 KK EXPL 12-196;
  • De rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam van 11 april 2012, 1272579 CV EXPL 11-25901;
  • Gerechtshof te Amsterdam, tweede meervoudige burgerlijke kamer, van 17 april 2012, zaaknummer 200.084.687/01;
  • De rechtbank te Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam heeft in haar vonnis van 7 juni 2012, 1287764 CV EXPL 11-32719;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 9 juli 2012, CV 12-1911;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, 24 september 2012, CV 12-7753;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, vonnis 8 oktober 2012, rolnr. 1347659 CV EXPL 12-15282;
  • Kantonrechter te Amsterdam 4 december 2012, rolnr. CV 10.44109;
  • De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland, vonnis 9 januari 2013, 819583 UC EXPL 12-9686 AL 4335;
  • De kantonrechter van de rechtbank te Amsterdam, vonnis van 11 februari 2013, afdeling privaatrecht, zaaknummer CV 12-24901;
  • Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam van 27 februari 2013, rolnummer 1270432 CV EXPL 11-24734;
  • Hof Amsterdam arrest 26 maart 2013, 200.100.683/01, CV 10-32850;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling kantonzaken, locatie Amsterdam, 29 maart 2013, 1361541 CV EXPL 12-20637;
  • De rechtbank te Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam vonnis van 24 april 2013, 1388168 CV EXPL 12-5066;
  • Hof Amsterdam 11 juni 2013, afdeling civiel recht en belastingrecht, team II, rolnr. 1255244 CVEXPL 11-17891;
  • Rechtbank Amsterdam, vonnis 10 juli 2013, afdeling privaatrecht, KK 13-1010;
  • Hof Amsterdam arrest van 23 juli 2013, 200.118.688/01, 1309455 CV EXPL 11-42665;
  • De rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam van 13 september 2013, 1350828 CVEXPL 12-16535;
  • Rechtbank Amsterdam, kantonkamer, locatie Amsterdam vonnis van 13 september 2013, 1342133 CV EXPL 12-12920;
  • Hof Amsterdam 5 november 2013, 200.125.204/01 SKG (KK 12-1773);
  • De kantonrechter van de rechtbank te Amsterdam in kort geding, vonnis van 5 november 2013, afdeling privaatrecht, zaaknummer 2425553 KK 13-1632;
  • De rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, vonnis van 6 november 2013 door de kantonrechter, locatie Amsterdam, CV 13-12768;
  • Rechtbank Noord-Holland, sector kanton, locatie Haarlem van 8 januari 2014, 583378/ CV EXPL 12-15511;
  • Rechtbank te Amsterdam, vonnis kantonrechter, 14 januari 2014, EBF nummer BIN 09-45, zaaknummer CV 09-136;
  • Het hof te Amsterdam neemt in haar arrest van 14 januari 2014, afdeling civielrecht en belastingrecht, team II, zaaknummer 200.121.496/01;
  • Rechtbank Amsterdam, sector civiel, voorzieningenrechter 22 januari 2014, kk 13-2077;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling kantonzaken, locatie Amsterdam, 25 maart 2014, 2299662 CV EXPL 13-21810;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, kantonzaken, vonnis van 26 augustus 2014, CV 14-6694;
  • Gerechtshof Amsterdam, arrest 9 september 2014, afdeling civiele kamer en belastingrecht, team II, 200.136.391/01-CV 13-4105;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, kantonzaken, vonnis van 9 februari 2015, 2977370 CV EXPL 14-10547;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, kantonzaken, vonnis van 12 januari 2015, 3198000VV EXPL 14-18266;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, kantonzaken, vonnis van 17 februari 2015 2430931 EA VERZ 13-1166;
  • Hof Amsterdam, arrest 10 maart 2015, rolnummer 200.148.373;
  • Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht, kantonzaken, vonnis van 26 maart 2015 3168285 CV EXPL 14-17344.
