Periodieke huurverhoging vanaf 2019 – Introductie

In dit hoofdstuk wordt onder meer de huurverhoging niet-geliberaliseerde woonruimte behandeld zoals deze op 1 juli...
Lees meer

Periodieke huurverhoging vanaf 2018 en 2019 – Inleiding

In beginsel zijn partijen vrij om de door hen gewenste incidentele of periodieke aanpassing van de...
Lees meer

Huurprijswijziging van geliberaliseerde woningen

Ten aanzien van de geliberaliseerde (vrije sector) woningen geldt de jaarlijkse huurverhoging die partijen contractueel zijn...
Lees meer

Huurcontract vrije sector woonruimte vermeldt geen concreet verhogingsbeding

Inleiding Voor geliberaliseerde woonruimte geldt geen wettelijke regeling, waarop een jaarlijkse verhoging van de huur kan...
Lees meer

Huurverhogingsclausules en/of indexeringsclausules

Door de indexeringsclausule in de meeste huurcontracten wordt de geldontwaarding ondervangen. Als zo’n bepaling in het...
Lees meer

Niet-geliberaliseerde woonruimte en indexering

Een huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte is echter niet altijd aan deze clausule gebonden. Als de clausule...
Lees meer

Geliberaliseerde woonruimte en huurverhogingsclausules

Het verschil tussen indexerings- en huurverhogingsclausules is gelegen in het feit dat door laatstgenoemde bepalingen in...
Lees meer

Redelijk voorstel huurverhoging geliberaliseerde woonruimte

De verhuurder van geliberaliseerde woonruimte dient een redelijk voorstel tot verhoging van de huur te doen....
Lees meer

De wettelijke regeling van huurprijsverhoging ten behoeve van sociale woonruimte

De wettelijke regeling over huurprijsverhoging ten behoeve van niet-geliberaliseerde woonruimte is vastgelegd in artikel 7:250 BW. In...
Lees meer

Huursombenadering

Uitwerking huursombenaderingBij de huursombenadering krijgt – zoals hierboven al opgemerkt – dus niet iedere woning dezelfde...
Lees meer

De huursombenadering ten behoeve van sociale woonruimte

Kern van de huursombenadering is dat de totale huurstijging bij een verhuurder aan een maximum wordt...
Lees meer

Peiljaar inkomen ligt twee kalenderjaren eerder dan moment verhoging

Bij een huurverhoging in 2018 wordt het gezinsinkomen van 2016 (het peiljaar t-2) tot uitgangspunt genomen....
Lees meer

Dalende inkomsten huurder, chronisch zieken en gehandicapten

Het gezinsinkomen is gedaald in het jaar vóór het jaar waarin de nieuwe verhoging is voorgesteld...
Lees meer

Het Sociaal Huurakkoord

Met het wetsvoorstel wijziging huursomstijging wordt de manier waarop de maximale huursomstijging wordt berekend aangepast. Deze...
Lees meer

Aanvraag inkomsten bij de belastingdienst

De verhoging per 1 juli 2019  De inkomensafhankelijke huurverhoging en de mogelijkheid van toetsing bij de...
Lees meer

Huurtoeslag 2019 en 2020

De bedragen die in dit onderdeel zijn gebruikt zijn onder meer afkomstig van de circulaire  Parameters huurtoeslag,...
Lees meer

Rol Huurcommissie in verband met de periodieke huurverhoging

De Huurcommissie dient bij een geschil de inkomensgegevens te toetsen aan de waarheid. Indien een huurder...
Lees meer

Formele eisen aan de huurverhoging

Het voorstel tot verhoging van de huurprijs moet door de verhuurder schriftelijk worden gedaan. De verhuurder...
Lees meer

Bezwaar tegen de huurverhoging en termijnen

Inleiding De mogelijkheid om op grond van ernstige onderhoudsgebreken bezwaar te maken tegen de huurverhoging is...
Lees meer

De huurprijsverhoging is subjectgebonden

Deze regeling is subjectgebonden en NIET objectgebonden.
Lees meer

Inhalen huurverhoging (na herstel gebreken)

Een huurprijs die door gebreken aan de woning niet per de gebruikelijke datum is gerealiseerd mag...
Lees meer

Op welke manier moeten de (in te halen ) huurverhogingen kenbaar worden gemaakt?

Overeengekomen opschorting van de huurverhoging Als partijen zijn overeengekomen dat huurverhoging na herstel van de gebreken...
Lees meer

Huurcommissie oordeelt over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging

De Huurcommissie vermeldt de verhoging van de huurprijs die zij redelijk acht of spreekt uit dat...
Lees meer

De redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging en huurvast

In het huurcontract waarin tussen partijen en huurvastprijs is opgenomen, wordt tussen partijen afgesproken dat de...
Lees meer

Inhoudelijke toetsing van huurverhogingsvoorstel door de Huurcommissie

De Huurcommissie beoordeelt of de huurprijswijziging voldoet aan het door het  Ministerie van Binnenlandse Zaken en...
Lees meer

Ingangsdatum huurprijsverhoging

De ingangsdatum van de huurverhoging is de datum waartegen de huurprijsverhoging is voorgesteld of een latere...
Lees meer

Rechtsverwerking claim (terug) betaling huur

Algemeen wordt aangenomen dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking, tenzij...
Lees meer

Huurprijzen – Periodieke huurverhoging vanaf 2018 – Updates

Bijgewerkt 15 april 2011, de regeling omtrent scheefwonen wordt per 1 juli 2012 ingevoerd ; Bijgewerkt...
Lees meer