Instructie voor het gebruik van de online-formulieren.

Aan de rechterkant van het formulier staat de uitleg met betrekking tot het betreffende veld genoemd. Die uitleg kan vrij uitgebreid zijn. Huurgeschil.nl adviseert u de uitleg aan de rechterzijde goed door te lezen. Voor het samenstellen van de brief moet op de knop “verstuur gegevens” onder aan de pagina worden gedrukt. U krijgt een (fout) melding als een veld niet, of niet goed is ingevuld.

Onderstaand zijn alleen de velden weergeven die tot interpretatieproblemen kunnen leiden.

 • De (ver)huurder moet achter “naam (ver)huurder” zijn voorleters en naam vermelden.
 • Achter “adres (ver)huurder” dient de (ver)huurder de naam van zijn straat en het huisnummer te vermelden.
 • Het telefoonummer moet tien cijfers bevatten. Er dient geen spatie of streepje tussen de cijfers te worden geplaatst.

Vuistregels voor het werken met de online dagvaardingen

 • De eiseres dient haar/zijn volledige voornamen en naam te vermelden (bijvoorbeeld: Jan Pieter Klaas Jansen);
 • Eiser(es dient haar/zijn woonplaats/vestigingsplaats te vermelden en de woonplaats moet in Nederland worden gekozen (als de eiser bijvoorbeeld in het buitenland woont);
 • De naam van gedaagde moet correct worden genoemd. De woon- en verblijfplaats (van gedaagde natuurlijk persoon) moet in de dagvaarding staan. In het originele exploot moet staan vermeld aan wie het afschrift van het exploot is gelaten en dient ook de hoedanigheid (oppas, werknemer, huisgenoot) te vermelden. Vraag van een zakelijk gebruiker altijd de juiste KvK gegevens op. Is er sprake van rechtspersoon (bijvoorbeeld besloten vennootschap) of van een vennootschap niet-rechtspersoon met procesbevoegdheid (bijvoorbeeld vennootschap onder firma). Van zakelijke gedaagden moet vestigingsplaats of kantooradres worden vermeld. Het exploot kan meestal in het gehuurde worden betekend als in het gehuurde domicilie is gekozen;
 • De gedaagde moet in verzuim zijn. Mocht de gedaagde niet in verzuim verkeren, dan betekent dit niet zonder meer dat de vordering wordt afgewezen, maar het kan wel betekenen dat de kosten van de procedure voor rekening van eiser blijven. Het is altijd handig om een ingebrekestelling te sturen alvorens te dagvaarden;
 • De dagvaarding moet door de deurwaarder worden uitgebracht. De deurwaarder moet zijn voornamen, naam en kantooradres in de dagvaarding vermelden. Er moeten altijd 1 exemplaar van de dagvaarding meer naar de deurwaarder gestuurd dan er gedaagden zijn (het extra exemplaar is het originele exemplaar dat u door de deurwaarder terug krijgt gestuurd voor doorzending naar de rechtbank). U kunt de volgende begeleidende brief gebruiken: Begeleidende brief betekening dagvaarding (voor zowel huurder als verhuurder) aan deurwaarder;
 • U krijgt van de deurwaarder het originele exemplaar van de dagvaarding terug gestuurd. Dit originele exemplaar moet u vóór de in de dagvaarding vermelde zittingsdag naar de rechtbank sturen. Doorgaans moet dit stuk twee dagen voor de zitting de griffie van de rechtbank bereiken (maak een kopie van de dagvaarding, zodat u weet hoe het procesexemplaar eruit ziet). Voor het versturen van de dagvaarding naar de rechtbank gebruikt u de volgende brief: Begeleidende brief dagvaarding (voor zowel huurder als verhuurder) aan rechtbank;
 • De deurwaarder stuurt u een nota voor het uitbrengen van de dagvaarding. De kosten liggen volgens de Besluit Tarieven Ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders op een bedrag van circa € 80. Deze tarieven zijn gebaseerd op het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. De eiser betaalt die kosten. Deze kosten komen terug in de proceskostenveroordeling: als uw vordering wordt toegewezen kunt u door executie van het vonnis deze kosten aan de gedaagde doorbelasten;
 • U krijgt een nota van de rechtbank voor betaling van het griffierecht toegestuurd. Het griffierecht bedraagt doorgaans € 448 voor niet natuurlijke personen en een bedrag van € 213 voor natuurlijke personen. De eiser(es) moet deze kosten voldoen. Deze kosten zijn proceskosten. Bij toewijzing van de vordering worden deze kosten in de proceskosten opgenomen, zodat u deze kosten evenals de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding ten laste van gedaagde kan brengen na verkrijging van een toewijzend vonnis;
 • Mocht de gedaagde alsnog naar aanleiding van de dagvaarding aan zijn verplichtingen voldoen, dan moet u dit vóór de zittingsdag aan de griffie doorgeven. De zitting gaat dan niet door en u krijgt de griffiekosten terug;
 • Het is mogelijk dat u de proceskosten niet krijgt vergoed ( de kosten worden dan door de rechter gecompenseerd) als zowel eiser als gedaagde (gedeeltelijk) in het gelijk worden gesteld (bijvoorbeeld: de huurder vordert herstel van het gehuurde en de verhuurder vordert opgeschorte huur. Als de rechter van mening is dat het gebrek hersteld dient te worden, maar dat de huurder een te hoog bedrag aan huur heeft opgeschort, dan is het mogelijk dat compensatie van (proces)kosten plaatsvindt).
 • BTW-plichtig: Heeft u een BTW-nummer en kunt u BTW verrekenen vul dan “ja” in. Als u geen BTW-nummer heeft en de BTW niet kunt verrekenen, vul dan “nee”. Als u de BTW wel kan verrekenen, dan wordt de dagvaarding NIET verhoogd met BTW; als u de BTW niet kan verrekenen, dan wordt de dagvaarding WEL verhoogd met de BTW. De deurwaarder zal de desbetreffende keuze onderaan de dagvaarding voor u dienen te maken.

Huurincasso’s
Huurincasso 1 gedaagde zonder ontruiming
Huurincasso 1 gedaagde met ontruiming
Huurincasso 2 gedaagden met ontruiming
Huurincasso 2 gedaagden zonder ontruiming
Ontbinding huurovereenkomst 1 huurder wegens overtreding bepalingen van het huurcontract
Ontbinding huurovereenkomst 2 huurders wegens overtreding bepalingen van het huurcontract

Vordering vergoeding schade aan gehuurde
Vordering verhuurder betaling schade aan gehuurde tijdens huurperiode door huurder
Vordering verhuurder betaling schade aan gehuurde na huurperiode (exclusief ongeoorloofde wijzigingen)
Vordering verhuurder betaling schade aan gehuurde na huurperiode inclusief kosten teniet doen ongeorloofde wijzigingen

Opzegging Huurovereenkomst
Algemene opzegging 1 huurder muv dringend eigen gebruik
Algemene opzegging 2 huurders muv dringend eigen gebruik
Opzegging overeenkomst 1 huurder dringend eigen gebruik
Opzegging overeenkomst 2 huurder op grond dringend eigen gebruik
Opzegging overeenkomst bepaalde tijd 1 huurder
Opzegging overeenkomst bepaalde tijd 2 huurders