 • Mr. S. Perrick , Asser/Perrick 4 e druk 2010/423;
 • Mr. S.M. van de Pest, Gebrekkig binnenklimaat (revisited): is het nog steeds altijd te koud of te warm in het gehuurde?,  TvHB, nr. 2 april 2019, pagina’s 119- 125;
 • Mr. S.M. van de Pest, “De nieuwe Leegstandwet” Worden de mogelijkheden van tijdelijke verhuur van woonruimte echt verruimd?, Vastgoedrecht 2013, nummer 4, uitgeverij Paris;
 • Mr. W. Raas, Wetsvoorstel verbetering huurbescherming winkeliers, WR 2011, 114;
 • Mr. A.G.A. van Rappard, mr. J.M. Huber en Mr. R. Vermolen, Label C-verplichting kantoorruimte, goed begonnen is half gewonnen?, WR 2020/62;
 • Prof. mr. M.M. van Rossum, “Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid”, TvHB nr. 5 oktober 2019;
 • Mr. Drs. J. Chr. Rube, De Warmtewet en Woningcorporaties, de (onbedoelde) gevolgen van de invoering van de Warmtewet voor woningcorporaties, Tijdschrift voor Bouwrecht aflevering 2, februari 2013;
 • Mr. P.G.A. van der Sanden € 19.650 boete! Wat hebben huurders nog meer te vrezen? SDU uitgevers, Den Haag 2013;
 • Marjolein Scheeper, VastgoedJournaal 13 februari 2017. Amsterdam heeft het woongroepenbeleid afgeschaft. Wat nu?
 • Prof. mr H.N. Schelhaas en mr. drs. Spanjaard , “Contract en coronacrisis”, NJB 10 april 2020, aflevering 14;
 • Mr. G.J. Scholten ‘Damocles en Victor, een krachtig duo in de strijd tegen de drugscriminaliteit?’ , 12 juni 2019, WR2019/77;
 • Mr. G.J. Scholten ‘Spoedwet ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’, 7april 2020, Towlow Advocaten, website;
 • Mr M. van Schoonhoven-Sloot en mr. A.A. L Oving, Winstafdracht in het huurrecht, TvHB, nr.6 december 2019, pagina 407-413;
 • Mr M. van Schoonhoven-Sloot en mr. E.H.H. Schelhaas, De impact van Corona op de huur van bedrijfsruimte – geen business as usual, TvHB, nr. 3 juni 220, pagina 145-162;
 • Mr. Drs. J.H.M. Spanjaard, Het glibberige pad van contracteren in de brandstofbranche, Actualia Contactspraktijk maart 2014, nr. 1;
 • Mr E. Ruiter en Mr A. Prascevic, Huurrecht en horeca, Tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte, nummer 6 november/december 2013.
 • Mw Mr. W.M. Schrama, Vermogensrecht voor ongehuwden samenlevers, serie recht en praktijk, Kluwer 2000;
 • Staatscourant, nummer 26851, 30 september 2013, “Omzetbelasting. Levering en verhuur van onroerende zaken”;
 • Mr. J.K. Six-Hummel, WR 2002, pag. 267-272;
 • Mr. J.K. Six-Hummel, mr. J.M. Heikens, mr. P.M. Gompen, WR 2007,54, “Renovatie: enkele overpeinzingen”;
 • Mr J.K. Six-Hummel, Verhoging maximale huurprijzen in schaarstegebieden, Tijdschrift voor Huurrecht (WR2012/1);
 • Steven Verouden, Master Thesis Ms RE Valuation Amsterdam School of Real Estate. Een onderzoek naar alternatieve waarderingsmethode bij de huurprijs herzieningsprocedures (ex artikel 7:303 BW) van middenstandsbedrijfsruimten, 31 augustus 2015;
 •  Mr. dr. E.H.M. Swaneveld, De reikwijdte van het burenrecht bij huur, TvHB, nummer 5 oktober 2019, pagina 331;
 • Mr. dr. E.H.M. Swaneveld, noot onder het arrest van de rechtbank Amsterdam van 3 september 2019 (ECLI: NL: GHAMS: 2019: 3230), TvHB, nummer 1 februari 2020, pagina 26;
 • Tekstvergelijking KEI-Rv met Rv per 28-02-2017—Wolters Kluwer 77;
 • Mr. M.B.J. Thijssen, De AVG en verhuur van bedrijfsruimte, TvHB, nr 2 april 2019, pagina’s 80-86;
 • TNO (centrum voor economische vraagstukken) 2011, De bescherming van de consument op grond van de Warmtewet;
 • Mr. J.A. Tuinman en T.Q de Booys “De coronapandemie en huur van bedrijfsruimte: don’t believe the hype, WR 2020, 48;
 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) 2004, nr. 11;
 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) 2006, nrs. 1-11;
 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) 2007, nrs. 1-8;
 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) 2008, nrs. 1-2;
 • Tijdschrift voor Huurrecht (WR) jaargang 2015, 2016 en 2017;
 • Van Rijssenbeek advocaten. Nieuwsbrief 2015.06 februari 2015 Belangen huurders kunnen indirect een rol spelen bij besluitvorming vergadering van eigenaars, door mr E. van Riet;
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van VROM. Informatiefolder “Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet” in samenwerking tussen 2009;
 • Vergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin 26 februari 2013, korte aantekeningen;
 • Mr. P. Visser, noot onder uitspraak rechtbank Amsterdam, kantonzaken, kort geding, 11 juni 2020 (ECLI: NL: RBAMS: 2020: 2914), TvHB 2020/16.
 • Mr. M.E. Voorrips, De precontractuele fase in het huurrecht: aanbod en aanvaarding en afgebroken onderhandelingen, TvHB nr. 1 februari 2019, pagina’s 4 – 16;
 • Mr. P. Wanders en M. Danismant, Termijn instellen beëindigingsvordering bij opzegging van 290-bedrijfsruimte; knelpunt in de praktijk, TvHB nr. 5, oktober 2020;
 • mr F. van Westrhenen en mr. drs. M.W.J. Jongemans betogen in hun artikel “Huurrecht en aanbestedingsrecht, when two worlds collide” in het TvHB van 2 april 2020, pagina 95;
 • Prof. mr. B. Wessels, Contracten maken, vijfde druk, serie praktijkhandleidingen, Kluwer Deventer 2007;
 • Mr. drs. D.H. de Witte, Heroriëntatie verhoudingen huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet, TvHB nr. 4 augustus 2019, pagina 267 t/m 272;
 • De Woonbond, brief van 4 november 2014 aan de commissie van Wonen en Rijksdienst over aanpassing van het woningwaarderingsstelsel;
 • Woonbond publicatie “Warmtekosten” Informatie voor huurders(organisaties) over de Warmtewet, eerste druk, februari 2020;
 • Mr W.L.J. van Winden, “Huurder en erfrecht” interne memo Achmea Rechtsbijstand 2005;
 • www.energielabel.nl;
 • www.ikwilookwonen.nl;
 • www.overheid.nl;
 • www.rechtspraak.nl (met name voor wat betreft de online gezette uitspraken);
 • www.RVOB.nl;
 • www.schuldinfo.nl;
 • www.suggeste.nl;
 • www.wetboek-online.nl;
 • www.wikipedia.org;
 • www.vrom.nl;
 • www.woonbond.nl;
 • Mr P.T.J. Wolters, De vernietiging en matiging van boetebedingen in huurovereenkomsten ten aanzien van onroerende zaken in de feitenrechtspraak, d.d. 27 september 2017, WR 2017/136;
 • Saskia van Zijl, De weg van de Nederlandse rechter naar de Europeesrechtelijke verplichting van ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, juni 2012, afstudeerscriptie Privaatrechtrechtelijke rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam;